Съобщения, обявления и други

01.11.2018 г. - Обява за инвестицонно намерение за приемо-предавателна станция за глас на БТК ЕАД

01.11.2018 г. Инвестиционно намерение за приемо-предавателна станция за глас на БТК ЕАД

31.10.2018г. Заповед РД 15-264 от 25.10.2018 г. ОТНОСНО: Определяне границите на района и вида на извършваните услуги по.чл.62 от ЗМДТ  на територията на община Каолиново за 2019 г.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-89/30.10.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-37 от 30.10.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 37232.100.89 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-88/29.10.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-09-36 от 25.10.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VIII-121, УПИ IX-121, УПИ XI-119 и УПИ X-120 от кв.9, по плана на село Лятно, община Каолиново с цел вътрешната граница на имот УПИ Х-120 от кв. 9 да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ и се образуват две нови УПИ XIV-120а и УПИ XV-120б в кв. 9 Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-87/29.10.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-09-35 от 25.10.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VII-36, УПИ VIII-114, УПИ IX-112, УПИ Х-113, УПИ XI-115 и УПИ XII-113а /ПИ 113/ от кв. 2, по плана на кв. Кус, гр. Каолиново, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.. Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-83/24.10.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-09-34 от 24.10.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I от кв. 55, по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново с цел промяна на начина трайно ползване на имота от „за училище“ в територия „ за обществено обслужващи дейности-Оод“

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

22.10.2018 г. - Заповед за одобрено споразумение за ползване на масиви 18-19 г. с. Сини вир

__________________________________________________________________________________________________________________

22.10.2018 г. - Заповед за одобрено споразумение за ползване на масиви 18-19 г. с. Лиси връх

__________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 г. - Заповед за одобрено споразумение за ползване на масиви 18-19 г. с. Долина

____________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 г. - Заповед за одобрено споразумение за ползване на масиви 18-19 г. с. Лятно

_____________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.53, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния СЕЗГИН СЕВГИН ФАХРЕДИН, с постоянен адрес: град Каолиново, ул. „Добрич“ № 66, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ /на 09.02.2018 г. около 22:15 часа в град Каолиново на ул. „Момина сълза“ на пресечката с ул. „Н.Осман“ и движещ се в посока ул. „Н.Осман“/, като извършва следното нарушение:

1. Лице, което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.

Постановено съгласно НП № 18-0280-000080/21.02.2018 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

____________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.53, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния СЕЗГИН СЕВГИН ФАХРЕДИН, с постоянен адрес: град Каолиново, ул. „Добрич“ № 66, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.150 от ЗДвП /на 09.02.2018 г. около 22:15 часа в град Каолиново на ул. „Момина сълза“ на пресечката с ул. „Н.Осман“ и движещ се в посока ул. „Н.Осман“/, като извършва следното нарушение:

1. Не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява, с което виновно нарушил чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП;

2. Управлява МПС, което не е регистрирано по надлежният ред, НК, с което виновно е нарушил чл.140, ал.1 от ЗДвП;

3. Управлява ППС без да е правоспособен водач, с което виновно е нарушил чл.150 от ЗДвП.

Постановено съгласно НП № 18-0280-000072/21.02.2018 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

_____________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.53, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния АКСУДАН ЕРОЛ МУСТАФА, с постоянен адрес: село Тодор Икономово, ул. „Осми март“ № 14А, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП /на 27.04.2018 г. около 17:40 часа в село Тодор Икономово, ул. „Дедеагач“, до дом № 1/, като извършва следното нарушение:

1. Управлява МПС, което не е регистрирано по надлежният ред, с което е виновно е нарушил чл.140, ал.1 от ЗДвП.

Постановено съгласно НП № 18-0280-000343/15.06.2018 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

___________________________________________________________________________________________________________________

09.10.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-78/09.10.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ II-200 от кв. 24,  по плана на село Долина, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се образуват нови УПИ II-200 и УПИ ХI-200а в кв. 24 по плана на с. Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „ за обществено обслужващи дейности-Оод“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

___________________________________________________________________________________________________________________

05.10.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-77/05.10.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 37232.100.89 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

___________________________________________________________________________________________________________________

26.09.2018 г. - Уведомление за инвестиционно предложение промяна предназначението на съществуваща търговска сграда в игрална зала в УПИ-1 кв. 46 гр.Каолиново

_____________________________________________________________________________________________________________________

26.09.2018 г. - Съобщение за инвестиционно предложение промяна предназначението на съществуваща търговска сграда в игрална зала в УПИ-1 кв. 46 гр.Каолиново

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-76/18.09.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 389 по протокол № 35 от 31.08.2018 г., на Общински съвет – Каолиново е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 37232.100.89 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-75/17.09.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-32 от 17.09.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ V-791 и УПИ VI-798 от кв.105,  по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел промяна на вътрешната регулационна граница по предложение на съда по дела за урегулирани поземлени имоти, като се запазва предназначението на имотите – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

__________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-71/17.08.2018 г. Община Каолиново, област Шумен, на основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод с обща дължина 2 725,42 метра, преминаващ през ПИ с идентификатори 72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и  ПИ с идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102, 21811.0.125, 21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.12.028 по КВС на село Дойранци за обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово” в община Каолиново”

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на ет. 3 в сградата на общинска администрация – град Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинска администрация – град Каолиново

____________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  АГ-03-72/20.08.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ І-177, УПИ ХI-220, УПИ Х-224, УПИ IХ-225 и УПИ II-231 от кв.35,  по плана на село Климент, община Каолиново с цел вътрешните регулационни линии на УПИ I-177 да бъдат  поставени в съответствие  със съществуващите  граници на поземлените  имоти и подялба, като се запазва  предназначението  на имотите – „за малкоетажно  жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ШЕНЕР НЕХИР ХАСАН, с постоянен адрес: село Браничево, ул. „Детелина“ № 19, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.150 от ЗДвП /на 30.04.2017 г. около 22:35 часа в село Браничево на ул. „Ивайло“ в посока ул. “Демокрация“, като неправоспособен водач на ППС/.

Постановено съгласно НП № 17-0280-000249/12.05.2017 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ХАСАН ЮСЕИНОВ ХАСАНОВ, с постоянен адрес: село Долина, ул. „Херсон“ № 4, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.150 от ЗДвП /на 23.06.2017 г. около 17:15 часа в село Долина на ул. „Георги Димитров“ на кръстовището с  ул. “В. Коларов“, като неправоспособен водач на ППС/.

Постановено съгласно НП № 17-0280-000374/28.07.2017 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния НИКОЛАЙ АНИФЕТОВ САЛИМОВ, с постоянен адрес: село Браничево, ул. „Радецки“ № 27, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.5, ал.3, т.2 и чл.150 от ЗДвП /на 27.06.2017 г. около 17:10 часа в село Браничево на ул. „Радецки“ № 27/, като лице:

1. Управлява МПС, спряно от движение;

2. Управлява ППС без да е правоспособен водач.

Постановено съгласно НП № 17-0280-000381/28.07.2017 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния НИКОЛАЙ АНИФЕТОВ САЛИМОВ, с постоянен адрес: село Браничево, ул. „Радецки“ № 27, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.483, ал.2 от КЗ /на 08.06.2017 г. около 15:40 часа в село Браничево на ул. „Радецки“ на пресечката с ул. “Аврора“, като лице по чл.483, ал.1, т.2, сключило гранична застраховка гражданска отговорност на автомобилистите на ГКПП, от който влиза на територията на Р. България няма валидна гранична застраховка гражданска отговорност до напускане на територията на Р. България/.

Постановено съгласно НП № 17-0280-000358/28.07.2017 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния НИКОЛАЙ АНИФЕТОВ САЛИМОВ, с постоянен адрес: село Браничево, ул. „Радецки“ № 27, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.150 от ЗДвП /на 20.02.2017 г. около 12:45 часа в село Браничево на кръстовището на ул. „Детелина“ и ул. “Беласица“, като неправоспособен водач на ППС/.

Постановено съгласно НП № 17-0280-000083/01.03.2017 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________________

\О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния НЕДКО ВАЛЕНТИНОВ КАМЕНОВ, с постоянен адрес: село Тодор Икономово, ул. „Дочо Михайлов“ № 8, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.140, ал.1 и чл.150 от ЗДвП, /на 14.05.2016 г. около 15:10 часа в село Тодор Икономово ул. „Девети Септември“ движещ се в посока от село Секулово към село Дойранци/, като извършва следните нарушения:

1. Управлява МПС, което не е регистрирано по надлежният ред;

3. Управлява ППС без да е правоспособен водач.

Постановено съгласно НП № 16-0280-000186/27.05.2016 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния МЕТИН ЮСУФОВ ИБРЯМОВ, с постоянен адрес: село СИНИ ВИР, ул. „   Ивайло“ № 12, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.70, ал.3, чл.137А, ал.1 и чл.150 от ЗДвП, /на 09.05.2016 г. около 13:45 часа в село Никола Козлево ул. „Чолаковка“ движещ се към ул. „Девети септември“/, като извършва следните нарушения:

1. Водач, който се движи с МПС през деня без задължително включени светлини за движение през деня или с къси светлини;

2. Водач на МПС от категории М1, М2, М3 и N1, N2 и N3, когато е в движение, не използва обезопасителен колан, с който МПС е оборудвано;

3. Управлява ППС без да е правоспособен водач.

Постановено съгласно НП № 16-0280-000177/26.05.2016 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ДЖЕЙХАН САЛИ АХМЕД, с постоянен адрес: село Климент, бул. „Съединение“ № 85, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.150 от ЗДвП и чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП /на 09.09.2017 г. около 23:30 часа в село Климент на ул. „Батак“ на кръстовището с ул. “Съединение“, като неправоспособен водач на ППС и управлява МПС, спряно от движение/.

