Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 261 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-178/31.07.2017 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с начална тръжна цена в размер на средно рентно плащане за общината, съгласно протокол на Областна Дирекция „Земеделие“, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2017/2018 г.

Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема при сключване на договора за наем.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

24 Август 2017 г. от 9.00 часа село Загориче.

24 Август 2017 г. от 9.30 часа село Средковец.

24 Август 2017 г. от 10.00 часа село Гусла.

24 Август 2017 г. от 10.30 часа село Браничево.

24 Август 2017 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

24 Август 2017 г. от 11.30 часа град Каолиново.

24 Август 2017 г. от 12.30 часа село Дойранци.

24 Август 2017 г. от 13.00 часа село Долина.

24 Август 2017 г. от 13.30 часа село Лятно.

24 Август 2017 г. от 14.00 часа село Климент.

24 Август 2017 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

24 Август 2017 г. от 15.00 часа село Пристое.

24 Август 2017 г. от 15.30 часа село Сини вир.

24 Август 2017 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 16.08.2017 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

 О Б Я В А

На основание: Решение № 112 по Протокол № 8/31.05.2016 г., Решение № 244 по Протокол № 20/31.05.2017 г., Решение № 243 по Протокол № 20/31.05.2017 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-149/09.06.2017 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, а именно:

1. Поземлен имот с площ от 1125 кв.м, съставляващ УПИ VII в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 4 620.00 лева.

2. Поземлен имот с площ от 1540 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 6 300.00 лева.

3. Поземлен имот с площ от 1170 кв.м, съставляващ УПИ IV в квартал 59 по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 400.00 лева.

4. Поземлен имот с площ от 6.431 дка, съставляващ имот № 000120 по КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: Трета, местност: „Каваклък”, при граници и съседи: № 000003, 000119, 000002, 000004. Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 13 700.00 лева.

5. Поземлен имот с идентификатор 37232.501.758 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен с площ от 627 кв.м. ведно с построените в него сгради, както следва:

1. Полумасивна жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 80 кв.м. с идентификатор 37232.501.758.2

2. Полумасивна селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ от 8 кв.м. с идентификатор 37232.501.758.1

3. Полумасивна селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ от 13 кв.м. с идентификатор 37232.501.758.3.

Търгът ще се проведе на 29.06.2017 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 2 705.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 28.06.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.7.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А 

На основание: Решение № 16 по Протокол № 3/28.12.2016 г., Решение № 218 по Протокол № 18/28.02.2017 г., Решение № 232 по Протокол № 19/25.04.2017 г., Решение № 234 по Протокол № 19/25.04.2017 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-141/23.05.2017 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за:

І. Отдаване под наем на следните имоти, а именно:

1. Територия заета от воден обект (гьол) с НТП „Дере, овраг, яма“ с площ от 9.289 дка, съставляващ имот № 000134 по КВС на село Наум, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 51158. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 20.00 лева на месец за срок от 10 години.

2. Територия заета от воден обект (гьол) с НТП „Дере, овраг, яма“ с площ от 6.495 дка, съставляващ имот № 101222 по КВС на село Наум, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 51158. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 15.00 лева на месец за срок от 10 години.

3. Помещение със застроена площ от 50 кв.м, находящ се в град Каолиново, площад „Украйна” № 2, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец за срок от 10 години.

4. 1 (един) кв.м. отредено петно със схема (Приложение – скица) от покривно пространство на административна сграда, град Каолиново, площад „Украйна” № 4, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана  на същото населено място. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 20.00 лева на месец за срок от 5 години.

ІІ. Продажба на следния недвижим имот, а именно:

Поземлен имот с площ от 950 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ-717 от квартал 92 по плана на село Тодор Икономово, област Шумен (одобрена със Заповед № 1048/1984 г.), ведно с построената жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 35 кв.м. и второстепенна постройка на един етаж със застроена площ от 35 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: улица, УПИ ІV-716, УПИ V-716, УПИ VІІІ-722 и УПИ ІІ-718. Търгът ще се проведе на 13.06.2017 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 3 600.00 (три хиляди и шестстотин точка нула) лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 09.06.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 20.06.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 216 по Протокол № 18/28.02.2017 г., Решение № 110 по Протокол № 8/31.05.2016 г., Решение № 401 по Протокол № 33/22.02.2011 г.,  Решение № 451 по Протокол № 42/30.06.2015 г. и чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-89/23.03.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулирани поземлен имот с площ от 380 кв.м, съставляващ УПИ ІІ в квартал 11 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на        2 280.00 лева.

2. Незастроен урегулирани поземлен имот с площ от 380 кв.м, съставляващ УПИ ІІІ в квартал 11 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на        2 280.00 лева.

3. Земеделски поземлен имот с площ от 1516 кв.м, съставляващ идентификатор 37232.66.6 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Аша кьоклюк”. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на        2 080.00 лева.

