Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

Продажба на недвижими имоти

Продажба на недвижими имоти Дата на качване на файл: 08.06.2016

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 137 по Протокол № 11/30.08.2016 година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-223/07.09.2016 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с начална тръжна цена в размер на средно рентно плащане за общината, съгласно протокол на Областна Дирекция „Земеделие“, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2016/2017 г.

Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема при сключване на договора за наем.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

29 Септември 2016 г. от 15.00 часа село Загориче.

29 Септември 2016 г. от 15.10 часа село Средковец.

29 Септември 2016 г. от 15.20 часа село Гусла.

29 Септември 2016 г. от 15.30 часа село Браничево.

29 Септември 2016 г. от 15.40 часа село Тодор Икономово.

29 Септември 2016 г. от 15.50 часа град Каолиново.

29 Септември 2016 г. от 16.00 часа село Дойранци.

29 Септември 2016 г. от 16.10 часа село Долина.

29 Септември 2016 г. от 16.20 часа село Лятно.

29 Септември 2016 г. от 16.30 часа село Климент.

29 Септември 2016 г. от 16.40 часа село Лиси връх.

29 Септември 2016 г. от 16.50 часа село Пристое.

29 Септември 2016 г. от 17.00 часа село Сини вир.

29 Септември 2016 г. от 17.10 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено за целия период и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 26.09.2016 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведе при същите условия на 06.10.2016  година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Приложение