Постановено съгласно НП № 17-0280-000585/21.09.2017 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ДЖЕЙХАН САЛИ АХМЕД, с постоянен адрес: село Климент, бул. „Съединение“ № 85, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ /на 09.09.2017 г. около 23:30 часа в село Климент на кръстовището на ул. „Батак“ и ул. “Съединение“, като лице, което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите/.

Постановено съгласно НП № 17-0280-000584/21.09.2017 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ГЬОКСЕЛ СТИЛИЯНОВ ИВАНОВ, с постоянен адрес: село Тодор Икономово, ул. „Митко Палаузов“ № 24, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.150 от ЗДвП /на 19.04.2016 г. около 10:00 часа в град Каолиново на ул. „Неджиб Осман“, като неправоспособен водач на ППС/.

Постановено съгласно НП № 16-0280-000306/01.08.2016 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния ГАЛИН СТЕФКОВ СТЕФАНОВ, с постоянен адрес: село Лятно, ул. „Марица“ № 1, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.100, ал.1, т.2, чл.147, ал.1 и чл.150 от ЗДвП, /на 21.05.2017 г. около 23:00 часа в село Омарчево ул. „Ленин“/, като извършва следните нарушения:

1. Не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява или за тегленото от МПС ремарке;

2. Водач управлява ППС, което не е представено на технически преглед;

3. Управлява ППС без да е правоспособен водач.

Постановено съгласно НП № 17-0280-000308/11.07.2017 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“ на непълнолетно лице

На основание чл.15, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Аксудан Ерол Мустафа, с постоянен адрес: село Тодор Икономово, ул. „Осми март“ № 14А, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.7, ал.1 от Закона за българските лични документи /на 27.04.2018 г. в село Тодор Икономово при полицейска проверка е установено, че лицето е повредило лична карта/.

Постановено съгласно НП № 175/03.05.2018 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.

__________________________________________________________________________________________________________________

\03.08.2018 г. - Констативен акт -2

__________________________________________________________________________________________________________________

02.08.2018 г.-О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-67/02.08.2018 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-31 от 02.08.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ II от кв. 24,  по плана на село Долина, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се образуват нови УПИ II и УПИ ХI-200а в кв. 24 по плана на с. Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „ за обществено обслужващи дейности-Оод“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

___________________________________________________________________________________________________________________

06.07.2018 г. - Констативен акт -1

__________________________________________________________________________________________________________________

08.08.2018 г. - РЕШЕНИЕ на актуализирана програма за управление на отпадъците на община Каолиново 2015-2020 г.

_________________________________________________________________________________________________________________

30.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-66/30.07.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ V-791 и УПИ VI-798 от кв.105, по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел промяна на вътрешната регулационна граница по предложение на съда по дела за урегулирани поземлени имоти, като се запазва предназначението на имотите – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_________________________________________________________________________________________________________________

18.07.2018 г.О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-64/18.07.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-30 от 18.07.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ I от кв. 55,  по плана на село Тъкач, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се образуват нови УПИ I и УПИ III в кв. 55 по плана на с. Тъкач, общ. Каолиново, обл. Шумен, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „ за обществено обслужващи дейности-Оод“

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________________________________

16.07.2018 г. -О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-62/16.07.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/– Парцеларен план /ПП/ за Ел. и ВиК  схеми за захранване на ПИ 000120, местност „Каваклък“  по  КВС на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.                                                                                                                                     

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на ет. 3 в сградата на общинска администрация – град Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинска администрация – град Каолиново.

__________________________________________________________________________________________________________________

18.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-63/18.07.2018 г. Община Каолиново, област Шумен, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 376, по Протокол № 33 от 26.06.2018 г. на Общински съвет – Каолиново, на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод с обща дължина 2 725,42 метра, преминаващ през ПИ с идентификатори  72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и  ПИ с идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102, 21811.0.125, 21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.12.028 по КВС на село Дойранци за обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово” в община Каолиново”

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

_________________________________________________________________________________________________________________

13.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-61/13.07.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-29 от 13.07.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – специализирана план схема за външно ел. захранване в ПИ 30137.46.64 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_____________________________________________________________________________________________________________

12.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-60/12.07.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-28 от 12.07.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, за ПИ 000120, местност „Каваклък“  по  КВС на село Пристое, община Каолиново, област Шумен, с цел промяна на предназначението от територия за „земеделска земя-изоставени трайни насъждения“ в територия за „обществено обслужващи дейности-Оод“, съгласно действащ ОУП на община Каолиново, обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен

____________________________________________________________________________________________________________________

10.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 59/10.07.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-27 от 10.07.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за  УПИ V-156, кв. 33 по план на с. Средковец /ПИ 68388.50.275 по КК на с. Средковец/, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „обществено обслужващи дейности – Оод“, в територия  за „ малкоетажно жилищно строителство - Жм“.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

______________________________________________________________________________________________________________________

10.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-58/10.07.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 37232.100.89 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                               Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-57/03.07.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-25 от 03.07.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ VIII, от кв. 20 по плана на село Средковец, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

____________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-56/27.06.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-24 от 27.06.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ V-791 и УПИ VI-798 от кв.105, по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел промяна на вътрешната регулационна граница по предложение на съда по дела за урегулирани поземлени имоти, като се запазва предназначението на имотите – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-54/26.06.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 256, по протокол № 32 /23.05.2018 г. на ОбС-Каолиново е одобрен проект за Подробен устройствен план–парцеларен план /ПУП-ПП/ схеми за Ел и ВиК захранване на ПИ 055016, местност „Каршъ тарла“  по  КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в 30- дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр.51/19.06.2018 г. чрез Общински съвет гр. Каолиново, до Административен съд гр. Шумен.

____________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-53/21.06.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/ – специализирана план схема за външно ел. захранване за ПИ 30137.46.64 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

___________________________________________________________________________________________________________________

12.06.О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-50/12.06.2018 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V-156, кв. 33 по план на с. Средковец /ПИ 68388.50.275 по КК на с. Средковец/, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „обществено обслужващи дейности – Оод“, в територия  за „ малкоетажно жилищно строителство - Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_____________________________________________________________________________________________________________________

11.06.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-49/11.06.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-23 от11.06.2018 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план /ПУП/ – специализирана план схема за външно ел. захранване за ПИ 30137.46.64 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, област Шумен

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

____________________________________________________________________________________________________________________

07.05.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е  № АГ-03- 48/07.06.2018 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-22 от 07.06.2018 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 37232.100.89 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

___________________________________________________________________________________________________________________

25.05.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-45/29.05.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-21 от 29.05.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ IIІ-39, УПИ V-31 и УПИ IV-31 от кв.10,  по плана на село Наум, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

__________________________________________________________________________________________________________________

29.05.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-46/29.05.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-20 от 29.05.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ V-38, УПИ VI-37 и УПИ VII-36, от кв. 13 по плана на село Средковец, община Каолиново с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници и подялба на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

____________________________________________________________________________________________________________

29.05.2018 г. - ИНВЕСТИЦИОНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА "РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВИК" ООД ГРАД ШУМЕН"

1.ИСКАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА "РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВИК" ООД ГРАД ШУМЕН"
2.ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ -2 ЗА  "РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВИК" ООД ГРАД ШУМЕН"

________________________________________________________________________________________________________________

23.05.2018 г.  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44/23.05.2018 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-19 от 23.05.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на  плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-111, от кв.28,  по плана на село Наум, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се образуват два нови УПИ I-111а и УПИ II-111б в кв. 28 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

______________________________________________________________________________________________________________________

23.05.2018 г. -  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44/23.05.2018 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-19 от 23.05.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на  плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-111, от кв.28,  по плана на село Наум, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се образуват два нови УПИ I-111а и УПИ II-111б в кв. 28 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

___________________________________________________________________________________________________________________

22.05.2018г . - О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-41/09.05.2018 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, разположена на територията на община Каолиново, обл. Шумен в следния териториален обхват:

 

 1. Землище с. Климент, ЕКАТТЕ 37232

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

37232.14.20

Полски път

Община Каолиново

104

104

2.

37232.18.198

Полски път

Община Каолиново

575

575

3.

37232.19.197

Полски път

Община Каолиново

362

362

4.

37232.26.18

Полски път

Община Каолиново

571

571

5.

37232.42.236

Полски път

Община Каолиново

510

510

6.

37232.43.15

Полски път

Община Каолиново

240

240

7.

37232.65.15

Пасище

Община Каолиново

376

376

 

 1. Землище с. Наум, ЕКАТТЕ 51158

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

000031

Полски път

Община Каолиново

796

796

2.

000057

Полски път

Община Каолиново

583

583

3.

000041

Полски път

Община Каолиново

850

850

4.

000040

Полски път

Община Каолиново

231

231

 

 1. Землище с. Тъкач, ЕКАТТЕ 73554

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

000013

Полски път

Община Каолиново

810

810

2.

000174

Полски път

Община Каолиново

690

690

3.

000184

Полски път

Община Каолиново

574

574

4.

000043

Полски път

Община Каолиново

640

640

 

 1. Землище с. Браничево, ЕКАТТЕ 06094

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

000186

Полски път

Община Каолиново

6

6

2.

000263

Пасище

Община Каолиново

271

271

3.

000236

Полски път

Община Каолиново

2833

2833

4.

000197

Полски път

Община Каолиново

2097

2097

5.

000203

Полски път

Община Каолиново

41

41

6.

000204

Полски път

Община Каолиново

886

886

7.

000221

Полски път

Община Каолиново

902

902

8.

000216

Полски път

Община Каолиново

6

6

9.

000238

Полски път

Община Каолиново

749

749

10

000243

Полски път

Община Каолиново

5

5

11.

000190

Полски път

Община Каолиново

622

622

12.

000195

Полски път

Община Каолиново

808

808

13.

000213

Полски път

Община Каолиново

87

87

14.

