Административно- технически услуги Устройство на територията

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАОЛИНОВОКОД ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР Наименование на услугата
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
68 1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
69 1990 Осъществяване на контрол по строителство при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
70 1991 Издаване на удостоверение,че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
71 1992 Включване на земеделските земи в границите на урбанизираните територии
72 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал. 1, т. 3 от закона за водите
73 1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
74 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
75 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти,подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
76 2023 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
77 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
78 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
79 2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства
80 2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти,по които се издава разрешение за строеж
81 2061 Допускане на изменение в одобрен инвестиционен проект
82 2062 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация 4 и 5 кат
83 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
84 2082 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
85 2083 Издаване на скица – виза за проучване и проектиране
86 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
87 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР,във връзка с чл.175 от ЗУТ
88 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
89 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи
90 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
91 2111 Изготвяне на справки на заинтересовани лица относно изменение на устройствените планове и схеми
92 2113 Презаверяване на разрешение за строеж,което е изгубило действието си поради изтичане на срока
93 2115 Попълване/поправка на кадастрален план
94 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти,които имат лице по проектирани нови улици
95 2118 Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
96 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
97 2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
98 2121 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
99 2399 Презаверяване на скица,от издаването на която са изтекли 6 месеца

100

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях