Съобщения, обявления и други

__________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-55/17.05.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-28 от 16.05.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ –плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-95,100, УПИ II-99 и УПИ IХ-98 от кв. 19, по плана на с. Лиси връх, община Каолиново с цел да се обединят УПИ I-95,100 и УПИ II-99, като се образува нов УПИ I и се смени предназначението на територията от „малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за обществено обслужващи дейности - Оод“. Както и вътрешните граници на УПИ IХ-98, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите на терен граници, като се запазва предназначението на УПИ IХ-98, в кв. 19 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“. Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

____________________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-52/02.05.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ II-142 от кв. 26, по плана на с. Климент, община Каолиново, ПИ 37232.501.186 по КК на с. Климент, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразувания имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

______________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-53/02.05.2019 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ X, УПИ I-247 и УПИ V от кв. 82, по плана на с. Климент, /ПИ 37232.501.408 по кадастралната карта на с. Климент/, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

 

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 51/30.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-27 от 30.04.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 68388.8.910 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е  АГ-03-50/25.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-26 от 25.04.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 55, по плана на с. Пристое, община Каолиново с цел обединяване на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразувания имот - УПИ III, в кв. 55 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_______________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-49/12.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-25 от 12.04.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I от кв.19 /ПИ 155/, по плана на село Средковец, община Каолиново, обл. Шумен, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти: УПИ I-156, УПИ II-292, УПИ III-293, УПИ IV-294 и УПИ V-295 в кв. 18 по регулационния план на село Средковец, с предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство Жм, както и отпадане на уличната неприложена регулация от о.к. 76а до о.к. 62а, поради несъществуването му на място улица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-48/12.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-24 от 12.04.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VIII, от кв. 20 по плана на село Средковец, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-47/12.04.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-23 от 12.04.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-32, УПИ III-32, УПИ V-35 и УПИ VI-35 от кв. 30, по плана на село Гусла, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-45/11.04.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 68388.8.910 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

___________________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-43/09.04.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 465 по протокол № 43 от 27.03.2019 г., на Общински съвет – Каолиново е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/ –частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-жилищно застрояване, УПИ II-жилищно строителство, УПИ II-31, УПИ- III-31, УПИ IV-31 в кв. 48 и УПИ I-29, УПИ- II-28, УПИ III-27 в кв. 47 /ПИ23/ по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и делба, като предназначението на новообразуваните имоти е „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“ , както и отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 124, о.к. 123, о.к. 122, о.к. 121 и се прокарва улична регулация от о.к. 125 до о.к. 104.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

____________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-44/09.04.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 465 по протокол № 43 от 27.03.2019 г., на Общински съвет – Каолиново е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план - частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-училище, кв. 26 по плана на село Пристое, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел подялба на поземления имот, като се прокарва улична регулация по съществуващата на място улица от о.к. 17 до о.к. 136а, променя се част от уличната регулация от о.к. 17а до о.к. 71а и се обособява нов квартал 26а.

Новообразуваните: УПИ I-за училище в кв. 26, УПИ I-269а, УПИ II-269б в кв. 26а запазват предназначението си „за обществено обслужващи дейности-Оод“

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

____________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 41/04.04.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-22 от 04.04.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ X, УПИ I-247 и УПИ V от кв. 82, по плана на с. Климент, /ПИ 37232.501.408 по кадастралната карта на с. Климент/, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-40 /02.04.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 55, по плана на с. Пристое, община Каолиново с цел обединяване на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразувания имот - УПИ III, в кв. 55 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

 

____________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-38/01.04.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-21 от 01.04.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за кв. 1 – бивш стопански двор, по плана на с. Дойранци, с цел въвеждане на регулационни номера на имотите, както и промяна на номера на квартала, в съответствие с документа за собственост, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти: УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX 458, УПИ X, УПИ XI-459, УПИ XII, УПИ XIV, УПИ XV, в кв. 2 „за стопански двор “, а УПИ ХIII в кв. 2, е за „предимно промишлени, складови и други дейности-Пп“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-39/01.04.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-20 от 01.04.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ II-142 от кв. 26, по плана на с. Климент,