Проект - Независим живот в община Каолиново

28.04.2017 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

22.03.2017 г.  се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

24.02.2017 г.  се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.01.2017 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.12.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.11.2016 г. се проведе групова супервизия  на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.10.2016 г. се проведе групова супервизияна на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.09.2016 г.  се проведе групова супервизияна на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.08.2016 г. проведе групова супервизияна на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

21.07.2016 г. проведе групова супервизия по Дейност 7: "Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги" на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

30.06.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

31.05.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

28.04.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти по проект: "Независим живот в община Каолиново"

28.03.2016 г. се проведе групова супервизия на личните асистенти, домашните помощници и социалните асистенти и екипна супервизия на екипа за управление на проект: "Независим живот в община Каолиново"

18.03.2016 г. -Списък на потребителите от I и II етап по проект: "Независим живот в община Каолиново"

 

„Независим живот“ – ІІ етап

ОБЯВА

Община Каолиново в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, по Договор № BG05M9OP001-2.002-0047-C001/ 17.09.2015 г., Проект:  „Независим живот в община Каолиново“ „Център за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда“ от 29.02.2016 г. до 09.03.2016 г. започва прием на заявления /ІІ етап/ на кандидати за лични асистенти, както и заявления за кандидати, желаещи да бъдат включени като потребители на социалната услуга.

Заявленията се подават лично или от упълномощено лице, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от 29.02.2016 г. до 09.03.2016 г. в стая № 19, етаж 3 на община Каолиново.

Необходими документи от лицата желаещи да предоставят услугата „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“:

  • Документ за самоличност – за справка;
  • Автобиография;
  • Заявление – по образец;
  • Пълномощно /свободен текст/, за лице което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично

Целева група: Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Необходими документи за лицата желаещи да ползват социалната услуга „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“:

  • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
  • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  • медицински протокол на ЛКК (копие); други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
  • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
  • други документи

Документи за изтегляне:

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

 

Информация за проведена начална пресконференция по Проект "Независим живот в Община Каолиново

Покана за участие в начална пресконференция по Проект "Независим живот в Община Каолиново

Обява  медицинско лице

Списък на одобрените по документи и допуснати до интервю кандидат за длъжността: Медициснка сестра към "Център за почасово предоставяне на социални услуги"

Списък на одобрените кандидати ЛА, СА, ДП

Списък на класираните кандидати - Управител

 

Списък на потребители на ЛА

СПисък на потребители на СА

Списък на потребители на ДП

СПисък на допуснатите кандидати - Управител

 

ОБЯВА

Обява Управител

Заявление

Автобиография

Декларация 1

Декларация 2