Съобщения, обявления и други

____________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-71/09.07.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-34 от 09.07.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-418, УПИ III-418 и УПИ I-420 и УПИ VI-422 от кв. 55, по плана на с. Климент, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-72/09.07.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-35 от 09.07.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ XV-240, УПИ XVIII-239 и УПИ XХIII от кв. 11, по плана на кв. Кус, град Каолиново, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образува нов квартал – 11а и се запазва предназначението на новообразуваните имоти: УПИ ХV-240, УПИ XXIV-240, УПИ XVIII-239 и УПИ XXIII в кв. 11а „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-69/1.07.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-училище, кв. 26 по плана на село Пристое, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел подялба на поземления имот, като се прокарва улична регулация по съществуващата на място улица от о.к. 17 до о.к. 136а, променя се част от уличната регулация от о.к. 17а до о.к. 71а и се обособява нов квартал 26а. Новообразуваните: УПИ I-за училище в кв. 26, УПИ I-269а, УПИ II-269б в кв. 26а запазват предназначението си „за обществено обслужващи дейности-Оод“

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 08.00-16.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

 

____________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-68 /1.07.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ –плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-95,100, УПИ II-99 и УПИ IХ-98 от кв. 19, по плана на с. Лиси връх, община Каолиново с цел да се обединят УПИ I-95,100 и УПИ II-99, като се образува нов УПИ I и се смени предназначението на територията от „малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за обществено обслужващи дейности - Оод“. Както и вътрешните граници на УПИ IХ-98, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите на терен граници, като се запазва предназначението на УПИ IХ-98, в кв. 19 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 08.00-16.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

 

_____________________________________________________________________________________________

26.06.2019 г. Съобщение - Илхан Сали Лятиф с.Загориче