Постоянни комисии на Общински съвет

Постоянна комисия "Нормативна уредба, законност, обществен ред, конфликт на интереси"
1
Хюсню Закиров Хюсниев
Председател
2
Насуф Ибрямов Юсуфов
Член
3
Неджми Неджмидин Азис
Член
4
Сунай Ебазер Мехмед
Член
5
Невин Неджиб Ахмед
Член
Постоянна комисия "Бюджет, финанси, икономика и инвестиционна политика"
1
Ерхан Фахредин Сюлейман
Председател
2
Хайредин Сабитов Сюлейманов
Член
3
Февзи Фейзула Вели
Член
4
Бейзат Хабил Феим
Член
5
Фадли Руфад Расим
Член
Постоянна комисия "Селско стопанство, устройство на територията, околна среда"
1
Мустафа Осман Сюлейман
Председател
2
Шинаси Махмуд Ахмед
Член
3
Айхан Самиев Зайдов
Член
4
Илхан Сали Лятиф
Член
5
Ибрям Ахмедов Юсеинов
Член
Постоянна комисия "Образование, здравеопазване, култура, спорт и социални дейности"
1
Рушид Хюсмен Ехлиман
Председател
2
Бейхан Фикри Мехмед
Член
3
Йозай Хюсеин Хюсни
Член
4
Аляйдин Хасан Сали
Член
5
Мехмедали Саами Мехмедали
Член