000177

Полски път

Община Каолиново

44

44

15.

000172

Полски път

Община Каолиново

478

478

16.

000235

Полски път

Община Каолиново

395

395

 

 1. Землище с. Пристое, ЕКАТТЕ 58485

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

000064

Полски път

Община Каолиново

54

54

2.

000055

Полски път

Община Каолиново

1150

1150

3.

000052

Полски път

Община Каолиново

1143

1143

 

 1. Землище с. Гусла, ЕКАТТЕ 18188

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

18188.13.44

Полски път

Община Каолиново

638

638

2.

18188.15.21

Полски път

Община Каолиново

321

321

3.

18188.15.43

Полски път

Община Каолиново

658

658

4.

18188.11.40

Полски път

Община Каолиново

140

140

5.

18188.11.39

Полски път

Община Каолиново

174

174

6.

18188.21.66

Полски път

Община Каолиново

125

125

7.

18188.21.65

Полски път

Община Каолиново

47

47

8.

18188.25.64

Полски път

Община Каолиново

277

277

9.

18188.22.59

Полски път

Община Каолиново

719

719

10

18188.22.78

Полски път

Община Каолиново

3

3

Землище с. Средковец, ЕКАТТЕ 68388

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

68388.10.75

Полски път

Община Каолиново

447

447

2.

68388.10.28

Полски път

Община Каолиново

1029

1029

Землище с. Загориче, ЕКАТТЕ 30137

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

30137.14.40

Полски път

Община Каолиново

333

333

2.

30137.14.41

Полски път

Община Каолиново

918

918

3.

30137.203.43

Полски път

Община Каолиново

161

161

Землище с. Тодор Икономово, ЕКАТТЕ 72549

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

000415

Полски път

Община Каолиново

1036

1036

2.

000319

Полски път

Община Каолиново

206

206

3.

000394

Полски път

Община Каолиново

128

128

4.

000395

Полски път

Община Каолиново

407

407

5.

000396

Полски път

Община Каолиново

1022

1022

6.

000352

Полски път

Община Каолиново

4

4

7.

000166

Прокар

Община Каолиново

179

179

8.

000357

Пасище

Община Каолиново

149

149

9.

000409

Полски път

Община Каолиново

939

939

10

000155

Полски път

Община Каолиново

274

274

11.

000370

Полски път

Община Каолиново

1337

1337

12.

000340

Полски път

Община Каолиново

614

614

13.

000341

Полски път

Община Каолиново

567

567

14.

000416

Полски път

Община Каолиново

3

3

 

10.  Землище гр. Каолиново, ЕКАТТЕ 36079

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

040145

Полски път

Община Каолиново

1518

1518

2.

040143

Товарна въжена линия

„Каолин“ АД

22

22

3.

040176

Полски път

Община Каолиново

371

371

4.

080027

Полски път

Община Каолиново

1649

1649

5.

080145

Полски път

Община Каолиново

610

610

6.

080025

Полски път

Община Каолиново

899

899

 

11.  Землище с. Дойранци, ЕКАТТЕ 21811

Идентификатор

Начин на трайно ползване

Собственик

Дължина на трасето /м/

Сервитут м2

1.

000101

Полски път

Община Каолиново

339

339

2.

000148

Товарна въжена линия

„Каолин“ АД

19

19

3.

000134

Полски път

Община Каолиново

3243

3243

4.

000135

Полски път

Община Каолиново

640

640

5.

000136

Полски път

Община Каолиново

360

360

 

Общата дължина на проектната мрежа за електронни съобщения е 43 014 м.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                        Съгласно чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_________________________________________________________________________________________________________________

15.05.2018 г. -  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-43/21.05.2018 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-18 от 21.05.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за  УПИ  V-336  кв. 99 по план на село Климент /ПИ 37232.501.332 по КК/ община Каолиново, обл. Шумен, с цел промяна на предназначението на имота от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“ в територия за „обществено обслужващи дейности – Оод“

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

__________________________________________________________________________________________________________________

09.05.2018г. О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 127 по Протокол № 13/07.12.2012 г., Решение № 452 по Протокол № 42/30.06.2015 г., Решение № 110 по Протокол № 8/31.05.2016 г. и Заповед № РД-15-88/20.04.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Земеделски поземлен имот с площ от 0.922 (нула точка деветстотин двадесет и два) дка, съставляващ имот № 045013 (нула четири пет нула едно три) по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Трета, местност: „Къшлалък”, при граници и съседи: № 045016, № 045012 и № 000001. Търгът ще се проведе на 10.05.2018 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 780.00 (седемстотин и осемдесет точка нула) лева.

2. Земеделски поземлен имот с площ от 2 298 (две хиляди двеста деветдесет и осем) кв.м, съставляващ идентификатор 37232.66.9 (три седем две три две точка шест шест точка девет) по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, местност „Аша кьоклюк“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория ІІІ, при граници и съседи: 37232.501.298, 37232.501.299, 37232.66.10, 37232.66.5, 37232.66.6, 37232.66.8, 37232.501.713, 37232.501.714. Търгът ще се проведе на 10.05.2018 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 2 640.00 (две хиляди шестстотин и четиридесет точка нула) лева.

3. Земеделски поземлен имот с площ от 554 (петстотин петдесет и четири) кв.м, съставляващ идентификатор 37232.66.4 (три седем две три две точка шест шест точка четири) по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, местност „Аша кьоклюк“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория ІІІ, при граници и съседи: 37232.66.10, 37232.66.3, 37232.66.2, 37232.66.5. Търгът ще се проведе на 10.05.2018 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 760.00 (седемстотин и шестдесет точка нула) лева.

4. Земеделски поземлен имот с площ от 1 239 (хиляда двеста тридесет и девет) кв.м, съставляващ идентификатор 37232.66.5 (три седем две три две точка шест шест точка пет) по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, местност „Аша кьоклюк“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория ІІІ, при граници и съседи: 37232.66.9, 37232.66.10, 37232.66.4, 37232.66.2, 37232.66.1, 37232.66.6. Търгът ще се проведе на 10.05.2018 г. от 15.30 часа с първоначална цена в размер на 1 700.00 (хиляда и седемстотин точка нула) лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 09.05.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 17.05.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

_____________________________________________________________________________________________________________

09.05.2018г. О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 341 по Протокол № 31/28.03.2018 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-89/20.04.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

1. Помещение с площ от 60 кв.м находящо се в северната част на сватбената зала в село Тодор Икономово, община  Каолиново, област Шумен, съставляващ УПИ VІ от квартал 54 по плана на същото населено място. Търгът ще се проведе на 10.05.2018 г. от 13.00 часа с първоначална цена 40.00 лева на месец за срок от десет години.

2. Помещение с площ от 35 кв.м находящо се в първия етаж от южния вход на кметство село Наум, община Каолиново, област Шумен, съставляващ УПИ VІ от квартал 12 по плана на същото населено място. Търгът ще се проведе на 10.05.2018 г. от 13.30 часа с първоначална цена 20.00 лева на месец за срок от десет години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 09.05.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 17.05.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

__________________________________________________________________________________________________________________

02.05.2018 г. - ОБЯВА за инвестиционно намерение на ПЕТЕЛ ГРУП

02.05.2018 г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на/По приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/
инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за етерични масла” в поземлен имот с идентификатор 37232.100.6 по КККР на с.Климент, общ.Каолиново,област Шумен

02.05,2018 г.  У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ПЕТЕЛ ГРУП

___________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________

02.05.2018 г. - Обява за инвестиционно намерение "Изграждане на месодобивно и месопреработвателно преприятие в УПИ XIII, кв.1 по плана на с.Дойранци общ.Каолиново"

Изграждане на месодобивно и месопреработвателно преприятие в УПИ XIII, кв.1 по плана на с.Дойранци общ.Каолиново

30.04.2018 г.  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-39/23.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-15 от 30.04.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/-частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за  УПИ  XIІI-2, УПИ XII-3 и УПИ XI-2  кв.2  на село Средковец, община Каолиново, с цел подялба на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно  строителство - Жм” и се променя уличната регулация, както и границата на регулацията на населеното място в зоната на засегнатите имоти.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

___________________________________________________________________________________________________________________

30.04.2018 г.  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-37/23.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-17 от 30.04.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIII, кв. 1, /бивш стопански двор/ по плана   на село Дойранци,  община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен

_____________________________________________________________________________________________________________________

30.04.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-38/23.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-16 от 30.04.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/-частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за  УПИ  ІI-23 и УПИ III-23  кв.13  на село Гусла, община Каолиново, с цел вътрешните  регулационни линии на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно  строителство - Жм”.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

___________________________________________________________________________________________________________________

19.02.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-35/27.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-14 от 26.04.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ І-177, УПИ ХI-220, УПИ Х-224, УПИ IХ-225 и УПИ II-231 от кв.35,  по плана на село Климент, община Каолиново с цел вътрешните регулационни линии на УПИ I-177 да бъдат  поставени в съответствие  със съществуващите  граници на поземлените  имоти и подялба, като се запазва  предназначението  на имотите – „за малкоетажно  жилищно строителство – Жм”.                                                                                                                                      Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_______________________________________________________________________________________________________________

24.04.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 34/24.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен  устройствен  план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V-336, кв. 99, по плана на село Климент /ПИ 32232.501.332 по КК на с. Климент/, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“ в територия за „обществено обслужващи дейности – Оод“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-33/23.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-13 от 20.04.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, за ПИ 025010, местност „Юрюклер“  по  КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, с цел промяна на предназначението от територия за „земеделска земя-друга производствена база“ в територия за „предимно производствени, складови и други дейности-Пп“, съгласно действащ ОУП на община Каолиново, обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_________________________________________________________________________________________________________________-

23.04.2018г.- О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-32/23.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-12 от 20.04.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, за ПИ 026216, местност „Тарлалък“  по  КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, с цел промяна на предназначението от територия за „земеделска земя-нива“ в територия за „малкоетажно жилищно застрояване-Жм“, съгласно действащ ОУП на община Каолиново, обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_________________________________________________________________________________________________________________

23.04.2018 г. -О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-31/23.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-11 от 20.04.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, за ПИ 026218, местност „Тарлалък“  по  КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, с цел промяна на предназначението от територия за „земеделска земя-нива“ в територия за „малкоетажно жилищно застрояване-Жм“, съгласно действащ ОУП на община Каолиново, обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г.

