Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАОЛИНОВО
КОД ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР Наименование на услугата
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ
1 4 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение
2 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
3 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
4 1999

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Декларация по чл.9,ал.1 от Семейния кодекс Декларация по чл.9,ал.2 от Семейния кодекс

5 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
6 2016 Издаване на удостоверение за наследници
7 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
8 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
9 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
10 2033 Възстановяване или промяна на име
11 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
12 2036 Издаване на удостоверение за съпруг.а и родствени връзки
13 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
14 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
15 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
16 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
17 2053 Припознаване на дете
18 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
19 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
20 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
21 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
22 2074

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация

23 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца
24 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
25 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
26 2079

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация
27 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
28 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
29 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
30 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес
31 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
32 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
33 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
34 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
35 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
36 2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
37 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
38 2391 Заявление за издаване на удостоверения за настойничество и попечителство(учредено по реда на чл.155
от СК и по право –по чл.173 от СК)
39 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
40 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
41 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите