Услуги - Инвестиции и устройство на територията

 

Дължимите такси за предоставяне на услуги „Инвестиции и устройство на територията“, посочени по долу, следва да се преведат по следната сметка:

IBAN: BG41 DEMI 9240 8400 0550 96

BIC: DEMIBGSF

Код за вид плащане: 44 80 01

„Търговска банка Д” АД  офис град Каолиново

УСЛУГИ “ИНВЕСТИЦИИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

1. Приемане на документи и прекратяване на собственост върху недвижим имот и отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план.

Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документи за собственост, удостоверение за наследници при наследствени имоти

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: безплатно

 

2. Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план

Нормативна уредба: чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, скица - предложение за исканото изменение съгласно чл.135, ал.2, мотиви и основания за исканото изменение от проектанта, писмено съгласие с нот. заверени подписи от собствениците и носителите на ограничени вещни права на съседните имоти при искане за свързано застрояване на обща граница

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20.00 лв. за ФЛ и 20 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

3. Издаване на скица-виза за проектиране

Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: 15 лв. за ФЛ и 30 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

4. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видове строежи от ІV и V категория

Нормативна уредба: 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: безсрочен

Цена на услугата: 30 лв. за ФЛ и 60 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

5. Разглеждане, съгласуване и/или одобряване на проекти /идейни, технически и работни/ с цел издаване на разрешение за строеж

Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК), чл.142, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 2 години

Цена на услугата:

Жилищни и нежилищни сгари – 1,50 лв./кв.м.

За самостоятелни сградни инсталационни проекти /ОВ, ЕЛ, ВИК/ жилищна сграда – 0,25 лв./кв.м., а за нежилищна сграда – 0,50 лв./кв.м.

Топлопреносни, водопроводни, канализационни, ел., телефонни и кабелни телевизии – 0,30 лв./кв.м.

Ветрогенераторни паркове – 1000 лв.

фотоволтаични панели – 800 лв.

клетки на мобилни оператори – 500 лв.

интернет антени – 200 лв.

указателни табели – 20 лв.

рекламни табели – 40 лв.

за всички останали непосочени в тази точка – 30 лв.

 

6. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

Нормативна уредба: чл.154 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 2 години

Цена на услугата: 10 лв. за ФЛ и 50 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

7. Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми

Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 10 лв.

 

8. Съгласуване на инвестиционни проекти за ВЕИ обекти

Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 1000 лв. за ветрогенератори; 500 лв. за фотоволтаични системи

 

9. Издаване на разрешение за строеж

Нормативна уредба: чл.141, чл.142, чл.143, чл.144, чл.145, чл.148 и чл.152 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот.

Образци на документи:Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 2 години

Цена на услугата: 30 лв. за ФЛ  , за фирми 60 лв.; 25 лв. за допълващо застрояване; 20 лв. за огради

 

10. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

Нормативна уредба: Административнопроцесуален кодекс (АПК), закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, декларация за заинтересуваните лица.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 30 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 30 лв.

 

11. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Нормативна уредба: чл.56 от Закона за устройство на територията и Наредба за разполагане на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 25 лв. за ФЛ; 50 лв. за ЮЛ

 

12. Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 7 лв. за ФЛ и 10 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

13. Приемане и презаверяване на екзекутивна документация

Нормативна уредба: чл.74, ал.3 във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20 лв.

 

14. Издаване разрешение за строеж без инвестиционен проект

Нормативна уредба: чл.148 във връзка с чл.153 и чл.147 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 2 години

Цена на услугата: 20 лв. за ФЛ и 50 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

15.Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право

Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 8 лв. за ФЛ и 30 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

16. Включване на земеделски земи в границите на урбанизационните територии

Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20 лв.

 

 

17. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

Нормативна уредба: чл.176а, ал.5 ЗУТ и чл.15, чл.16 от Наредба 5 за техническите паспорти на строежите /ДВ бр. 7/2007г./

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, технически паспорт 2 бр

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: до 7 дни

Срок на действие на адм. акт: безсрочно

Цена на услугата: безплатно

 

18. Презаверяване на скици от издаването на която са изтекли 6 месеца

Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за кадастъра (ЗК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, скица оригинал

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: 10 лв. за ФЛ и 10 лв. за ЮЛ и ЕТ

 

19. Издаване на скица за поземлен имот

Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за кадастъра (ЗК)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден/1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: 6 месеца

Цена на услугата: 15 лв. за ФЛ и 30 лв. за ЮЛ и ЕТ  /за експресна услуга цената се удвоява/

 

20. Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП/ подробен устройствен план/

Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 1 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 10 лв. за ФЛ; за 20 лв. за ЮЛ

 

21 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояване

Нормативна уредба: чл. 159, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, Протокол №2, разрешение за строеж, Трасировъчен проект, ПУП или виза за проектиране

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 15 лв.

 

22. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Нормативна уредба: чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, Акт образец №15

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 30 лв.

 

 

23. Издаване удостоверение за търпимост

Нормативна уредба:  § 127, ал.1 и ал.8 от ПЗР на ЗУТ за строежи строени преди 31.03.2001г.

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, декларация от трима съседи нотариално заверен

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 30 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: безсрочно

Цена на услугата: 50 лв.

 

24. Право на преминаване и прокарване през общинска собственост , за линейна техническа инфраструктура

Нормативна уредба:  Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за общинската собственост ЗОС

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 14 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 1 лв. на 1 линеен метър /за 1 бр. имот или обект/ но не по – малко от 200 лв.

 

 

25. Одобряване на подробен устройствен план – ПЗ, ПР

Нормативна уредба: чл.129 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Изисквания и необходими документи: документ за платена такса за услугата, документ за собственост, удостоверение за наследници при наследнически имот, проектна документация в 3 екземпляра.

Образци на документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 30 раб.ден

Срок на действие на адм. акт: до промяна в обстоятелствата

Цена на услугата: 20 лв. за ФЛ и  За юридически лица и еднолични търговци:

-          за имоти в строителни граници без техническа инфраструктура – 20 лв.

-          за имоти извън строителни граници без техническа инфраструктура- 25 лв.

-          за клетки на мобилни оператори в строителни граници- 50 лв.

-          за ветрогенератори – 1000 лв.

-          за фотоволтаични системи – 500 лв.

-          за имоти извън строителни граници – 40 лв.