Нормативни документи на общинската администрация - Устройствен правилник и др.

26.10.2018 г. - Заповед № РД 15/-265 гр,Каолиново, 25.20.2018 г. - ОТНОСНО: Промени вписани в раздел XI Служебно заявяване и издаване на удостоверения от регистрите, интегрирани със средата за междурегистров обмен във Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Каолиново, считано от 25.10.2018 г.

26.10.2018 г. - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Каолиново

07.05.2015 г. - Етичен кодекс

08.01.2016 г. - Харта на клиента

07.05.2015 г. - Правилник за документооборота

07.05.2015 г. - Правилник за вътрешния трудов ред

07.05.2015 г. - Правилник за съхранение на документи

07.05.2015 г. - Система за финансово управление и контрол

07.05.2015 г. - Стратегия за управление на общинска собственост

07.05.2015 г. - Стратегия за развитие на социалните услуги

07.05.2015 г. - Стратегия за управление на риска

07.05.2015 г. - Вътрешни правила за информационна сигурност

07.05.2015 г. - Вътрешни правила ЗОП

08.01.2016 г. - Вътрешни правила за организащия на административното обслужване

07.05.2015 г. - Вътрешни правила за работна заплата

23.02.2017 г. - Заповед РД-466 гр.Каолиново, 28.12.2012 г. ОТНОСНО: Списък на категориите информация в община Каолиново подлежащи на класификация като служебна тайна.

13.03.2017 г. - Общинска програма за опазване на околната среда 2016 – 2020 година

21.03.2017 г. - Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

05.09.2018 г. - Утвърждаване на ежегодни цели за дейността на администрацията в община Каолиново за 2018 година