Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 165 по Протокол № 13/28.10.2016 г., Решение № 329 по Протокол № 29/26.06.2014 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-282/16.11.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 61.866 дка, съставляващ имот № 000007 по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения, категория на земята: Трета, местност: „Каваклък”, при граници и съседи: № 000003, № 000068, 000052, 000002, 000004. Търгът ще се проведе на 06.12.2016 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 149 800.00 лева.

2. Поземлен имот с площ от 1.073 дка, съставляващ имот № 045001 по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Къшлалък”, при граници и съседи: № 000072, № 000001, 045002. Търгът ще се проведе на 06.12.2016 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 970.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.12.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 09.12.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

с.Климент, общ.Каолиново, обл.Шумен, бул.”Съединение” № 62

ПК: 9970, тел.: 0878814213, еmail: [email protected]

О Б Я В А 

На основание Решение № 1 по Протокол №  9 / 27.09.2016 г. от общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент и Заповед № 64/28.09.2016 година на Директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на училищни земеделски имоти, а именно:

1. Земеделски имот с площ от 5.537 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.24 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

2. Земеделски имот с площ от 13.949 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.7 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІІІ.

3. Земеделски имот с площ от 71.203 дка, съставляващ идентификатор 37232.55.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

4. Земеделски имот с площ от 73.289 дка, съставляващ идентификатор 37232.44.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Зивит тарла”, категория ІV за 34.568 дка и кат. ІІІ за 38.721 дка.

Търговете ще се проведат на 25.10.2016 г. от 10.00 часа в кабинета на директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

Начална тръжна цена на земеделските имоти за отглеждане на едногодишни полски култури – 60,00 (шестдесет) лева/дка за срок от 3 (три) стопански години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 20.00 лв., подават се заявления за участие в търга и се внася депозит от  10 % от стойността на договора за целия срок на ползване на имота, за който се кандидатства,  до 12.00 часа на 19.10.2016 г. в администрацията  на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент, бул. „Съединение” 62.

Таксата и депозита се внасят от кандидатстващите по банков път на сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 02.11.2016 година

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение №№ 135,136, по Протокол № 11/30.08.2016 г. на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-221/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

1. На 29.09.2016 г. от 14.00 часа

Терен с площ от 16 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен с първоначална цена 40.00 (четиридесет точка нула) лева на месец за срок от 10 (десет) години.

2. На 28.01.2016 г. от 14.00 часа

Поземлен имот № 026001 с площ от 26.507 дка, находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново с ЕКАТТЕ 72549, НТП „Овощни насаждения”, местност „Ташалък”, категория ІІІ, с първоначална цена 50.00 (петдесет точка нула) лева/декар за срок от 5 (пет) стопански години.

3. На 28.01.2016 г. от 14.20 часа

– Поземлен имот № 026002 с площ от 57.114 дка, находящо се в село Тодор Икономово, община Каолиново с ЕКАТТЕ 72549, НТП „Овощни насаждения”, местност „Ташалък”, категория ІІІ, с първоначална цена 50.00 (петдесет точка нула) лева/декар за срок от 5 (пет) стопански години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.09.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.10.2016 г.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

10.08.2016 г. – ОБЯВА -СУ „Георги Ст. Раковски “ гр.Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на  СУ „Георги Ст. Раковски “ гр.Каолиново обл.Шумен за срок от 3 години

25.07.2016 година – ОБЯВА за отдаване под наем на орехова градина с. Наум

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 134 по Протокол № 11/30.08.2016 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-222/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 438 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ в квартал 54 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 29.09.2016 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 1 850.00 лева.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ УПИ ІІ в квартал 4 по плана на град Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 29.09.2016 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 5 850.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.09.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 06.10.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 1 по Протокол №  7/30.08.2016 г. от общо събрание на колектива на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент и Заповед № 323/30.08.2016 година на Директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, а именно:

1Земеделски имот с площ от 5.537 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.24 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

2. Земеделски имот с площ от 13.949 дка, съставляващ идентификатор 37232.54.7 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІІІ.

3. Земеделски имот с площ от 71.203 дка, съставляващ идентификатор 37232.55.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Кирез тарла”, категория ІV.

