Услуги - Гражданско състояние

 

Дължимите такси за предоставяне на услуги „Гражданско състояние“, посочени по долу, следва да се преведат по следната сметка:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

„Търговска банка Д” АД  офис град Каолиново

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ”

 

1. Възстановяване или промяна на име

Нормативна уредба: чл.19а от Закона за гражданска регистрация

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено копие от Акт за раждане

Образци на документи:Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

2. Издаване на удостоверение за семейно положение

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи:Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв

 

3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв.

 

4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и родствени връзки

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.2 от Закона за гражданска регистрация; чл.15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв.

 

5. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.18 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 2.50. лв.

 

6. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.20 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  писмено съгласие на чуждия гражданин желаещ да сключи брак или документ удостоверяващ граждански статус на чужденеца, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 15.00 лв.


7. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т.4 от Закона за гражданска регистрация; чл.21 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  декларация по чл.21, ал.2 от  Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 15.00 лв.

 

 

8. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Нормативна уредба: чл.95 и 98, във връзка с чл.5, т.3, чл106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.22 и 24 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  документи по чл.92 от ЗГР, документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

9. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Нормативна уредба:  чл106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.22, ал.1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Нормативна уредба:  чл. 95 и 98 от Закона за гражданска регистрация; чл.22, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  документи по чл.92 от ЗГР, документ за собственост, документи за ползване на имота за жилищни нужди, други документи, доказващи собствеността или ползването на имота, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

 

11. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.

Нормативна уредба:  чл. 24 от Закона за гражданска регистрация; чл.24 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по обарзец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

12. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Нормативна уредба:  чл.96 и чл.99  от Закона за гражданска регистрация; чл.23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 3.00 лв.


13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Нормативна уредба:  чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Нормативна уредба:  чл.96 и чл.99 от Закона за гражданска регистрация; чл.23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

15. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 г.

Нормативна уредба:  чл.24 от Закона за гражданска регистрация; чл.25 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

16. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Нормативна уредба:  чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.25, ал.1, т.1 от Наредба РД 07-7 на Министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване; чл.8, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност,  нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв

 

17. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Нормативна уредба:  чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация; чл.6 от Закона за семейни помощи, чл.16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, копие от акт за раждане, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на АПК,ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв.


18. Съставяне на актове за граждански състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Нормативна уредба:  чл.72, ал.3, чл.70, ал.1 от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, оригинални документи за събитието от чужбина, удостоверение за идентичност на имена, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ .

Важно: Чуждестранните документи са легализирани (снабдени с Апостил от чуждата държава, страна по Хагската конвенция) или носят щемпел (от чуждата държава, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ) и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по установен ред.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 15 дена

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 30 лв.

 

19. Промяна в актовете за гражданско състояние

Нормативна уредба:  чл.74 и чл.76 от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, съдебно решение или административен акт за промяна, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ .

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

20. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.1, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв.

 

21. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1 изр. второ  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи:

- Документ за самоличност на младоженците и на кръстниците;

- Декларация, че не съществуват пречки за сключване на брак по чл.7 СК;

- Медицинско свидетелство;

Образци на документи: Искане по образец

 

22. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.2, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв

 

23. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за първи път

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1 изр. второ  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност на починало лице, писмено съобщение за смърт

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: Безплатна

 

24. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път

Нормативна уредба:  чл.88, ал.1, т.3, във връзка с чл.40, ал.1 изр. трето  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност на наследник, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв.

 

25. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/

Нормативна уредба:  чл.88, ал.4, и чл.24, ал.1  от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/ или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв.

 

26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Нормативна уредба:  чл.106 от Закона за гражданска регистрация; чл.3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, документа който ще се заверява, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 1 ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 10.00 лв.

 

 

27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Нормативна уредба:  чл.106, ал.1, т.1 от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно /при упълномощаване/

Образци на документи: Искане по образец

Срок на изпълнение: 7 дена /след получаване на ЕГН/

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 15.00 лв.

 

28. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

Нормативна уредба:  чл.106, ал.1, т.2 от Закона за гражданска регистрация;

Изисквания и необходими документи: Писмо на държавен орган или институция

Срок на изпълнение: 7 дни

 

 

29. Припознаване на дете

Нормативна уредба:  чл.65 от Семеен кодекс

Изисквания и необходими документи: Декларация с нотариална заверка на подписа на припознаващия, подадена до длъжностно лице по ГС.

Образци на документи: Декларация за припознаване

Срок на изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: Безплатна

 

30. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Нормативна уредба:  чл.431, ал.3 и 4  от Гражданско процесуален кодекс

Изисквания и необходими документи: Искане от ЧСИ

Срок на изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: 6.00 лв.

 

31. Издаване на Заповед за настойничество и попечителство по реда на чл.155 от СК и по право  - по чл.173 от СК

Нормативна уредба:  Семеен кодекс

Изисквания и необходими документи: Съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права; Актове за смърт на двамата родители; Декларация за съгласие за заемане на длъжност: Член на настойнически съвет;

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Цена на услугата: Безплатна

 

32. Издаване на удостоверение за наследници

Нормативна уредба: чл.24, ал.1 от Закона за гражданска регистрация,  чл.2, ал.5 и чл.10 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на правосъдието/

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност; Молба –декларация попълнена с коректни данни за наследниците на починалия;

Образци на документи: Искане по образец

Искането се подава от лице, което има качество на наследник или след предоставяне  на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго лице.

Срок на изпълнение: 7 дена /при необходимост от събиране на информация, срокът за извършване на услугата може да бъде удължен до 30 дена/. Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната община по реда на АПК.

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 4.00 лв.

 

33. Нотариална заверка

Нормативна уредба: чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Тарифата за нотариални такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

Изисквания и необходими документи: Документ за самоличност

Срок на изпълнение: Веднага

Цена на услугата: - за удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес таксата е в размер на – 5.00 лв.

- за всеки следващ подпис – 2.00 лв.

- за удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес – 10.00 лв.

- за всеки следващ подпис 5 лв.

 

34. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕПИСКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

Нормативна уредба: чл. 117 и чл. 118 от Кодекса на международното частно право (КМЧП) и чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК);

Изисквания и необходими документи:

1. заявление/искане;

2. документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостоверяване на самоличността);

3. документите, изброени в чл. 119, ал. 2 и 3 КМЧП, а именно:

- препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

- удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става въпрос за съдебно решение);

- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и т. 4 КМЧП.

Чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред.

Когато услугата се заявява и получава по пощата, правоимащото лице трябва да изпрати на адреса на община Каолиново: 9960, гр. Каолиново, ул. "Украйна" № 4 следните документи:

- заявление с нотариално заверен подпис на правоимащия или на упълномощеното лице с посочен точен адрес и пощенски клон на населеното място и ясно формулирана услуга;

- документите, посочени по-горе в точка 3;

- нотариално заверено изрично пълномощно, ако заявлението е от упълномощено лице

- друг документ, легитимиращ заявителя като правоимащ;

Образци на документи:

ИСКАНЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕПИСКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗВОД В ЧУЖБИНА ЧЛ.118 ОТ КМЧП

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.117 ОТ КМЧП

 

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 30 лв.

 

35. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Нормативна уредба :

● Закон за българското гражданство – чл.39 - чл.40;
● Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението и приложените към него документи се подават в общината, в „Едно гише“.
Служителят от едното гише, проверява, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот и го предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице. Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване. Отговорният служител от отдел "ГРАО" след получаване на документите проверява дали са приложени всички изискващи се документи, извършва необходимите справки в регистрите за раждане и регистъра за населението и ги изпраща служебно в Министерство на правосъдието.
Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат заявлението за установяване на българско гражданство и чрез българските дипломатически и консулски представителства в съответната държава.

Описание на резултат от услугата:

Получаване на удостоверение за наличие на българско гражданство издадено от Министерство на правосъдието.

Важна информация за услугата!

Важно: Молбата трябва да бъде написана на български език. Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалото лице.

Когато лицето не е навършило 14 години или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от името на двамата родители или настойника му.

Лице от 14-до 18-годишна възраст или под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се подписва от двамата родители или попечителя.

Документите, представени от заинтересованите лица, в зависимост от чуждата държава от която произхождат , трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961г., по която Р България е страна и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език заверени от МВнР или консулските и дипломатически представителства на Р България в чужбина.

Необходими документи:
молба по образец
• заверено за вярност копие от регистъра за раждане и личен регистрационен картон
• фотоснимка в ляв полуанфас – 2 броя
• справка от съответната община или кметство по регистрите за населението относно гражданството на лицето
• документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – преведен и легализиран
• документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. по сметна на Министерство на правосъдието
• документи за идентичност на имената от чужбина легализирани, преведени и заверен превод
• копие от документ за самоличност

 • Срок – 30 дена след получаване от министъра на правосъдието
 • Такси за комплектоване, проверка, изпращане и получаване и предаване на удостоверението-30.00лв.

Справки: „Едно гише“     тел.: 05361/22-10, вътр.138

 

36. Образуване на преписки за установяване на самоличност

Нормативна уредба:

чл. 26, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 70 и чл. 71 от Закона за Министерство на вътрешните работи и чл. 80, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

1. Искане по образец

2. Фотокопие от акт за раждане;

3. Снимки – 1 бр.

4. Срок за изпълнение – 7 дена;

5. Такса 4 лв.

6. справки: Едно гише – тел.:05361/22-10- вътр. 138

 

37. Образуване на преписки за установяване на верен ЕГН по искане на граждани

Нормативна уредба:

• Закон за гражданската регистрация - чл.106, т.4;

• Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация /обн., ДВ. бр. 43 от 08.06.2012 г./ - чл.120, ал.4, ал.2, ал.3.

Необходими документи:

1. Искане по образец;

2. Лична карта;

3. Заверено фотокопие от Акт за раждане.

Нормативно определен срок за изпълнение: - 14 дни

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса:

4.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Център за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/ – работно място „ГРАО”

Място на издаване на документа:

ТЗ „ГРАО“

 

38. Образуване на преписки за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове в чужбина (за раждане, граждански брак, смърт).

Нормативна уредба:

• Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал.3 във връзка с чл.70, ал.1;

• Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация /обн., ДВ. бр. 43 от 08.06.2012 г./ - чл.12, чл.20, чл.27.

Необходими документи:

1. Искане по образец;

2. Лична карта;

3. Заверен препис или извлечение от съставения акт по гражданско състояние, заедно с легализиран превод на български език - за раждане, граждански брак и смърт, заверен по реда на Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

4. Удостоверение за идентичност на имената, заедно с легализиран превод на български език - за раждане, граждански брак и смърт, заверен по реда на Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

5. Препис-извлечение от семейния регистър, заверен по реда на Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа;

6. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Нормативно определен срок за изпълнение:

обикновена – 7 дни;

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно определен срок

Такса: - 30.00 лв.

Място за подаване и получаване на документи:

Информационен център „Едно гише“

Място на издаване на документа:

Отдел „ГРАО”

Отговорно за изпълнението длъжностно лице:

Длъжностно лице по гражданско състояние

 

39. Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец.

Необходими документи:
• документ за самоличност
• писмо от дирекция „Миграция“
• уведомително писмо от Министерство на правосъдието

Цел и предмет:

Предмет на настоящата услуга са редът и предпоставките за присвояване на единни граждански номера от българските граждани и чужденците, намиращи се на територията на Република България, и от лицата, придобили българско гражданство. Съгласно чл. 3, ал. 2 ЗГР, в регистрите на населението се вписват всички български граждани, както и:

 • чужденците, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
 • лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България;
 • лицата, получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

Основните данни за гражданската регистрация на лицата са име, дата и място на раждане, пол, гражданство и единен граждански номер. Следователно, за да бъдат вписани в регистрите на населението, на лицата по чл. 3, ал. 2 ЗГР следва да бъде присвоен ЕГН. Единният граждански номер /ЕГН/ е административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица.

Случаите, когато се присвоява ЕГН на българските граждани са следните:

 • Когато раждането е съобщено писмено и обявено устно в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои. Обявяването на раждането е задължение на бащата и се прави лично или чрез нотариално упълномощено лице;
 • Когато раждането не бъде обявено в определения срок, но писменото съобщение е направено или длъжностното лице научи за раждането, в течение на календарната година, когато е настъпило събитието;
 • Когато календарната година и срокът за обявяване на раждането са изтекли;
 • Когато новороденото дете е изоставено или подхвърлено;
 • Когато лицето бъде осиновено при условията на пълно осиновяване;
 • Когато раждането е станало на кораб, плаващ под български флаг в открито море;
 • Когато се съставя акт за раждане, въз основа на съставен в чужбина такъв.

Чужденец е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

 

Процедура по извършване на административната услуга

 • Компетентен орган

Вписването в регистъра на населението на чужденци по чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗГР и на лица, придобили българско гражданство, се извършва от длъжностното лице по гражданско състояние в общинската администрация. Съгласно чл. 35, ал. 3 ЗГР кметът на общината е длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация. Вписването в регистъра на населението се осъществява, като се съставя личен регистрационен картон /ЛРК/ на лицето. Задължителен реквизит на ЛРК е ЕГН на лицето. Ето защо преди да се състави ЛРК, се извършва услугата по присвояване на ЕГН. Присвояване на ЕГН се извършва само по административен ред от териториални звена „Гражданска регистрация и административно обслужване” /ТЗ „ГРАО”/. Те са компетентните органи, които осъществяват дейността по присвояване, коригиране и заличаване на ЕГН. Чужденците по чл. 3, ал. 2, т. 2 ЗГР и лицата, придобили българско гражданство, се явяват лично, чрез пълномощник или чрез законния си представител в съответната общинска администрация.

 

 • Заявител.

Право да искат да им бъде присвоен ЕГН и да бъдат вписани в регистъра на населението имат:

 • българските граждани;
 • чужденците, с разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
 • лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България;
 • чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут;
 • чужденците, на които е предоставено убежище в Република България;
 • лицата, придобили българско гражданство по реда на Глава V ЗБГ.

 

Такса – 4.00 лв.

 • Резултат

След присвояване на ЕГН и съставяне на акт за раждане съответното длъжностно лице от общинската администрация съставя личен регистрационен картон на лицето и актуализира личните регистрационни картони на родителите и на братята и сестрите.

На чужденците с разрешено постоянно пребиваване, лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено на територията на Република България, чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут или тези, на които е предоставено убежище в Република България, се издава удостоверение за вписване в регистрите на населението, което същите следва да представят при подаване на заявление за издаване на документи за самоличност /чл. 41, ал. 2 и чл. 48, ал. 2 ПИБДС/.