В 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_____________________________________________________________________________________________________________________

13.04.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-28/13.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIII, кв. 1, /бивш стопански двор/ по плана   на село Дойранци,  община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

 

02.04.2018 г. - Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за втерични масла"

04.04.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-26/04.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/-частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за  УПИ  XIІI-2, УПИ XII-3 и УПИ XI-2  кв.2  на село Средковец, община Каолиново, с цел подялба на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно  строителство - Жм” и се променя уличната регулация, както и границата на регулацията на населеното място в зоната на засегнатите имоти.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите лица.                                                                                                                                                                                 Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

 

28.03.2018 г. -  О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-25/28.03.2018 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-10 от 28.03.2018 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен  план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ XIII, кв. 1, /бивш стопански двор/ по плана   на село Дойранци,  община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“.

26.03.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-24/26.03.2018 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/-частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за  УПИ  ІI-23 и УПИ III-23  кв.13  на село Гусла, община Каолиново, с цел вътрешните  регулационни линии на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно  строителство - Жм”.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

 

16.03.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-22/16.03.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен, Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, за ПИ 000120, местност „Каваклък“ по  КВС на село Пристое, община Каолиново, област Шумен, с цел промяна на предназначението от територия за „земеделска земя-изоставени трайни насъждения“ в територия за „обществено обслужващи дейности-Оод“. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

16.03.2018 г. -  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ- 03-21/16.03.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.130, от Закона за устройство на територията  и чл.61 ал.1 и 2 от АПК  Ви съобщаваме, че със Заповед № РД -09-9 от 13.03.2018 год. на кмета на община Каолиново, област Шумен  е  одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация /ПР/ с цел вътрешните регулационни  линии на имота да бъдат поставени в съответствие  със съществуващите  граници на поземления имот и подялба, както се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „ за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Планът се намира в стая №20 на Общинска администрация  Каолиново и може  да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.    

Плана може да се обжалва в 14-дневен срок от датата  на обявяването

 

16.03.2018 г. -  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-20 /16.03.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.130, от Закона за устройство на територията  и чл.61 ал.1 и 2 от АПК  Ви съобщаваме, че със Заповед № РД -09-8 от 13.03.2018 год. на кмета на община Каолиново, област Шумен  е  одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация /ПР/ с цел вътрешните регулационни  линии на имота да бъдат поставени в съответствие  със съществуващите  граници на поземления имот и подялба, както се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „ за обществено  обслужващи – дейности -Оод”.

Планът се намира в стая №20 на Общинска администрация  Каолиново и може  да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.    

Плана може да се обжалва в 14-дневен срок от датата  на обявяването му.

14.03.2018 г. - Инвестиционно намерение относно: Изграждане на месодобивно и месопреработвателно предприятие в УПИ XIII, кв.1 по плана на с.Дойранци, общ.Каолиново

14.03.2018 г. - Инвестиционно намерение относно: Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от "В и К " Шумен" ООД гр.Шумен

Документация към  инвестиционно намерение относно: Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от "В и К " Шумен" ООД гр.Шумен

12.03.2018 г.О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-18/12.03.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен, Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, за ПИ 026216, местност „Тарлалък“ по  КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, с цел промяна на предназначението от територия за „земеделска земя-нива“ в територия за „малкоетажно жилищно застрояване-Жм“, съгласно действащ ОУП на община Каолиново, обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

12.03.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-17/12.03.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен, Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, за ПИ 026218, местност „Тарлалък“ по  КВС на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, с цел промяна на предназначението от територия за „земеделска земя-нива“ в територия за „малкоетажно жилищно застрояване-Жм“, съгласно действащ ОУП на община Каолиново, обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

26.02.2018 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-15/26.02.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-7 от 26.02.2018 г. на кмета на община Каолиново, на основание чл. 150 от ЗУТ е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 05 от 22.02.2018 година за УПИ XIII, кв.28 с. Гусла, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. ПУП – План за застрояване на УПИ XIII, кв.28, по плана на с. Гусла, община Каолиново;
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Многофункционална зала” в УПИ XIII, кв.28 с. Гусла, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

19.02.2018 - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-12/19.02.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-5 от 19.02.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V-336, кв. 99, по плана на село Климент /ПИ 32232.501.332 по КК на с. Климент/, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“ в територия за „обществено обслужващи дейности – Оод“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

19.02.2018 - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-13/19.02.2018 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със  Заповед № РД-09-5 от 19.02.2018 г. е допуснато да се изработи, проект за подробен устройствен план /ПУП/ частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-156, кв. 33 по план на с. Средковец                     /ПИ 68388.50.275 по КК на с. Средковец/, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „обществено обслужващи дейности – Оод“, в територия за „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

09.02.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-9/08.02.2018г. На основание чл.150 ал.1, ал.2 , чл.128, ал.3,5 от ЗУТ и чл.61 ал.1 от АПК  отдел „ИУТ” при община Каолиново съобщава, че е изготвен комплексен проект за инвестиционна инициатива, който съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. ПУП – План за застрояване на УПИ XIII, кв.28, по плана на с. Гусла, община Каолиново;
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Многофункционална зала” в УПИ XIII, кв.28 с. Гусла, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ по плана на с. Гусла, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

 • План за застрояване на УПИ XIII, кв.28, по плана на с. Гусла, община Каолиново

Комплексният проект за инвестиционна инициатива се намира в стая № 20 на Общинска администрация гр. Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите.

Заповедта може да обжалва в 14 –дневен срок от датата на получаване на съобщението.

 

07.02.2018 г. ЗАПОВЕД РД-15-21 от 01.02.2018 г. ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти.

30.01.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-7 / 09.01.2018г.

30.01.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-6 / 09.01.2018г.

30.01.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-5 / 09.01.2018г.

12.01.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-1 / 09.01.2018г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен план /ПУП/-плана за регулация и застрояване /ПРЗ/  за  УПИ  І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV,  УПИ V, и УПИ VІ  кв.45, село Пристое, община Каолиново, с цел образуване на регулирани  поземлени  имоти в кв.45, и промяна на предназначението на  новообразуваните  имоти  от „за кооперативен  пазар и магазин” в територия „за малкоетажно  жилищно  строителство-Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АГ-03-1 / 09.01.2018г.

 

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен план /ПУП/-плана за регулация и застрояване /ПРЗ/  за  УПИ  І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV,  УПИ V, и УПИ VІ  кв.45, село Пристое, община Каолиново, с цел образуване на регулирани  поземлени  имоти в кв.45, и промяна на предназначението на  новообразуваните  имоти  от „за кооперативен  пазар и магазин” в територия „за малкоетажно  жилищно  строителство-Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

20.12.2017 г.  О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 9 / 20.12.2017г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-3 от 29.11.2017 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за регулация, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план  /ПУП/– частично изменение на плана на регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІ-23, УПИ ІІІ-23, кв.13 по плана на село Гусла, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни  линии на имотите  да бъдат  поставени в съответствие  със съществуващите  граници  на поземлен имоти  и подялба, като се запазва предназначението  на имотите – „малкоетажно жилищно строителство- Жм”.


19.12.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-11/19.12.2017 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.130, от Закона за устройство на територията  и чл.61 ал.1 и 2 от АПК  Ви съобщаваме, че със Заповед № РД -15-68 от 19.12.2017 год. на кмета на община Каолиново, област Шумен  е  одобрен  Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ с цел промяна на  предназначението от територия „Широколистно гора” в територия „За добив на подземни  богатства - добив на кварц-каолинова  суровина”.

Планът се намира в стая №20 на Общинска администрация  Каолиново и може  да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.  

Плана може да се обжалва в 14-дневен срок от датата  на обявяването му.

Изготвил: /Н.Мехмед/ гл. спец. „ИУТ“

 

04.12.2017 г. - 09.11.2017 г. - Уведомление за инвестиционно намерение, АГРОФРЕШ-А

16.11.2017 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №  АГ-03-7 / 16.11.2017 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/частично  изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІХ-317,318 от кв.15, по плана на град Каолиново, община Каолиново, с цел подялба  на поземлен имоти – УПИ ХІІ-317  и УПИ ХІІІ-317 – „за малкоетажно  жилищно  строителство –Жм

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

16.11.2017 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №  АГ-03-6 / 16.11.2017 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/ – частично  изменение на план за регулация /ЧИПР/ за  УПИ VІІІ- за жилищно  строителство, кв.52, по плана на  село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните линии на имотите  да бъдат  поставени  в съответствие със съществуващите  граници на поземлен имоти  и въвеждане на регулационен  номер, като се запазва  предназначението  на имотите – „за малкоетажно  жилищно  строителство-Жм

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

10.11.2017 г. - Обобщена справка за Общия устройствен план на община Каолиново по чл.29, ал.1 от наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

09.11.2017 г. - Уведомление за инвестиционно намерение, нов цех за калциран каолин

08.11.2017 г. - Становище по екологична  оценка на Общ устройствен план на община Каолиново.


24.10.2017 г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ Днес 24.10.2017 г. комисия  в състав:

1. Недрет Ахмед Халил – началник отдел „ИУТ”  при Община Каолиново, област Шумен;

2. Неджмидин Мехмед Исмаил – гл. спец.”СНИК”  отдел „ИУТ” при Община Каолиниво, област Шумен.

3. Съдкъ Сеидов Еминов – гл. спец. „УТКР” при Община Каолиново, област Шумен.

Извършихме проверка на строеж:  „Стопанска постройка” находящ се в УПИ ХІV-150  кв.18 по плана на село Пристое, общ. Каолиново, област Шумен

Във връзка  с писмо с Вх. № Ка-440-00-224/09.10.2017 г. на РОНСК Шумен при РДНСК Североизточен район относно жалба от  Сабит Мустафа Ходжа с Вх. № Ка-440/2017 г.

Имота е собственост на Фикрет Сабит Ахмед  по нот. акт №58 т.VІ, д.№ 678 от 2003г.

Строеж: „Стопанска постройка” собственост на Фикрет Сабит Ахмед с административен адрес: с. Пристое, ул.”Зелена гора” № 34 , община Каолиново,  област Шумен

Комисията  констатира  че, „Стопанска постройка” находящ се в УПИ ХІV-150  кв.18 по плана на село Пристое, общ. Каолиново, област Шумен  е незаконна и предстои  да   се  премахне.

 

18.10.2017 г. Инвестиционно намерение от АГРОФРЕШ-А ЕООД за увеличаване капацитета на птицеферма в с.Сини вир

18.10.2017 г. ОБЯВА от АГРОФРЕШ-А ЕООД

09.10.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-45/09.10.2017г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен, Подробен устройствен план – План за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план / ПУП/– план за застрояване /ПЗ/ с цел промяна на предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“, в територия за „обществено обслужващи дeйности - Оод“, на УПИ ІV  квартал 81 по  плана на село Климент,, община Каолиново, област Шумен.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

Изготвил:/Съдкъ Сеидов/гл. спец. „УТКР“


09.10.2017 г. Инвестиционно намерение от Метин Алиев за изграждане на "Пункт за технически прегледи"

29.09.2017 г. - О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44 /28.09.2017г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-24 от 28.09.2017 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план  /ПУП/– план за застрояване /ПЗ/  с цел промяна на предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“, в територия за „обществено обслужващи дeйности - Оод“, на УПИ ІV  квартал 81 по  плана на село Климент,, община Каолиново, област Шумен.

10.08.2017 г. - ОБЯВА- Изграждане на цех за преработка на мляко

02.08.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-35, 36 от 02.08.2017г.

20.07.2017 г. -Заповед РД 15-172 град Каолиново, 20.07.2017 г. - ОТНОСНО: Учредяване право на преминаване въху имот общинска собственост
17.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-31 от 17.07.2017г.

17.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-30 от 17.07.2017г.

17.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-29 от 17.07.2017г.

03.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-27 от 03.07.2017г.

15.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-24 от 08.06.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-21 от 09.05.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-19 от 09.05.2017г., О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-20 от 09.05.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-15 от 13.04.2017г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план  /ПУП/– частично  изменение  на план за регулация /ЧИПР/ с цел  обединяване  на  поземлени  имоти  на УПИ ІV  квартал 81  по регулационния плана на село Климент,, община Каолиново, област Шумен.

Изменението в плана за регулация е с цел обединяване  на  поземлени  имоти като  предназначението на новообразуваните  имоти – „за малкоетажно  жилищно  строителство-Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

Изготвил:/Н.Мехмед/гл. спец. „СНИК”


07.04.2017 г. -Заповед РД 15-100 град Каолиново, 07.04.2017 г. - ОТНОСНО: Принудително изземване на имот в с.Браничево

07.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-14/07 .04.2017г.- допуснато да се изработи ПУП

06.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-13/06 .04.2017г.- за изготвен ПУП

04.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-10/03.04.2017г.,О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-10/03.04.2017г. - за изработване на ПУП,

16.03.2017 г. Заповед РД-09-05 гр.Каолиново, 16.03.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

21.02.2017 г. Заповед РД-09-04 гр.Каолиново, 21.02.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

21.02.2017 г. Заповед РД-09-03 гр.Каолиново, 21.02.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

02.02.2017 г. Заповед РД-09-02 гр.Каолиново, 02.02.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

05.01.2017 г. Заповед РД-09-01 гр.Каолиново, 05.01.2017 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

29.12.2016 г. Заповед РД-09-38 гр.Каолиново, 29.12.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

16.12.2016 г. Заповед РД-09-37 гр.Каолиново, 16.12.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

14.12.2016 г. Заповед РД-09-36 гр.Каолиново, 14.12.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

30.11.2016 г. Заповед РД-09-35 гр.Каолиново, 30.11.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

25.11.2016 г. Заповед РД-09-34 гр.Каолиново, 25.11.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

07.11.2016 г. Заповед РД-09-33 гр.Каолиново, 07.11.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

07.11.2016 г. Заповед РД-09-32 гр.Каолиново, 07.11.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

22.10.2016 г. Заповед РД-09-31 гр.Каолиново, 22.10.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

17.10.2016 г. Заповед РД-09-30 гр.Каолиново, 17.10.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план за застрояване /ПУП-ПЗ/

10.10.2016 г. Заповед РД-09-29 гр.Каолиново, 10.10.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

02.09.2016 г. Заповед РД-09-28 гр.Каолиново, 02.09.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

26.08.2016 г. Заповед РД-09-27 гр.Каолиново, 26.08.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

26.08.2016 г. Заповед РД-09-26 гр.Каолиново, 26.08.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

26.08.2016 г. Заповед РД-09-25 гр.Каолиново, 26.08.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

18.08.2016 г. Заповед РД-09-24 гр.Каолиново, 18.08.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

19.07.2016 г. Заповед РД-09-23 гр.Каолиново, 19.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

19.07.2016 г. Заповед РД-09-22 гр.Каолиново, 19.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

19.07.2016 г. Заповед РД-09-21 гр.Каолиново, 19.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

15.07.2016 г. Заповед РД-09-20 гр.Каолиново, 15.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/

08.07.2016 г. Заповед РД-09-19 гр.Каолиново, 08.07.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

13.06.2016 г. Заповед РД-09-18 гр.Каолиново, 13.06.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

05.05.2016 г. Заповед РД-09-17 гр.Каолиново, 05.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

05.05.2016 г. Заповед РД-09-16 гр.Каолиново, 05.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

03.05.2016 г. Заповед РД-09-13 гр.Каолиново, 03.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

03.05.2016 г. Заповед РД-09-12 гр.Каолиново, 03.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

03.05.2016 г. Заповед РД-09-11 гр.Каолиново, 03.05.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

18.04.2016 г. Заповед РД-09-10 гр.Каолиново, 18.04.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/

06.04.2016 г. Заповед РД-09-09 гр.Каолиново, 06.04.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

16.03.2016 г. Заповед РД-09-07 гр.Каолиново, 16.03.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

15.03.2016 г. Заповед РД-09-06 гр.Каолиново, 15.03.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

15.03.2016 г. Заповед РД-09-05 гр.Каолиново, 15.03.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

01.02.2016 г. Заповед РД-09-02 гр.Каолиново, 10.02.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

25.01.2016 г. Заповед РД-09-01 гр.Каолиново, 25.01.2016 г. - ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-П

 

02.03.2017г. ОБЯВА - Изменение в инвестиционно предложение касаещ участък "Маргарита2"

02.03.2017 г. - ОТНОСНО: Учредяване право на прокрване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

01.03.2017 г. ОБЯВА за изграждане на стопанска постройка за отглеждане на овце кв.Боймир

24.02.2017 г. - Констативен акт -1

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-06/22.02.2017г. - за одобрен ПУП, ОБЯВЛЕНИЕ №АГ-03-07/22.02.2017г. за одобрен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-05/15.02.2017г. - за изготвен ПУП

13.02.2017 г. -Заповед РД 15-55 град Каолиново, 13.02.2017 г. - ОТНОСНО: Учредяване право на прокрване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

01.02.2017 г. -Заповед РД 15-50 град Каолиново, 01.02.2017 г. - ОТНОСНО: Учредяване право на прокрване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-02/27.01.2017г. - за изготвен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-03/27.01.2017г. - за изготвен ПУП

12.12.2016 г. - СЪОБЩЕНИЕ за закупуване на машини и съоръжения- СДРУЖЕНИЕ ЛУДОГОРИЕ -ООД

12.12.2016 г. - СЪОБЩЕНИЕ за закупуване на машини и съоръжения- ДЕЛИОРМАН ГРУП -ООД

02.12.2016 г. -ОБЯВА за ферма за угояване на телета

02.12.2016 г. Уведомление за ферма за угояване на телета

02.12.2016 г. -ОБЯВА за текущ ремонт на съществуваща сграда - овчарник

02.12.2016 г. Уведомление за текущ ремонт на съществуваща сграда-овчарник

02.12.2016 г. -ОБЯВА за изграждане на нова сграда за доилна за овце

02.12.2016 г. Уведомление за изграждане на нова сграда за доилна зала за овце

02.12.2016 г. - ОБЯВА за реконструкция на стопанска сграда овчарник

02.12.2016 г. - Уведомление на реконструкция сграда овчарник

24.11.2016 г. - ОБЯВА за инвестиционно намерение "АГРО ФРЕШ – А" ЕООД

24.11.2016 г. - Приложение 2  "АГРО ФРЕШ – А" ЕООД

23.11.2016 г. - С Ъ О Б Щ Е Н И Е за компостираща инсталация с.Климент

23.11.2016 г. - ИСКАНЕ за ОВОС на компостираща инсталация с.Климент

03.11.2016г. -  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ на територията на община Каолиново

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинска администрация – Каолиново, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща за обсъждане и създаване на местно партньорство и реализация на проектно предложение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” ще финансира процеса по създаване на Местни инициативни групи (МИГ), разработване на Стратегия за местно развитие (СМР), както и финансирането на конкретни проектни предложения в рамките на одобрената стратегия в периода до 2020 г.

Срещата ще се проведе на 08.11.2016 г. от 10.00 часа в ритуалната зала на община Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, при следния дневен ред:

1.Представяне на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

2.Представяне на проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

3.Представяне на условията за създаване на Местно партньорство „Венец – Каолиново“.

4.Обсъждане на приоритети за местно развитие на община Каолиново.

5.Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство

 

 

За контакти и допълнителна информация:

Община Каолиново, пл. „Украйна“ № 4

e-mail: kaolinovo@abv.bg, тел. 0888 95 25 99

Румяна Тотева – Директор на дирекция „Специализирана администрация“

 

 

08.09.2016 г. - Заповед РД-15-224/ 07.09.2016 г. ОТНОСНО: Изземване на общински имот

 

17.10.2016 г. - Инвестиционно намерение

17.10.2016 г. - Инвестиционно намерение

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-83/16.09.2016г. - за изготвен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-86/30.09.2016г. - за изготвен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-77/30.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-27 от 26.08.2016 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за застрояване , в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ І   квартал 54 /30137.501.278/ по КК на село Загориче,, община Каолиново, област Шумен.

Изменението в плана за регулация е с цел промяна на предназначение  от територия „за обществено  обслужващи  дейности  /за училище/ – ОоД” в територия  за предимно производствени  и други дейности-Пп”.


О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-74/19.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-24 от 18.08.2016 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за регулация, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І-308, УПИ ІІ-313  квартал 38 по регулационния плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.

Изменението в плана за регулация е с цел вътрешни регулационни линии на имотите, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници  на поземлените  имоти, като се запазва предназначението  на  имота – „за малкоетажно   жилищно  строителство-Жм.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-73/18.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І, квартал 10 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

 

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-72/18.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация  за УПИ ІІІ-232, УПИ  VІІ-233, УПИ VІІІ-226  квартал 35 по регулационния  плана на село  Климент, община Каолиново, област Шумен. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

 

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-70 /04.08.2016 г.за изготвен ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-65 /15.07.2016 г. - Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.130,  от Закона за устройство на територията  и чл.61 ал.1 и 2 от АПК  Ви съобщаваме, със Заповед № РД -09-20 от 15.07.2016 год. на кмета на община Каолиново, област Шумен  е  одобрен  Подробен Устройствен План /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ с  цел промяна на начин на трайно  ползване от „за производство  на строителни  материали,  канструкции  и изделия” в територия „депо за битови  отпадъци /сметище/”.

Планът се  намира в стая №20 на Общинска администрация  гр.Каолиново и може  да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.  

Плана  може да се обжалва в 14- дневен срок от датата  на обявяването му.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-64 /30.06.2016 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за застрояване в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за застрояване /ЧИПЗ/ за частично изменение на кадастрална карта на село Климент за ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК на село Климент, общ. Каолиново с цел промяна на начина на трайно ползване от „производство на строителни материали, конструкции и изделия”, в територия „депо за битови отпадъ ци /сметище/”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация

ОБЯВЛЕНИЯ - АГ-03-57,58,59,60 от 17.06.2016 г.

09.05.2016 г. - Заповед РД - 09-14 / 05.05.2016 година  ОТНОСНО: Незаконен строеж "Оптичен кабел за кабелна телевизия и интернет" находящ се в град Каолиново област Шумен

09.05.2016 г. - Заповед РД - 09-15 / 05.05.2016 година  ОТНОСНО: Незаконен строеж "Оптичен кабел за кабелна телевизия и интернет" находящ се в село Тодор Икономово област Шумен 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 45 от 27.04.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен план /ПУП/-  план за регулация /ПР/ за УПИ ІІ -493  кв.81  по регулационен план на село  Климент,  община Каолиново с цел  вътрешните регулационни  линии  на имотите да  бъдат  поставени  в съответствие  със  съществуващите  граници  на поземлените  имоти,  като  отреждането  на имота е „за обществено обслужващи дейности - Оод”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

ОБЯВЛЕНИЕ №  АГ-03-43 / 22.04.2016 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-10 от 18.04.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИ II -493 кв. 81 по регулационен план на село Климент, община Каолиново с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като отреждането на имота е „за обществено обслужващи дейности - Оод“.


О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 42 от 20.04.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Частично изменение  на регулацията /ЧПИР/ за  УПИ  ІІІ-46   кв.9 по плана на  село Наум,  община  Каолиново  с цел  вътрешните  регулационни  линии  на имота  да  бъдат  поставени  със съществуващите   граници  на поземлен  имот, като се запазва  предназначението  на  имота – „за  малкоетажно  жилищно  строителство - Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-34/04.04.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за застрояване  в следния териториален обхват:

Частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за  УПИ І „за жилищно строителство” кв.48  на град Каолиново  кв. Боймир,  община Каолиново  с цел подялба  на поземлен имот – УПИ І „за жилищно  строителство”, кв.48, като се запазва  предназначението на новообразуваните имоти – „за  малко етажно  жилищно строителство-Жм”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03- 30 от 28.03.2016г. - Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация в следния териториален обхват:

Частично изменение на регулацията /ЧПИР/ за УПИ VІ- „за озеленяване” кв. 35 по плана на кв.Боймир, град Каолиново, с цел въвеждане на номер за УПИ ХІІ-103 и промяна на предназначение на поземлен имот, от територия – „за озеленяване”, за малкоетажно жилищно строителство – Жм.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

24.03.2016 г. - Заповед РД - 15-101 / 22.03.2016 година  ОТНОСНО: Забраната на паша на селскостопански животни в горски територии през 2016 година

17.03.2016 г. - Заповед РД - 09-08 / 16.03.2016 година  ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-27/16.03.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-07 от 16.03.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменениe на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІІ-46, кв.9  по плана на село Наум, община Каолиново, с цел  вътрешните регулационни  линии  на  имота  да бъдат  поставени   със съществуващите граници   на поземлен имот, като се запазва  предназначението на имота  –„за малкоетажно жилищно строителство -Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-26/16.03.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-06 от 15.03.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменениe на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І „за жилищно строителство”   кв.48 по плана на гр.Каолиново кв. Боймир, община Каолиново, с цел  подялба на поземлен имот  - УПИ І „за жилищно  строителство”,  кв.48,  като се запазва  предназначението но новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно застрояване -Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03- 17 от  26.02.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Частично изменение  на регулацията /ЧПИР/ за  УПИ  ІV-105 и УПИ  ХІ-105, кв. 15 по плана на село Тъкач, община Каолиново,  с цел  подялба на поземлен имот – УПИ ІV-105  и  придаване на част от него към поземлен  имот – УПИ ХІ-105,  като се запазва  предназначението  на  новообразуваните  имоти  - „за малкотоетажно  жилищно  строителство-Жм”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03- 18 от 02.03.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Частично изменение  на регулацията /ЧПИР/ за  УПИ  ІІІ,  УПИ  ІІІ-371, УПИ ІІ-370  кв. 46 по плана на село Климент, община Каолиново,  с цел  вътрешните регулационни  линии  да  бъдат  поставени  в съответствие  със  съществуващите  граници  на поземлените  имоти и  подялба,  като се  запазва  предназначението  на  имотите    - „за малкотоетажно  жилищно  строителство-Жм”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-08/11.02.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-02 от 10.02.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІV-105 и УПИ ХІ-105,   кв.15 по плана на село Тъкач, община Каолиново, с цел  подялба на поземлен имот  - УПИ ІV-105 и придаване на част  от него към поземлен имот  - УПИ ХІ-105, като се запазва  предназначението но новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-133/17.12.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-46 от 17.12.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІІ, УПИ І-371, УПИ ІІ-370  кв.46 по плана на село Климент, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-109/19.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-39 от 15.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІ-242, кв.33а  /ПИ 37232.501.265 по КК  на село Климент/, по плана на село Климент, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-108/19.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-40 от 15.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХV-712; УПИ ХVІ-711; УПИ ХVІІ-711, УПИ ХVІІІ-710, УПИ VІІІ-706, УПИ VІІ-706, УПИ ІХ-713 кв.91 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-107/15.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-38 от 14.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-35 и УПИ VІІ-34 от  кв.3 по плана на село Сини вир, община Каолиново, с цел вътрешните  регулационни  линии  на имотите да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на имотите -„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-9/07.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-03 от 07.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ-321 от  кв.15 по плана на град Каолиново, община Каолиново, с цел подялба на имота, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-104/08.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-35 от 08.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ-321 от  кв.15 по плана на град Каолиново, община Каолиново, с цел подялба на имота, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-97/04.09.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-34 от 03.09.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І – за озеленяване,  кв.36 по плана на кв.Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново, с цел  подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти става: за имот УПИ ІІ-121 кв.36- джамия: за УПИ І-121 кв.36-за озеленяване: за имот УПИ ІІІ-121 кв.36 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-54/05.06.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-22 от 28.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ –84, ПИ -85, ПИ-86, ПИ-87  и ПИ 88 кв.7 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел поправка  и нанасяне на сгради по кадастрален план и за УПИ ІV-86, ІІІ-84, V-85, VІ-87, VІІІ-88, ХІ,ІХ,Х, вътрешните регулационни линии на имота да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-52/29.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-19 от 21.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи   плана за застрояване, в следния териториален обхват:

Плана за застрояване /ПЗ/ за УПИ ІV-309  кв.10 по плана на гр. Каолиново, община Каолиново, с цел промяна на предназначение  на имота  от  „малкоетажно  жилищно строителство-Жм” в територия за „предимно  промишленни, складови и други дейности - Пп”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-53/29.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-19 от 21.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І, УПИ ІІ кв.53 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел обединяване на имотите, като се запазва предназначението на имотите- за обществено обслужващи дейности-Оод”


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-47/21.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-18 от 18.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-151,УПИ ІІ-151  кв.39 по плана на село Гусла, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имота  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-46/20.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-17 от 14.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ  кв.32 по плана на село Дойранци, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имота  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.


О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-45/20.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-16 от 14.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХVІІІ-239  кв.11 по плана на гр.Каолиново, кв.Кус  община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-21/30.03.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-11 от 30.03.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-131  кв.30 по плана на село Загориче, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имота  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

О Б Я В Л Е Н И Е - №АГ-03-25/27.02.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-07 от 27.02.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ –І-372 и  УПИ VІ-372, кв.23 по плана на село Браничево, община Каолиново, с цел обединява  на имотите, както се запазва предназначението на новообразуваните имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ГР.ШУМЕН

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

/съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /

І. Данни за възложителя:

От  община Каолиново

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

град Каолиново, пл. „Украйна” № 4, БУЛСТАТ 000931881

 

/ име, седалище и ЕИК на възложителя – юридическо лице; орган или упълномощено по закон трето лице/

Пълен пощенски адрес: град  Каолиново, пл. „Украйна” № 4, ПК 9960

Телефон, факс и е-mail: .:05361 2210, факс: 05361 2110, e-mail: kaolinovo@abv.bg.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител. : Нида Намъков Ахмедов – кмет на община Каолиново

Лице за контакти: Орхан Вежди Ферад-главен специалист „ЕООС“ тел:0888672755

.

 

Уважаема г-жо  Директор,

 

Уведомяваме Ви, че община Каолиново има следното инвестиционно предложение:

„ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПАРК В С.ТОДОР ИКОНОМОВО В ИМОТ № I, КВ.61 ПО ПЛАНА НА С.ТОДОР ИКОНОМОВО

 

ІІ.Обща информация за инвестиционното предложение:

1.   Резюме на предложението:

-В проекта се предвижда цялостно обновяване на площадното пространство в централна част на с.Тодор Икономово и разработването на алейна композиция и кътове за отдих, игри и занимания на  открито в съществуващото парково пространство, което не е благоустроено. Съществуващите настилки от плочи на площадното пространство ще бъде заменена с армирана настилка от щампован бетон. Предвижда се и обновяването на елементите на екстериорното обзавеждане. На площада  ще бъдат разположени 27 пейки и 18 кошчета за смет. За постигане на удобна и логична свързаност между елементите на пространството и заобикалящите  го обществени сгради са проектирани 3 нови алеи, които са естествено създадени от жителите на селото.

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ:

Основни строителни –монтажни работи са:

- „Обновяване и реконструкция на площад и парк в с.Тодор Икономово в имот№ I, кв.61 по плана на с.Тодор Икономово “

 

3. Ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

-За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нови пътища

4. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

-За реализацията на ИП са необходими около 12 месеца.

5. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и строителство:

-Обществено обслужване.

6. Връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

-НЯМА

7. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

„Обновяване и реконструкция на площад и парк в с.Тодор Икономово в имот№ I, кв.61 по плана на с.Тодор Икономово“-площ 14 000 м2

8. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

За реализацията и експлоатацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

 

9. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При експлоатацията на обекта няма да има генериране на големи количества отпадъци, които основно ще са от битов характер. Строителните отпадъци следва да се извозват до депото за строителни отпадъци в село Златна нива община Каспичан .

10. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Реализацията на ИП не се очакват количества отпадъчни води от типа битови или промишлени.

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

Кмет на община Каолиново.

 

Моля, да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.

 

Прилагам:

 

І. Документи по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда /да се отбележи/:

 1. 1. Документи, доказващи писмено уведомяване на кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, а засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата;
 2. 2. Документация удостоверяваща качеството „възложител на инвестиционно предложение”, съгласно легалната дефиниция на понятието, дадена в т.20 от §1 към Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда – нотариален акт, договор за наем, друг документ за собственост на поземления имот;
 3. 3. Други документи, по преценка на уведомителя:
 • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

 

ІІ. Документи по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73/2007 г./:

 1. 1. Документ за платена такса, съгласно чл.5а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;
 2. 2. Информация и документация, съгласно Приложение №2, част Б от Наредбата, предоставена и на електронен носител, включваща:

2.1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите:…………

.....................................................................................................................................................................

2.2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.:…………..

.............................................................................................................................................

2.3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. /по преценка на възложителя/………………………….

 1. 3. Уведомление на електронен носителдва екземпляра.

 

 

 

01.10.2015 г. - Заповед РД 27 - 194,195,196,197 /24.09.2015 г. - Споразумение за ползване на масиви в землището на с. Летно, с.Долина, с. Лиси връх, с.Сини вир

28.09.2015 г. - ОБЯВА за инвестиционно предложение

16.07.2015 г. - Обявление № 82 от 15.07.2015 г.

22.04.2015 г. ПРОТОКОЛ - за предоставяне на пасища

07.04.2015 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 -32,33,34 /07.04.2015 г.

18.03.2015 г. - Изработване на комплексен проект

12.03.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 27 /12.03.2015 г.

11.03.2015 г. -ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“ “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания”

11.03.2015 г. - Заповед РД -27-49 / 27.02.2015 година  ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с.Лиси връх

10.03.2015 г. - Заповед РД -15 / 26.02.2015 година  ОТНОСНО: Незаконен строеж "оптичен кабел за телевизия и интернет" находящ се в с.Тодор Икономово област Шумен

27.02.2015 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 25 /27.02.2015 г.

23.02.2015 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 -21,22 /23.02.2015 г.

11.02.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 17 /11.02.2015 г.

05.02.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 17 /05.02.2015 г.

05.02.2015 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 -16 /05.02.2015 г.

05.02.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 15 /05.02.2015 г.

29.01.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 13 /29.01.2015 г.

15.01.2015 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 09 /15.01.2015 г.

15.01.2015 г. - Обявление за изготвен  ПУП-ПР № АГ- 03 - 08 /15.01.2015 г.

12.01.2015 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 -3 /12.01.2015 г.

18.12.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-104 / 18.12.2014 година
18.12.2014 г. - Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за кв. 2 и кв.22, по плана на кв. Кус, гр. Каолиново

04.12.2014 г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на длъжността  Началник отдел “Инвестиции и устройство на територията” в административно звено дирекция “Специализирана администрация” в  ОбА гр.Каолиново.

01.12.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 97 /01.12.2014 г.

01.12.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 96 /01.12.2014 г.

28.11.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-93

28.11.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-92

14.11.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-269, 270

17.11.2014 г. - КОНКУРС за заемане на длъжността  Началник отдел “Инвестиции и устройство на територията” в административно звено дирекция “Специализирана администрация” в  ОбА гр.Каолиново.

12.11.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 266 /12.11.2014 г.

12.11.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 267 /12.11.2014 г.

06.11.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-264/06.11.2014 г.

28.10.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-262/28.10.2014 г.

15.10.2014 г. - ЗАПОВЕД РД 27 - 183/ 01.10.2014г - Относно: Споразумение за ползване на масиви в землището на с.Сини вир община Каолиново

02.10.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 231 /02.10.2014 г.

02.10.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 230 /02.10.2014 г.

02.10.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 229 /02.10.2014 г.

29.09.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 228 /29.09.2014 г.

24.09.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-227/24.09.2014 г.

23.09.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 226 /23.09.2014 г.

09.09.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-222/09.09.2014 г.

09.09.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-221/09.09.2014 г.

08.09.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 220 /08.09.2014 г.

29.08.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-203/29.08.2014 г.

25.08.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 201 /25.08.2014 г.

25.08.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 200 /25.08.2014 г.

21.08.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 198 /21.08.2014 г.

04.08.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 190 /04.08.2014 г.

31.07.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 189 /31.07.2014 г.

31.07.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-187/31.07.2014 г.

30.07.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-186/30.07.2014 г.

30.07.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-185/30.07.2014 г.

30.07.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-184/30.07.2014 г.

18.07.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 181 /18.07.2014 г.

18.07.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 180 /18.07.2014 г.

10.07.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 176 /10.07.2014 г.

12.05.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 142 /12.05.2014 г.

10.05.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 141 /10.05.2014 г.

08.05.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-140/08.05.2014 г

09.05.2014 г. - СЪОБЩЕНИЕ във връзка с открита процедура по предоставяне на общинска концесия за воден обект - язовир ПОС на Община Каолиново, област Шумен

07.05.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 139 /07.05.2014 г.

09.04.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-134/24.04.2014 г

24.04.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 133 /24.04.2014 г.

11.04.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 130 /11.04.2014 г.

11.04.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 129 /11.04.2014 г.

09.04.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-125/09.04.2014 г

25.03.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 121 /25.03.2014 г.

25.03.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 120 /25.03.2014 г.

10.03.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-104/10.03.2014 г

18.02.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 80 /18.02.2014 г.

18.02.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 79 /18.02.2014 г.

02.02.2014 г. - Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 - 75 /12.02.2014 г.

07.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 73 /07.01.2014 г.

20.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 - 62 /20.01.2014 г.

03.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-5/03.01.2014 г.

03.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-4/03.01.2014 г.

02.01.2014 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-2/02.01.2014 г.

02.01.2014 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-1/02.01.2014 г

14.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-472/14.12.2013 г

12.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-467/12.12.2013 г

12.12.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-463 /12.12.2013 г.

10.12.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-460/10.12.2013 г.

09.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-458/09.12.2013 г

04.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-448/04.12.2013 г

04.12.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-447/04.12.2013 г

26.11.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-434/26.11.2013 г.

22.11.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-431/22.11.2013 г

20.11.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-428/20.11.2013 г

13.11.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-417/13.11.2013 г.

13.11.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-416 /13.11.2013 г.

04.11.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-398 /04.11.2013 г.

04.11.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-397 /04.11.2013 г.

04.11.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-396/04.11.2013 г

30.10.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-392/30.10.2013 г

30.10.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-391/30.10.2013 г

28.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-388 /28.10.2013 г.

28.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-387 /28.10.2013 г.

