ПЛАНОВЕ, ПРОЕКТИ, СТРАТЕГИИ

20.02.2018 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Каолиново

Годишен план за младежта 2016 година

Годишен план за младежта 2017 година

Годишен план за младежта 2018 година

Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Каолиново

Общинска програма за закрила на детето за 2016 година в община Каолиново

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 година

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 година

Програма за управление на кмета на община Каолиново за мандат 2015-2019 година

Стратегия за управлени на общинската собственост за периода 2015-2019 година

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Каолиново (2016-2020)