Административно-технически услуги Общинска собственост

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАОЛИНОВО
КОД ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР Наименование на услугата
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ ОС
55 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост,или за възстановен общински имот
56 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
57 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
58 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
59 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
60 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на имота
61 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
62 2105 Установяване на жилищни нужди- картотекиране и издаване на удостоверение
63 2398 Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди по чл.2,ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
64 ОС-09 Учредяване право на строеж,пристрояване или надстрояване върху недвижими имоти-общинска собственост
65 ОС-15 Заверка на молба-декларация за признаване право на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка
66 ОС-07 Удължаване срока на договора за наем на настанени лица в общински жилища
67 СД-05 Заявление за разрешение за индивидуално ползване на мери и пасища, общинска собственост срещу заплащане /по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ/