Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В А за наем на пасища 

О Б Я В А за наем на пасища Дата на качване на файл: 27.12.2016

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 163 по Протокол № 13/28.10.2016 г., Решение № 166 по Протокол № 13/28.10.2016 г. на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД–15-283/16.11.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Помещение с площ от 16 кв.м находящо се в град Каолиново, област Шумен, площад „Украйна” № 5, а именно: стая № 2 от втория етаж на северния вход на административната сграда, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на същото населено място. Търгът ще се проведе на 06.12.2016 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 30.00 лева на месец за срок от 5 години.

2. Земеделски земи от общинския и остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ, одобрени от ОбС-Каолиново с Решение № 163 по Протокол № 13/28.10.2016 г. Земеделските земи ще се отдадат за срок от 1 стопанска година (2016/2017 г.) с начална тръжна цена 50.00 лева/декар. Търговете ще се проведат на 06.12.2016 г. от 14.30

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.12.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 09.12.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.
Решение 163 от 28.10.2016 г. Относно: Отдаване под наем на земи от общинския и остатъчния позмелен фонд.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 165 по Протокол № 13/28.10.2016 г., Решение № 329 по Протокол № 29/26.06.2014 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-282/16.11.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 61.866 дка, съставляващ имот № 000007 по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения, категория на земята: Трета, местност: „Каваклък”, при граници и съседи: № 000003, № 000068, 000052, 000002, 000004. Търгът ще се проведе на 06.12.2016 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 149 800.00 лева.

2. Поземлен имот с площ от 1.073 дка, съставляващ имот № 045001 по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Къшлалък”, при граници и съседи: № 000072, № 000001, 045002. Търгът ще се проведе на 06.12.2016 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 970.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.12.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 09.12.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

с.Климент, общ.Каолиново, обл.Шумен, бул.”Съединение” № 62

ПК: 9970, тел.: 0878814213, еmail: [email protected]

О Б Я В А 

На основание Решение № 1 по Протокол №  9 / 27.09.2016 г. от общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент и Заповед № 64/28.09.2016 година на Директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на училищни земеделски имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 5.537 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.24 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

2. Земеделски имот с площ от 13.949 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.7 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІІІ.

3. Земеделски имот с площ от 71.203 дка, съставляващ идентификатор 37232.55.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

4. Земеделски имот с площ от 73.289 дка, съставляващ идентификатор 37232.44.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Зивит тарла”, категория ІV за 34.568 дка и кат. ІІІ за 38.721 дка.

Търговете ще се проведат на 25.10.2016 г. от 10.00 часа в кабинета на директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

Начална тръжна цена на земеделските имоти за отглеждане на едногодишни полски култури – 60,00 (шестдесет) лева/дка за срок от 3 (три) стопански години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 20.00 лв., подават се заявления за участие в търга и се внася депозит от  10 % от стойността на договора за целия срок на ползване на имота, за който се кандидатства,  до 12.00 часа на 19.10.2016 г. в администрацията  на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент, бул. „Съединение” 62.

Таксата и депозита се внасят от кандидатстващите по банков път на сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 02.11.2016 година

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение №№ 135,136, по Протокол № 11/30.08.2016 г. на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-221/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

1. На 29.09.2016 г. от 14.00 часа

Терен с площ от 16 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен с първоначална цена 40.00 (четиридесет точка нула) лева на месец за срок от 10 (десет) години.

2. На 28.01.2016 г. от 14.00 часа

Поземлен имот № 026001 с площ от 26.507 дка, находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново с ЕКАТТЕ 72549, НТП „Овощни насаждения”, местност „Ташалък”, категория ІІІ, с първоначална цена 50.00 (петдесет точка нула) лева/декар за срок от 5 (пет) стопански години.

