Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В Л Е Н И Е   ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за длъжността Директор на ДГ „Червена шапчица“ с. Загориче

О Б Я В Л Е Н И Е   ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за длъжността Директор на ДГ „Червена шапчица“ с. Загориче

 

 НА ОСНОВАНИЕ: На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91 от Кодекса на труда, с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование  и Заповед № РД-15-218/09.09.2021 г. на кмета на община Каолиново

О Б Я В Я В А М:

 

 конкурс за длъжността „Директор” на  ДГ „Червена шапчица“ с. Загориче 

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Заемащият длъжността „Директор” на детска градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

 1. Изисквания към кандидатите:

2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър” съгласно чл. 33, ал.  1 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, за която кандидатстват, със специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“.;

2.2. Професионален опит – 5 години учителски трудов стаж чл. 213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2.3. Да са български граждани;

2.4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2.5. Да не са поставени под запрещение;

2.6. Да не са лишавани от право да упражняват професията;

2.7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

2.8. Да имат компютърна грамотност – работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet.

 

 1. Необходими документи:

3.1. Заявление до Кмета на община Каолиново за участие в конкурса /свободен текст/.

3.2.  Професионална автобиография (европейски формат).

3.3.Документ за придобита образователно-квалификационна степен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация. (копие).

3.4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия).

3.5. Медицинско свидетелство във връзка с кандидатстването за длъжността /оригинал/.

3.6. Удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психиатричен диспансер по местоживеене /оригинал/.

3.7. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не е лишено от право да упражнява професията и не страда от заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист и отклонения /по образец/.

3.8. Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

 1. Начин на провеждане на конкурсната процедура: 

 

 • Конкурсът се провежда в два етапа:

– допускане по документи и решаване на тест;

– провеждане на интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто по електронен път или по телефона поради епидемичните условия в страната. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по входящ номер. Комисия оценява кандидатите за притежаване на  компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за заемане на длъжността, посочени в приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

 • В седемдневен срок от провеждане на интервютокомисията да изготви и представи на кмета на общината протокол за класиране на кандидатите.
 1. Обявлението за подбора чрез конкурсна процедурада се обяви на официалната интернет страница на Община Каолиново– kaolinovo.bg , на информационното табло в административната сграда на Община Каолиново, с адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна” № 4, в РУО гр. Шумен и ДБТ гр. Каолиново.
 2. Списъците и други съобщения във връзка с провеждането да се обявяват на официалната интернет страница на Община Каолиново и информационното табло.
 3. Документите по т. 3 следва да се подават лично или чрез упълномощен представителв 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса, до 09.10.2021 г. включително, в деловодството на община Каолиново – пл. Украйна № 4, ет. 2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
 4. Заявления, подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Фатме Хасан – секретар на община Каолиново.

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 152 по Протокол № 20/29.04.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-177/26.07.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Част с площ от 60.00 кв.м от южната част на първия етаж на читалищната сграда в град Каолиново, кв. Кус, област Шумен, построен в УПИ ІV от квартал 7 по плана на същото населено място.

Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 15.00 часа с първоначална цена 60.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 10.08.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

 

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 164 по Протокол № 22/30.06.2021 г., Решение № 78 по Протокол № 10/30.06.2020 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-178/26.07.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 1. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.292 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.
 2. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.294 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.
 3. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 605 (хиляда шестстотин и пет) кв.м, съставляващ УПИ ХІIІ-283 (тринадесети за двеста осемдесет и три) от квартал 26 (двадесет и шест) по плана на село Лятно, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: от две страни улици, УПИ Х-101, УПИ ХІ-103 и УПИ ХІІ-284. Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 300.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 10.08.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 102 по Протокол № 13/22.10.2020 г., Решение № 72 по Протокол № 5/26.02.2016 г., Решение № 168 по Протокол № 15/26.03.2013 г., Решение № 165 по Протокол № 22/30.06.2021 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-179/26.07.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове на 19.08.2021 година с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

 