22.10.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-382/22.10.2013 г.

21.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-376 /21.10.2013 г.

21.10.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-375/21.10.2013 г.

21.10.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-374/21.10.2013 г.

18.09.2013 г - Заповед - РД - 191/18.09.2013г. - ОТНОСНО: сключено споразумение за ползване на масиви в землището на с Сини вир

15.10.2013 г. - Заповед РД-381 - Относно: Незаконен строеж "метални фургони, дървен навес, и две дървени беседки", находящи се в землището на село Лиси връх община Каолиново

17.10.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-369/17.10.2013 г

08.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-367 /08.10.2013 г.

08.10.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-366 /08.10.2013 г.

01.10.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-349/01.10.2013 г.

23.09.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-347/23.09.2013 г

19.09.2013 г. - Заповед РД-307 - Незаконен строеж "Въздушни кабелни мрежи" находящ се в с.Тодор Икономово област Шумен

11.09.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-335/11.09.2013 г

11.09.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-334/11.09.2013 г.

30.08.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-313/30.08.2013 г.

29.08.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-312 /29.08.2013 г.

28.08.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-306/28.08.2013 г.

15.08.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-190/15.08.2013 г.

02.08.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-278/02.08.2013 г.

29.07.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-273/29.07.2013 г.

22.07.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-263 /22.07.2013 г.

22.07.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-262 /22.07.2013 г.

11.07.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-253 /11.07.2013 г.

11.07.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-252 /11.07.2013 г.

05.07.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-245/05.07.2013 г.

05.07.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-244/05.07.2013 г.

26.06.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-224/26.06.2013 г.

20.06.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-216/20.06.2013 г.

10.06.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-195 /10.06.2013 г.

04.06.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-190/04.06.2013 г.

30.05.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-183 /30.05.2013 г.

30.05.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-182 /30.05.2013 г.

27.05.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-176 /27.05.2013 г.

18.05.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-169/18.05.2013 г.

18.05.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-168/18.05.2013 г.

22.04.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-150/22.04.2013 г.

22.04.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-149/22.04.2013 г.

18.04.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-146/18.04.2013 г.

15.04.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-142/15.04.2013 г.

02.04.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-126/02.04.2013 г.

01.04.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-120/01.04.2013 г.

01.04.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-119/01.04.2013 г.

28.03.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-116/28.03.2013 г.

26.03.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-111 /26.03.2013 г.

20.03.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-101 /20.03.2013 г.

12.03.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-88/12.03.2013 г.

07.03.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-82/07.03.2013 г.

07.03.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-81/07.03.2013 г.

07.03.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-80/07.03.2013 г.

06.03.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-79/06.03.2013 г.

04.03.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-73 /04.03.2013 г.

04.03.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-72 /04.03.2013 г.

28.02.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-71/28.02.2013 г.

27.02.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-64 /27.02.2013 г.

27.02.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-63 /27.02.2013 г.

18.02.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-54 /18.02.2013 г.

13.02.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-47/13.02.2013 г.

31.01.2013 г. - Обявление

31.01.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-38/31.01.2013 г.

31.01.2013 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-33 /31.01.2013 г.

15.01.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-11/15.01.2013 г.

15.01.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-10/15.01.2013 г.

15.01.2013 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-9/15.01.2013 г.

11.01.2013 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-6/11.01.2013 г.

02.01.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 1/02.12.2012 г.

27.12.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 449/27.12.2012 г.

27.12.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 448/27.12.2012 г.

21.12.2012г - Съобщение съгласно чл.62.а , ал.1 от Закона за водите
18.12.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 444/18.12.2012 г.

12.12.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 438/12.12.2012 г.

10.12.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 431/10.12.2012 г.

07.12.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 430/07.12.2012 г.

05.12.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 424/05.12.2012 г.

29.11.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 414/29.11.2012 г.

29.11.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 413/29.11.2012 г.

28.11.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 411/28.11.2012 г.

23.11.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 406/23.11.2012 г.

21.11.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 398/21.11.2012 г.

16.11.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 388/16.11.2012 г.

16.11.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 387/16.11.2012 г.

14.11.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 377/14.11.2012 г.

06.10.2012г - Решение ШУ-14-ПР2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

06.10.2012г - Съобщение за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ за 3200 е.ж и реконструкция на водопроводната мрежа на с Т.Икономово

31.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 355/31.10.2012 г.

29.10.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 348/22.10.2012 г.

24.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 347/24.10.2012 г.

22.10.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 342/22.10.2012 г.

18.10.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 339/18.10.2012 г.

17.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 337/17.10.2012 г.

17.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 336/17.10.2012 г.

17.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 335/17.10.2012 г.

08.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 324/08.10.2012 г.

04.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 323/04.10.2012 г.

04.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 322/04.10.2012 г.

04.10.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 321/04.10.2012 г.

03.10.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 319/03.10.2012 г.

27.09.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 317/27.09.2012 г.

25.09.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 316/25.09.2012 г.

20.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 311/20.09.2012 г.

20.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 310/20.09.2012 г.

19.09.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 308/19.09.2012 г.

17.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 302/17.09.2012 г.

17.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 301/17.09.2012 г.

12.09.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 298/12.09.2012 г.

04.09.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 285/04.09.2012 г.

31.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 277/31.08.2012 г.

28.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 273/28.08.2012 г.

28.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 273/28.08.2012г.

28.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 272/28.08.2012г.

28.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 271/28.08.2012г.

23.08.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 264/23.08.2012 г.

15.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 253/15.08.2012 г.

13.08.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 248/13.08.2012 г.

10.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 247/10.08.2012 г.

08.008.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 246/08.08.2012 г.

07.08.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 243/07.08.2012 г.

03.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 240,241/03.08.2012г.

03.08.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 239/03.08.2012г.

30.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 234/30.07.2012 г.

20.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 228/20.07.2012 г.

11.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 217/11.07.2012 г.

11.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 215/11.07.2012 г.

09.07.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 212/09.07.2012 г.

27.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 200/27.06.2012 г.

26.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 196/26.06.2012 г.

26.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 195/26.06.2012 г.

21.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 187/21.06.2012 г.

21.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 186/21.06.2012 г.

21.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 181/21.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 180/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 179/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 176/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 175/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 174/20.06.2012 г.

18.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 170/18.06.2012 г.

15.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 169/15.06.2012 г.

14.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 165/14.06.2012 г.

12.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 161/12.06.2012 г.

12.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 160/12.06.2012 г.

12.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 159/12.06.2012 г.

07.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 158/07.06.2012 г.

07.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 157/07.06.2012 г.

05.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 153/05.06.2012 г.

05.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 152/05.06.2012 г.

05.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 151/05.06.2012 г.

04.06.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 149/04.06.2012 г.

04.06.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 148/04.06.2012 г.

01.06.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 147/01.06.2012г.

30.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 144/30.05.2012 г.

30.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 143/30.05.2012 г.

30.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 140/30.05.2012 г.

28.05.2012 г. - Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обект "Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с.Тодор Икономово, общ.Каолиново, обл.Шумен”

28.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 137/28.05.2012 г.

28.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 136/28.05.2012 г.

28.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 135/28.05.2012 г.

17.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 125/17.05.2012 г.

16.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 120/16.05.2012 г.

14.05.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 118/14.05.2012 г.

04.05.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 113/04.05.2012 г.

27.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 110/25.04.2012 г.

25.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 107/25.04.2012 г.

24.04.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 99/24.04.2012 г.

20.04.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 97/20.04.2012 г.

18.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 96/18.04.2012 г.

18.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 95/18.04.2012 г.

06.04.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 88/06.04.2012г.

06.04.2012 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 87/06.04.2012г.

04.04.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 85/04.04.2012 г.

16.03.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 67/16.03.2012 г.

16.03.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 66/16.03.2012 г.

16.03.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 65/16.03.2012 г.

07.03.2012 г. - Дискусия на тема "Местната власт-среща бизнеса"

22.02.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 47/22.02.2012 г.

22.02.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 46/22.02.2012 г.
20.01.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 19/20.01.2012 г.

09.01.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 10/09.01.2012 г.

09.01.2012 г. - Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 9/09.01.2012 г.

06.01.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 5/06.01.2012 г.

05.01.2012 г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 4/05.01.2012 г.

06.12.2011 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 234/06.12.2011г.

06.12.2011 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 233/06.12.2011г.

06.12.2011 г. - Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 232/06.12.2011г.

01.12.2011 г. - Заповед № РД-280 - Регламентиране достъпа до сграда на общината и определяне на приемно време на ръководството на общината

06.10.2011г. - Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР

 

06.04.2011 година - ОБЯВА

20.03.2009г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Стартира проект №А08-12-21/30.07.2008 "ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ" финансиран от оперативана програма "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" чрез Европейския социален фонд г-жа ФАТМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ХАСАН - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО е лицето ангажирано за изпълнението на дейностите по проекта в общината.

14.03.2009г. съвместен проект "Инициатива за развитие на публично-частно партньорство" на Общините Хитрино, Венец и Каолиново.

06.11.2009г. Обява за търг (помещение) в град Каолиново

22.06.2009 г. Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общинските администрации и формулиране на предложения за оптимизирането им

О Б Я В Л Е Н И Е

за наложено административно наказание

„ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“

на непълнолетно лице

На основание чл.53, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се налага административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния СЕЗГИН СЕВГИН ФАХРЕДИН, с постоянен адрес: град Каолиново, ул. „Добрич“ № 66, община Каолиново, област Шумен, за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ /на 09.02.2018 г. около 22:15 часа в град Каолиново на ул. „Момина сълза“ на пресечката с ул. „Н.Осман“ и движещ се в посока ул. „Н.Осман“/, като извършва следното нарушение:

1. Лице, което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.

Постановено съгласно НП № 18-0280-000080/21.02.2018 г. издадено от Началника на РУ- Каолиново.