4. Земеделски имот с площ от 73.289 дка, съставляващ идентификатор 37232.44.1 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, НТП „Нива“, местност „Зивит тарла”, категория ІV за 34.568 дка и кат. ІІІ за 38.721 дка.

5. Помещение с площ от 58 кв.м, находящо се в етаж І в сградата на ОУ „Георги Стойков Раковски” – с. Климент. съставляващ идентификатор 37232.501.327 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново. Помещението се състои от закусвалня и две стаи.

Търговете ще се проведат на 28.09.2016 г. от 10.00 часа в кабинета на директора на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент

Начална тръжна цена на земеделските имоти за отглеждане на едногодишни полски култури – 70,00 (седемдесет) лева/дка за срок от 3 стопански години.

Начална тръжна цена за наем на помещение – 150,00  (сто и петдесет) лева месечно за срок от 3 учебни години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 20.00 лв., подават се заявления за участие в търга и се внася депозит от  10 % от стойността на договора за целия срок на ползване за парцела/и и помещението, за който се кандидатства,  до 12.00 часа на 26.09.2016 г. в администрацията  на ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент, бул. „Съединение” 62.

Таксата и депозита се внасят от кандидатстващите по банков път на сметката на училището: BG73DEMI92403100055127, BIC DEMIBGSF

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 05.10.2016  година.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 112 по Протокол № 8/31.05.2016 г., Решение № 124 по Протокол № 9/08.07.2016 г., Решение № 125 по Протокол № 9/08.07.2016 г. на ОбС – Каолиново, чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-192/20.07.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1170 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 13.20 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1170 кв.м, съставляващ УПИ ІV в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 13.40 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1155 кв.м, съставляващ УПИ V в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 350.00 лева.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1000 кв.м, съставляващ УПИ VІ в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.20 часа с първоначална цена в размер на 3 760.00 лева.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 5185 кв.м, съставляващ УПИ І в квартал 39а по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 14.40 часа с първоначална цена в размер на 11 510.00 лева.

6. Незастроен поземлен имот с площ от 1794 кв.м, съставляващ идентификатор 37232.501.536 по кадастралната карта на село Климент, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 6 720.00 лева.

7. Незастроен поземлен имот с площ от 490 кв.м, съставляващ идентификатор 30137.501.390 по кадастралната карта на село Загориче, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.20 часа с първоначална цена в размер на 1 470.00 лева.

8. Поземлен имот с площ от 1029 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.275 по кадастралната карта на село Средковец, област Шумен (одобрена със Заповед РД-18-60/16.04.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, ведно с построените в него сгради, а именно:

– Полумасивна селскостопанска сграда с идентификатор 68388.50.275.1, на един етаж със застроена площ от 23 кв.м;

– Полумасивна селскостопанска сграда с идентификатор 68388.50.275.2, на един етаж със застроена площ от 60 кв.м.

Търгът ще се проведе на 09.08.2016 г. от 15.40 часа с първоначална цена в размер на 3 510.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 08.08.2016 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 16.08.2016 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Продажба на недвижими имоти

Продажба на недвижими имоти Дата на качване на файл: 08.06.2016

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 137 по Протокол № 11/30.08.2016 година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-223/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с начална тръжна цена в размер на средно рентно плащане за общината, съгласно протокол на Областна Дирекция „Земеделие“, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2016/2017 г.

Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема при сключване на договора за наем.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

29 Септември 2016 г. от 15.00 часа село Загориче.

29 Септември 2016 г. от 15.10 часа село Средковец.

29 Септември 2016 г. от 15.20 часа село Гусла.

29 Септември 2016 г. от 15.30 часа село Браничево.

29 Септември 2016 г. от 15.40 часа село Тодор Икономово.

29 Септември 2016 г. от 15.50 часа град Каолиново.

29 Септември 2016 г. от 16.00 часа село Дойранци.

29 Септември 2016 г. от 16.10 часа село Долина.

29 Септември 2016 г. от 16.20 часа село Лятно.

29 Септември 2016 г. от 16.30 часа село Климент.

29 Септември 2016 г. от 16.40 часа село Лиси връх.

29 Септември 2016 г. от 16.50 часа село Пристое.

29 Септември 2016 г. от 17.00 часа село Сини вир.

29 Септември 2016 г. от 17.10 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено за целия период и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 26.09.2016 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 06.10.2016  година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Приложение