№ по ред Нача-лен час Идентифика-тор на имот Землище Местност Площ   в кв.м Катего-рия на земята Първона чална цена в лева
1     10.00 72549.9.474 Тодор Икономово До селото 1 064 3 1 060.00
2     10.30 36079.18.506 Каолиново Кайнлък 1 556 3 2 100.00
3     11.00 72549.42.540 Тодор Икономово Харман 2 360 3  3 200.00
4     11.30 72549.42.544 Тодор Икономово Харман 1 357 3  1 800.00
5     12.30 72549.42.545 Тодор Икономово Харман 1 493 3  2 000.00
6     13.00 72549.42.565 Тодор Икономово Харман 1 551 3  2 100.00
7     13.30 72549.9.464 Тодор Икономово До селото 3 294 3  4 400.00
8     14.00 72549.9.465 Тодор Икономово До селото 1 846 3  2 500.00
9     14.30 72549.44.587 Тодор Икономово До селото 856 3 1 100.00
10     15.00 72549.44.589 Тодор Икономово До селото 627 3    510.00
11     15.30 72549.44.588 Тодор Икономово До селото 1 169 3     960.00

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 16.08.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътрешен 134.

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 102 по Протокол № 13/22.10.2020 г., Решение № 72 по Протокол № 5/26.02.2016 г., Решение № 168 по Протокол № 15/26.03.2013 г., Решение № 165 по Протокол № 22/30.06.2021 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-179/26.07.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове на 19.08.2021 година с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

 

№ по ред Нача-лен час Идентифика-тор на имот Землище Местност Площ   в кв.м Катего-рия на земята Първона чална цена в лева
1     10.00 72549.9.474 Тодор Икономово До селото 1 064 3 1 060.00
2     10.30 36079.18.506 Каолиново Кайнлък 1 556 3 2 100.00
3     11.00 72549.42.540 Тодор Икономово Харман 2 360 3  3 200.00
4     11.30 72549.42.544 Тодор Икономово Харман 1 357 3  1 800.00
5     12.30 72549.42.545 Тодор Икономово Харман 1 493 3  2 000.00
6     13.00 72549.42.565 Тодор Икономово Харман 1 551 3  2 100.00
7     13.30 72549.9.464 Тодор Икономово До селото 3 294 3  4 400.00
8     14.00 72549.9.465 Тодор Икономово До селото 1 846 3  2 500.00
9     14.30 72549.44.587 Тодор Икономово До селото 856 3 1 100.00
10     15.00 72549.44.589 Тодор Икономово До селото 627 3    510.00
11     15.30 72549.44.588 Тодор Икономово До селото 1 169 3     960.00

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 16.08.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътрешен 134.

О Б Я В А

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 152 по Протокол № 20/29.04.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-148/10.06.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Помещение – източната част на първи етаж от нежилищна сграда с ЖБК на два етажа със застроена площ от 323 кв.м, РЗП с площ 646 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ от квартал 75 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.

Търгът ще се проведе на 29.06.2021 г. от 14.00 часа с първоначална цена 130.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 25.06.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-122/28.04.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2020/2021 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

14 Май 2021 г. от 9.00 часа село Загориче.

14 Май 2021 г. от 9.30 часа село Средковец.

14 Май 2021 г. от 10.00 часа село Гусла.

14 Май 2021 г. от 10.30 часа село Браничево.

14 Май 2021 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

14 Май 2021 г. от 11.30 часа град Каолиново.

14 Май 2021 г. от 12.30 часа село Дойранци.

14 Май 2021 г. от 13.00 часа село Долина.

14 Май 2021 г. от 13.30 часа село Лятно.

14 Май 2021 г. от 14.00 часа село Климент.

14 Май 2021 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

14 Май 2021 г. от 15.00 часа село Пристое.

14 Май 2021 г. от 15.30 часа село Сини вир.

14 Май 2021 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 13.05.2021 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 108 по Протокол № 8/31.05.2016 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-107/13.04.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Помещение (читалище) на един етаж с полумасивна конструкция със застроено площ от 260 кв.м, находящо се в село Браничево,  съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на село Браничево, община Каолиново.

Търгът ще се проведе на 29.04.2021 г. от 14.00 часа с първоначална цена 250.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 28.04.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 108 по Протокол № 8/31.05.2016 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-82/19.03.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Помещение (читалище) на един етаж с полумасивна конструкция със застроено площ от 260 кв.м, находящо се в село Браничево,  съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на село Браничево, община Каолиново.

Търгът ще се проведе на 08.04.2021 г. от 14.00 часа с първоначална цена 250.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 07.04.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish