Съобщения, обявления и други

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-7/18.01.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 428 по протокол № 39 от 14.12.2018 г., на Общински съвет – Каолиново е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/ –частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІV, кв. 60 по плана на село Долина, с цел образуване на нов УПИ в кв. 60, както и да отпадне неприложена улична регулация от о.к. 19а до о.к. 19 по плана на с. Долина, общ. Каолиново..

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

_____________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-8/18.01.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-09-6 от 17.01.2019 г. е допуснато да се изработи, проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ XII-194,196, УПИ ХIII-194,196 и УПИ XV-191,194 от кв. 31, по плана на с. Браничево, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване, като се запазва предназначението на новообразувания имот – УПИ ХV-191,194 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, а предназначението на УПИ ХII-196 се променя от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за обществено обслужващи дейности - Оод“. Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-6/14.01.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник, бр. 4 от 11 януари 2019 г., е обнародвано Решение № 429 от 14.12.2018 г. на ОбС-Каолиново за одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатори 72549.0.57, 72549.0.148, 72549.0.147, 72549.0.146, 72549.0.176, 72549.0.357, 72549.0.172, 72549.0.409 по КВС на село Тодор Икономово и ПИ с идентификатори 21811.0.101, 21811.0.102, 21811.0.125, 21811.0.148, 21811.0.153, 21811.3.002, 21811.12.007, 21811.12.027, 21811.12.028 по КВС на село Дойранци, във връзка с обект „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово” в община Каолиново” Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в 30-дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр. 4 от 11 януари 2019 г., чрез Общински съвет -Каолиново, пред Административен съд гр. Шумен.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-5/07.01.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-4 от 04.01.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 000316 по КВС на село Наум /ЕКАТТЕ 51158/, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел промяна на предназначението от територия „земеделска земя-спортен терен“, в територия за „малкоетажно жилищно строителство - Жм“, съгласно действащ ОУП на община Каолиново, обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-4/07.01.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-5 от 04.01.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР за УПИ IIІ-39, УПИ IV-31 и УПИ V-31 от кв. 10, по плана на село Наум, община Каолиново с цел подялба на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-2/07.01.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-2 от 04.01.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР за УПИ VIII-121, УПИ IX-121, УПИ XI-119 и УПИ X-120 от кв.9, по плана на село Лятно, община Каолиново с цел вътрешната граница на имот УПИ Х-120 от кв. 9 да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ и се образуват две нови УПИ XIV-120а и УПИ XV-120б в кв. 9

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

______________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-3/07.01.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-3 от 04.01.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР за УПИ I от кв. 37, по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново с цел промяна на начина трайно ползване на имота от „за училище“ в територия „ за обществено обслужващи дейности-Оод“

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-1/04.01.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-1 от 04.01.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ VII 458, УПИ I-224, УПИ III-459 и УПИ IV-460 от кв. 45, по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

____________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-107/18.12.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-43 от 18.12.2018 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V-198, кв. 38, по плана на село Браничево, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство - Жм“, в територия за „обществено обслужващи дейности - Оод“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-110/18.12.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-09-42 от 18.12.2018 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи, проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I от кв. 55, по плана на село Тъкач, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се запазва предназначението на новообразувания УПИ I – за обществено обслужващи дейности-Оод“, а предназначението на УПИ III е „ за малкоетажно жилищно строителство -Жм“ Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

______________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-109/18.12.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-41 от 18.12.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР за УПИ І-324, УПИ II-325 от кв. 39, по плана на село Пристое, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници и подялба, с който от УПИ II-325 от кв. 39 се обособяват нови УПИ V-325а и УПИ VI-325б, в кв. 39, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-108/18.12.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-40 от 18.12.2018 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-38, УПИ VI-37 и УПИ VII-36, от кв. 13 по плана на село Средковец, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници, с който от УПИ VII-36 от кв. 13 се обособяват нови УПИ VI-296, УПИ VII-299, УПИ ХI-298, УПИ XII-297 от кв. 13, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

 

____________________________________________________________________________________________________

17.12.2018 г. О Б Я В А Общинска администрация град Каолиново обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема - квота на община Каолиново, съгласно Решение №396, прието с Протокол № 36 от 28.09.2018г. на Общински съвет –Каолиново, както следва:

1. Автобусни линии от областна транспортна схема - квота на община Каолиново:

 

Маршрутно разписание

Час на тръгване

1

Каолиново-Войвода-Шумен

7:00

2

Каолиново-Никола Козлево-Нови пазар-Шумен-обиколна

15:45

3

Каолиново-Никола Козлево-Нови пазар-Каспичан-Шумен

6:55

 

2. Изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства:

- Да отговарят на изискванията на чл. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


- Да притежават валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността.