3. На 28.01.2016 г. от 14.20 часа

– Поземлен имот № 026002 с площ от 57.114 дка, находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново с ЕКАТТЕ 72549, НТП „Овощни насаждения”, местност „Ташалък”, категория ІІІ, с първоначална цена 50.00 (петдесет точка нула) лева/декар за срок от 5 (пет) стопански години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.09.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.10.2016 г.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

10.08.2016 г. – ОБЯВА -СУ „Георги Ст. Раковски “ гр.Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на  СУ „Георги Ст. Раковски “ гр.Каолиново обл.Шумен за срок от 3 години

25.07.2016 година – ОБЯВА за отдаване под наем на орехова градина с. Наум

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 134 по Протокол № 11/30.08.2016 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-222/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 438 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ в квартал 54 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 29.09.2016 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 1 850.00 лева.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ УПИ ІІ в квартал 4 по плана на град Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 29.09.2016 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 5 850.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.09.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 06.10.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 1 по Протокол №  7/30.08.2016 г. от общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент и Заповед № 323/30.08.2016 година на Директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, а именно:

1Земеделски имот с площ от 5.537 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.24 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

2. Земеделски имот с площ от 13.949 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.7 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІІІ.

3. Земеделски имот с площ от 71.203 дка, съставляващ идентификатор 37232.55.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

4. Земеделски имот с площ от 73.289 дка, съставляващ идентификатор 37232.44.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Зивит тарла”, категория ІV за 34.568 дка и кат. ІІІ за 38.721 дка.

5. Помещение с площ от 58 кв.м, находящо се в етаж І в сградата на ОУ „Георги Стойков Раковски” – с. Климент. съставляващ идентификатор 37232.501.327 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново. Помещението се състои от закусвалня и две стаи.

Търговете ще се проведат на 28.09.2016 г. от 10.00 часа в кабинета на директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

Начална тръжна цена на земеделските имоти за отглеждане на едногодишни полски култури – 70,00 (седемдесет) лева/дка за срок от 3 стопански години.

Начална тръжна цена за наем на помещение – 150,00  (сто и петдесет) лева месечно за срок от 3 учебни години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 20.00 лв., подават се заявления за участие в търга и се внася депозит от  10 % от стойността на договора за целия срок на ползване за парцела/и и помещението, за който се кандидатства,  до 12.00 часа на 26.09.2016 г. в администрацията  на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент, бул. „Съединение” 62.

Таксата и депозита се внасят от кандидатстващите по банков път на сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 05.10.2016  година.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 112 по Протокол № 8/31.05.2016 г., Решение № 124 по Протокол № 9/08.07.2016 г., Решение № 125 по Протокол № 9/08.07.2016 г. на ОбС – Каолиново, чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-192/20.07.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1170 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 13.20 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1170 кв.м, съставляващ УПИ ІV в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 13.40 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1155 кв.м, съставляващ УПИ V в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 350.00 лева.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1000 кв.м, съставляващ УПИ VІ в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.20 часа с първоначална цена в размер на 3 760.00 лева.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 5185 кв.м, съставляващ УПИ І в квартал 39а по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.40 часа с първоначална цена в размер на 11 510.00 лева.

6. Незастроен поземлен имот с площ от 1794 кв.м, съставляващ идентификатор 37232.501.536 по кадастралната карта на село Климент, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 6 720.00 лева.

7. Незастроен поземлен имот с площ от 490 кв.м, съставляващ идентификатор 30137.501.390 по кадастралната карта на село Загориче, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.20 часа с първоначална цена в размер на 1 470.00 лева.

8. Поземлен имот с площ от 1029 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.275 по кадастралната карта на село Средковец, област Шумен (одобрена със Заповед РД-18-60/16.04.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, ведно с построените в него сгради, а именно:

– Полумасивна селскостопанска сграда с идентификатор 68388.50.275.1, на един етаж със застроена площ от 23 кв.м;

– Полумасивна селскостопанска сграда с идентификатор 68388.50.275.2, на един етаж със застроена площ от 60 кв.м.

Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.40 часа с първоначална цена в размер на 3 510.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 08.08.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 16.08.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Продажба на недвижими имоти

Продажба на недвижими имоти Дата на качване на файл: 08.06.2016