4. Земеделски поземлен имот с площ от 755 кв.м, съставляващ идентификатор 37232.66.8 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Аша кьоклюк”. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на        1 050.00 лева.

5. Апартамент № 10 (десет), вход А, етаж 3 (три), находящ се в град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, съставляващ УПИ І от квартал 4 по плана на град Каолиново, със застроена площ от 44.56 (четиридесет и четири точка петдесет и шест) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 10 с полезна площ 5.22 (пет точка двадесет и два) кв.м и общи части 4.76 (четири точка седемдесет и шест)  кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, север – ап. № 11, долу – ап. № 6, горе – покрив. Актуван с АОС № 539/10.07.2010 година. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 15.00 часа с първоначална в размер на 5690.00 (пет хиляди шестстотин и деветдесет точка нула) лева.

6. Апартамент № 11 (единадесет), вход А, етаж 3 (три), находящ се в град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, съставляващ УПИ І от квартал 4 по плана на град Каолиново, със застроена площ от 40.08 (четиридесет точка нула осем) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 11 с полезна площ 5.22 (пет точка двадесет и два) кв.м и общи части 4.25 (четири точка двадесет и пет)  кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, юг – ап. № 10, север – ап. № 12, долу – ап. № 7, горе – покрив. Актуван с АОС № 540/10.07.2010 година. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 15.30 часа с първоначална цена в размер на 5 170.00 (пет хиляди сто и седемдесет) лева.

7. Апартамент № 21 (двадесет и едно), вход Б, етаж 3 (три), находящ се в град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, съставляващ УПИ І от квартал 4 по плана на град Каолиново,  със застроена площ от 75.68 (седемдесет и пет точка шестдесет и осем) кв.м, състоящ се от антре, кухня, три стаи, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 21 с полезна площ 7.59 (седем точка петдесет и девет) кв.м и общи части 7.97 (седем точка деветдесет и седем)  кв.м., при граници за апартамента: юг – коридор, запад – стълбище, долу – ап. № 17, горе – покрив. Актуван с АОС № 545/10.07.2010 година. Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 16.00 часа с първоначална цена в размер на 9520.00 (девет хиляди петстотин и двадесет точка нула) лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 11.04.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 18.04.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А 

На основание: Решение № 218 по Протокол № 18/28.02.2017 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-76/10.03.2017 г. на Кмета на Община Каолиново

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, а именно:

1. Територия заета от воден обект (гьол) с НТП „Дере, овраг, яма“ с площ от 9.289 дка, съставляващ имот № 000134 по КВС на село Наум, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 51158. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 20.00 лева на месец за срок от 10 години.

2. Територия заета от воден обект (гьол) с НТП „Дере, овраг, яма“ с площ от 6.495 дка, съставляващ имот № 101222 по КВС на село Наум, община Каолиново, област Шумен, ЕКАТТЕ 51158. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 15.00 часа с първоначална цена в размер на 15.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 29.03.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.04.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № № 215 и 216 по Протокол № 18/28.02.2017 г. и Заповед № РД-15-75/10.03.2017 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

1. Незастроен урегулирани поземлен имот с площ от 1 236 кв.м, съставляващ УПИ І в квартал 36а по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 2 770.00 лева.

2. Незастроен урегулирани поземлен имот с площ от 1 236 кв.м, съставляващ УПИ ІІ в квартал 36а по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 2 770.00 лева.

3. Земеделски поземлен имот с площ от 5.172 дка, съставляващ имот № 051183 по КВС на село Дойранци (ЕКАТТЕ 21811), община Каолиново, област Шумен, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, местност: „Ясак”. Търгът ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 840.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 29.03.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 06.04.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: Решение № 451 по Протокол № 42 от 30.06.2015 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-60/ 17.02.2017 г. на Кмета на Община Каолиново

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на панелeн апартамент от жилищен блок находящ се в град Каолиново, област Шумен, улица „Момчил Войвода” № 10, съставляващ УПИ І от квартал 4 по плана на същото населено място, а именно:

Апартамент № 3 (три), вход А, етаж 1 (първи) със застроена площ от 40.08 (четиридесет точка нула осем ) кв.м, състоящ се от антре, кухня, стая, санитарен възел и тераса, ведно с принадлежащото избено помещение № 3 с полезна площ 17.03 (седемнадесет точка три) кв.м и общи части 4.77 (четири точка седемдесет и седем)  кв.м., при граници за апартамента: изток – коридор, юг – ап. № 2, север – ап. № 4, мазе, горе – ап. № 7. Актуван с АОС № 536/10.07.2010 година.

Търгът ще се проведе на 09.03.2017 година от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 6 200.00 (шест хиляди и двеста точка нула) лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 08.03.2017 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторен търг ще се проведе при същите условия на 16.03.2017 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А за ясак с.Пристое

О Б Я В А за ясак с.Пристое Дата на качване на файл: 27.12.2016