- Да притежават удостоверение за обществен превоз на пътници за всяко моторно превозно средство, с който кандидатът участва в конкурса или заверено копие на лиценза на Общността, когато превозите се извършват с лиценз на Общността.


- Да притежават валиден протокол за извършен периодически технически преглед за всеки автобус, с който кандидатът участва в конкурса.


- Да има документи за сключени застраховки “Гражданска отговорност” и “Злополука” за автобусите, участващи в конкурса за 2018 и/или 2019 година.


- Да разполагат със сервизна база за обслужване, поддържане и домуване на автобусите, участващи в конкурса.


- Да разполагат със съответен брой водачи на автобуси притежаващи свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС, както и документ за психологическа годност. Водачите на автобуси следва да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс и не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност, както и да отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.


- Да извършват задължителни ежедневни пред пътен технически и медицински преглед на автобусите и водачите на МПС от правоспособни механици и медицински специалисти.


- Да разполагат с един основен и един резервен автобус от класове ІІ, ІІІ и “В”. Всеки един автобус на кандидата може да участва само за една линия от областната транспортна схема.


- Не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани за престъпления по транспорта и съобщенията освен, ако са реабилитирани.


- Да нямат установени парични задължения към държавата, осигурителните фондове и Община Каолиново.

3. Изисквания за качество.

Автобусите да са в състояние и вид, осигуряващ комфорт и сигурност при изпълнение на превозите, да се осигурят добри хигиенни условия за пътуване и се спазват всички специфични нормативни актове и норми за качествено транспортно обслужване.

4. Срок на валидност на предложенията.

Кандидатите са обвързани с условията на представените от тях предложения за срок от 90 (деветдесет) дни.

5. Критерии и начин за оценка на предложенията.

Критериите и начинът на оценка и класиране на кандидатите се извършва по методика, утвърдена и приета с Решение № 396 прието с Протокол № 36 от 28.09.2018г. на Общински съвет –Каолиново, приложена в конкурсната документация.

6. Място и срок за подаване на предложенията.

Предложенията за участие в конкурса се подават от кандидата или негов упълномощен с изрично пълномощно представител в запечатан и непрозрачен плик с надпис указващ:

- наименованието на кандидата, адрес и телефонен номер за кореспонденция.

- номера и наименованието на автобусната линия/и, за която/които кандидатът участва.

Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден включително от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа в деловодството на Община Каолиново до 24.01.2019г.

7. Място, ден и час за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията.

Кабинет № 14 на 25.01.2019 г. от 14.00 часа.

8. Място и начин за получаване на конкурсната документация.

Община Каолиново, град Каолиново, пл. “Украйна” №4, кабинет № 19 всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа от 20.12.2018г. до 24.01.2019 г.включително, срещу представен документ за платена такса в размер на 5 лв. за закупена документация за участие,

____________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-103/06.12.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I от кв. 37, по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново с цел промяна на начина трайно ползване на имота от „за училище“ в територия „ за обществено обслужващи дейности-Оод“

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-102/06.12.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 000316 по КВС на село Наум /ЕКАТТЕ 51158/, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел промяна на предназначението от територия „земеделска земя-спортен терен“, в територия за „малкоетажно жилищно строителство - Жм“, съгласно действащ ОУП на община Каолиново, обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017г.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-104/06.12.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IIІ-39, УПИ IV-31 и УПИ V-31 от кв. 10, по плана на село Наум, община Каолиново с цел подялба на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

 

___________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В А

Общинска администрация град Каолиново обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема - квота на община Каолиново, съгласно Решение №396, прието с Протокол № 36 от 28.09.2018г. на Общински съвет –Каолиново, както следва:

1. Автобусни линии от областна транспортна схема - квота на община Каолиново:

 

Маршрутно разписание

Час на тръгване

1

Каолиново-Войвода-Шумен

7:00

2

Каолиново-Никола Козлево-Нови пазар-Шумен-обиколна

15:45

3

Каолиново-Никола Козлево-Нови пазар-Каспичан-Шумен

6:55

 

2. Изисквания към кандидатите и техническите условия към превозните средства:

- Да отговарят на изискванията на чл. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


- Да притежават валиден лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността.


- Да притежават удостоверение за обществен превоз на пътници за всяко моторно превозно средство, с който кандидатът участва в конкурса или заверено копие на лиценза на Общността, когато превозите се извършват с лиценз на Общността.


- Да притежават валиден протокол за извършен периодически технически преглед за всеки автобус, с който кандидатът участва в конкурса.


- Да има документи за сключени застраховки “Гражданска отговорност” и “Злополука” за автобусите, участващи в конкурса за 2018 и/или 2019 година.


- Да разполагат със сервизна база за обслужване, поддържане и домуване на автобусите, участващи в конкурса.


- Да разполагат със съответен брой водачи на автобуси притежаващи свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС, както и документ за психологическа годност. Водачите на автобуси следва да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс и не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност, както и да отговарят на изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.


- Да извършват задължителни ежедневни пред пътен технически и медицински преглед на автобусите и водачите на МПС от правоспособни механици и медицински специалисти.


- Да разполагат с един основен и един резервен автобус от класове ІІ, ІІІ и “В”. Всеки един автобус на кандидата може да участва само за една линия от областната транспортна схема.


- Не са лишени от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани за престъпления по транспорта и съобщенията освен, ако са реабилитирани.


- Да нямат установени парични задължения към държавата, осигурителните фондове и Община Каолиново.

3. Изисквания за качество.

Автобусите да са в състояние и вид, осигуряващ комфорт и сигурност при изпълнение на превозите, да се осигурят добри хигиенни условия за пътуване и се спазват всички специфични нормативни актове и норми за качествено транспортно обслужване.

4. Срок на валидност на предложенията.

Кандидатите са обвързани с условията на представените от тях предложения за срок от 90 (деветдесет) дни.

5. Критерии и начин за оценка на предложенията.

Критериите и начинът на оценка и класиране на кандидатите се извършва по методика, утвърдена и приета с Решение № 396 прието с Протокол № 36 от 28.09.2018г. на Общински съвет –Каолиново, приложена в конкурсната документация.

6. Място и срок за подаване на предложенията.

Предложенията за участие в конкурса се подават от кандидата или негов упълномощен с изрично пълномощно представител в запечатан и непрозрачен плик с надпис указващ:

- наименованието на кандидата, адрес и телефонен номер за кореспонденция.

- номера и наименованието на автобусната линия/и, за която/които кандидатът участва.


Предложенията за участие в конкурса се приемат всеки работен ден включително от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа в деловодството на Община Каолиново до 09.01.2019г.7. Място, ден и час за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията.

Кабинет № 14 на 10.01.2019 г. от 14.00 часа.

8. Място и начин за получаване на конкурсната документация.

Община Каолиново, град Каолиново, пл. “Украйна” №4, кабинет № 19 всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа от 10.11.2018г. до 09.01.2019 г.включително, срещу представен документ за платена такса в размер на 5 лв. за закупена документация за участие,

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-100/03.12.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник, бр. 99 от 30 ноември 2018 г., е обнародвано Решение № 414 от 02.11.2018 г. на ОбС-Каолиново за одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализирана план схема за обект: Трасе на оптична кабелна мрежа с две независими трасета:

Общата дължина на новата оптична кабелна линия на трасе 1 е 1576 л.м. и е проектирано да започне от съществуващ оптичен кабел, който минава в източния тротоар на улица „Септември“ при о.т. 42. От там трасето тръгва на запад по южния тротоар на улица с о.т. 42-43-44-45-46-47-48-49-50-114-18. При о.т. 18 трасето пресича улицата и продължава по северния тротоар на улица с о.т. 18-17-6-123-5-4-3-2-1. От там трасето продължава като минава по път от КВС на с. Браничево – ПИ 00148, докато достигне до ПИ 000258, където се намира базовата станция.

Общата дължина на новата оптична кабелна линия на трасе 2 е 1917 л.м. То е проектирано да започне от съществуващ оптичен кабел, който минава в източния тротоар на улица септември между о.т. 89 и 83. От там трасето пресича улицата и тръгва на юг по западния тротоар на същата улица. При о.т. 84 трасето тръгва на запад по южния тротоар на улица с о.т. 84-81-80-79-124-78-77-75-111-54-56-14-13. При о.т. 13 трасето пресича улицата и продължава по западния тротоар на улица с о.т. 13-120-9-10-4. При о.т. 4 трасето тръгва на запад по южния по южния тротоар на улица с о.т. 4-3-2-1. От там трасето продължава като минава по път от КВС на с. Браничево – ПИ 00148, докато достигне до ПИ 000258, където се намира базовата станция.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в 30-дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр. 99 от 30 ноември 2018 г., чрез Общински съвет -Каолиново, пред Административен съд гр. Шумен.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________