Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 235 по Протокол № 32/15.04.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-36/20.01.2023 година на Кмета на Община Каолиново.  

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 235 по Протокол № 32/15.04.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-36/20.01.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 10 436 кв.м, съставляващ идентификатор 58485.20.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Изоставено трайно насаждение”, Местност „Каваклък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 58485.20.120, 58485.40.38, 58485.20.14 и 58485.20.122.

Търгът ще се проведе на 09.02.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 15 935.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 07.02.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем

О Б Я В А На основание: чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 1 по Протокол № 05/22.12.2022 г. на УС при УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен и Заповед № 78/23.12.2022 година на  ДГ „ Щастливо детство “ с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен.

УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот, а именно:

  1. Земеделски поземлен имот с площ от 38 825 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.15.1 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Юртлук“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория V, при граници и съседи: 51158.20.33, 51158.10.160 и 51158.16.1.

Търгът ще се проведе на 31.01.2023 г. от 13,30 часа в сградата на общинска администрация гр.Каолиново, пл.”Украйна” № 4 с първоначална цена за срок от 5 (пет) години.

  • овощна градина – 400 /четиридесет и пет лева / дка.

Тръжните книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 30.01.2023 г. в канцеларията на ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен, улица „Явор“ № 1.

За справки на тел. 0889286388

______________________________________________________________

 

З А Я В Л Е Н И Е

Долуподписаният,

__________________________________________________ с ЕГН ______________ притежаващ Л.К. № _________________, издаден на _______________ от МВР град _______________ с постоянен адрес област_________________, община__________________, град/село/ _______________ кв._________________, улица ___________________, № _______, вх. ____  ет. ____ ап. _____, телефон за връзка стационарен- ____________________, GSM- ___________________, в качеството ми на ___________________ на ____________________________ Булстат __________________ със седалище и адрес на управление _________________________________________________________________________

Заявявам, че желая да участвам в търг с явно наддаване за отдаване под наем на –

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 20.12.2022 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот

О Б Я В А 

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 323 по Протокол № 38/23.11.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-393/02.12.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 20.12.2022 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

Терен с площ от 18.00 кв.м, в поземлен имот с идентификатор 37232.501.269 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен. За поставяне на преместваем обект по одобрена схема (скица № 366/19.10.2022 г.) на главния архитект на общината, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 40.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 19.12.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 304 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-366/18.11.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 6 953 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.60.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „Каваклък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 36079.60.176, 36079.60.14, 36079.60.2, 36079.54.140, 36079.40.173.

Търгът ще се проведе на 06.12.2022 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 13 960.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.12.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А-търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 305 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-361/15.11.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя (нива) на 06.12.2022 г. от 13.00 часа с първоначална цена от 65.00 лева/декар за срок от пет години,  за следния общински поземлен имот, а именно:

Земеделски имот с площ от 9 501 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.109.18 по кадастралната карта на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Каршъ аркасъ”, Категория VІ.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.12.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А-търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 307 по Протокол № 37/28.10.2022година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД-15-363/16.11.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 307 по Протокол № 37/28.10.2022 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2022/2023 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

8 Декември 2022 г. от 9.00 часа село Загориче.

8 Декември 2022 г. от 9.30 часа село Средковец.

8 Декември 2022 г. от 10.00 часа село Гусла.

8 Декември 2022 г. от 10.30 часа село Браничево.

8 Декември 2022 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

8 Декември 2022 г. от 11.30 часа град Каолиново.

8 Декември 2022 г. от 12.30 часа село Дойранци.

8 Декември 2022 г. от 13.00 часа село Долина.

8 Декември 2022 г. от 13.30 часа село Лятно.

8 Декември 2022 г. от 14.00 часа село Климент.

8 Декември 2022 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

8 Декември 2022 г. от 15.00 часа село Пристое.

8 Декември 2022 г. от 15.30 часа село Сини вир.

8 Декември 2022 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 06.12.2022 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 256 по Протокол № 34/30.06.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-303/27.09.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 18.10.2022 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

Помещение с площ от 11 кв.м. находящо се в източната част на автоспирка село Дойранци, съставляващ УПИ ІІ от квартал 42 по плана на село Дойранци, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 20.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.10.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А Н

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 272, 273, 274 по Протокол № 35/29.07.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-304/27.09.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 269 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.19.510 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „ПОМАК ЯНЪ”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 72549.19.509, 72549.888.9901, 72549.19.505, 72549.19.508. Търгът ще се проведе на 18.10.2022 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 360.00 лева.
  2. Поземлен имот с площ от 5 202 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.44.598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „ДО СЕЛОТО”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 72549.44.599, 72549.44.223, 72549.44.597, 72549.888.9901. Търгът ще се проведе на 18.10.2022 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 6 930.00 лева.
  3. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 6 226 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.44.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „ДО СЕЛОТО”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 72549.44.412, 72549.44.223, 72549.888.9901, 72549.44.618, 72549.44.589, 72549.44.230. Търгът ще се проведе на 18.10.2022 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 8 300.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 14.10.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ – СЕЛО НАУМ, ОБЛАСТ ШУМЕН – О Б Я В А

ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ – СЕЛО НАУМ,

ОБЛАСТ ШУМЕН

 

 

О Б Я В А

 

На основание: чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 1 по Протокол № 04/19.08.2022 г. на УС при УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен и Заповед № 109/26.08.2022 година на  ДГ „ Щастливо детство “ с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен.

УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, а именно:

  1. Земеделски поземлен имот с площ от 38 825 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.15.1 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Юртлук“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория V, при граници и съседи: 51158.20.33, 51158.10.160 и 51158.16.1.
  2. Земеделски поземлен имот с площ от 40 269 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.12.8 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Терзилер“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория V, при граници и съседи: 51158.12.6, 51158.12.18, 51158.12.110 и 51158.12.7.
  3. Земеделски поземлен имот с площ от 156 642 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.22.1 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Бюлюк башлар“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория V, при граници и съседи: 73554.14.100, 51158.22.44.

Търгът ще се проведе на 20.09.2022 г. от 13,30 часа в сградата на общинска администрация гр.Каолиново, пл.”Украйна” № 4.

Началната тръжна цена за отглеждане на трайни насаждения –

  • нива – 00 /деветдесет лева / дка.
  • овощна градина – 00 /шестдесет лева / дка.

Тръжните книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 19.09.2022 г. в канцеларията на ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен, улица „Явор“ № 1.

За справки на тел. 0889286388