Съобщения, обявления и други

___________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-35/22.03.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-18 от 22.03.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР за УПИ XII-194,196, УПИ ХIII-194,196 и УПИ XIV-195 от кв. 31, по плана на с. Браничево, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване, като предназначението на УПИ ХII-196 се променя от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за обществено обслужващи дейности-Оод“ На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

_________________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-36/23.03.2018 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-19 от 22.03.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I от кв. 55, по плана на село Тъкач, община Каолиново с цел подялба на поземления имот, като се запазва предназначението на новообразувания УПИ I – за обществено обслужващи дейности-Оод“, а предназначението на УПИ III е „ за малкоетажно жилищно строителство -Жм“

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.

____________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-33/22.03.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 42 по протокол № 42 от 28.02.2019 г., на Общински съвет – Каолиново е разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 68388.8.910 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново с цел промяна на предназначението от територия „бивш стопански двор“, в територия за „предимно производствени, складови и други дейности - Пп“

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

__________________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-34/22.03.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I от кв.19 /ПИ 155/, по плана на село Средковец, община Каолиново, обл. Шумен, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти: УПИ I-156, УПИ II-292, УПИ III-293, УПИ IV-294 и УПИ V-295 в кв. 18 по регулационния план на село Средковец, с предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство Жм, както и отпадане на уличната неприложена регулация от о.к. 76а до о.к. 62а, поради несъществуването му на място улица.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

______________________________________________________________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-30/11.03.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план план – План за регулация (ПУП-ПР) за частично изменение на плана за регулация за УПИ VIII, от кв. 20 по плана на село Средковец, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

____________________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-31/11.03.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-16 от 11.03.2019 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/, в следния териториален об

Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 55, по плана на с. Пристое, община Каолиново с цел обединяване на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразувания имот - УПИ III, в кв. 55 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-26/27.02.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за за УПИ XII-194,196, УПИ ХIII-194,196 и УПИ XIV-195 от кв. 31, по плана на с. Браничево, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване, като предназначението на УПИ ХII-196 се променя от територия „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за обществено обслужващи дейности-Оод“. Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-25/27.02.2019 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-32, УПИ III-32, УПИ V-35 и УПИ VI-35 от кв. 30, по плана на село Гусла, община Каолиново с цел вътрешните граници на имотите, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация Каолиново и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

_____________________________________________________________________________________________________

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-24/26.02.2019 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124

б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 444 по протокол № 41 от 31.01.2019 г., на Общински съвет – Каолиново е разрешено да се изработи проект за Парцеларен план (ПУП-ПП) за ел. схема и ел. схема за захранване на селскостопанска сграда в ПИ 30137.46.64 – кабел НН за ГРТ – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия на село Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.