Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 430 по Протокол № 49/15.09.2023 година, Решение № 431 по Протокол № 49/15.09.2023 година и Заповед № РД-15-296/09.11.2023 година на Кмета на Община Каолиново.   

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 430 по Протокол № 49/15.09.2023 година, Решение № 431 по Протокол № 49/15.09.2023 година и Заповед № РД-15-296/09.11.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 1 400 кв.м, с идентификатор 30137.204.84 находящо се в село Загориче, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, местност „ПАРЦЕЛИ“, категория на земята 3 (трета), при граници и съседи: 30137.204.52, 30137.204.81, 30137.204.83, 30137.501.332.

Търгът ще се проведе на 30.11.2023 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 4 190.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 720 кв.м, с идентификатор 37232.501.658 находящо се в село Климент, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: 37232.501.320, 37232.501.246, 37232.501.302, 37232.501.319.

Търгът ще се проведе на 30.11.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 4 370.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 4 150 кв.м, съставляващ УПИ III-592 от квартал 16 находящо се в село Омарчево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), при граници и съседи: От трите страни улици, УПИ II, УПИ IV

Търгът ще се проведе на 30.11.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 11 565.00 лева.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 29.11.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 434 по Протокол № 49/15.09.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-249/26.09.2023 година на Кмета на Община Каолиново.  

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 434 по Протокол № 49/15.09.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-249/26.09.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Поземлен имот с площ от 1 402 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.95.253 по кадастралната карта на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение: Земеделска. Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път. При граници и съседи: 36079.80.28, 36079.95.5, 36079.95.254, 36079.95.2, 36079.95.1, 36079.80.22.

Търгът ще се проведе на 12.10.2023 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 2 620.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 11.10.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 418 по Протокол № 48/07.08.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-231/22.08.2023 година на Кмета на Община Каолиново.   

О Б Я В А   На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 418 по Протокол № 48/07.08.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-231/22.08.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 814 кв.м, съставляващ УПИ IV от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: Улица, УПИ I и УПИ III.

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 6 058.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 870 кв.м, съставляващ УПИ III от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение: Урбанизирана, при граници и съседи: От двете страни улици, УПИ II и УПИ IV.

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 6 474.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 649 кв.м, съставляващ УПИ II от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение: Урбанизирана, при граници и съседи: От двете страни улици, УПИ I и УПИ III

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 830.00 лева.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.09.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 418 по Протокол № 48/07.08.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-231/22.08.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 418 по Протокол № 48/07.08.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-231/22.08.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 814 кв.м, съставляващ УПИ IV от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: Улица, УПИ I и УПИ III.

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 6 058.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 870 кв.м, съставляващ УПИ III от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение: Урбанизирана, при граници и съседи: От двете страни улици, УПИ II и УПИ IV.

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 6 474.00 лева.

 1. Поземлен имот с площ от 649 кв.м, съставляващ УПИ II от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение: Урбанизирана, при граници и съседи: От двете страни улици, УПИ I и УПИ III

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 830.00 лева.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.09.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 398 по Протокол № 46/20.06.2023 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-196/07.07.2023 година на Кмета на Община Каолиново.          Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 398 по Протокол № 46/20.06.2023 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-196/07.07.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем   на следните общински имоти, а именно:

 1. Поземлен имот с площ от 52 660 кв.м съставляващ идентификатор 30137.9.20 по кадастралната карта на село Загориче, община Каолиново, НТП „Друг вид трайно насаждение”, местност „Коджа кору”, категория ІІІ. Търгът ще се проведе на 27.07.2023 г. от 13.00 часа с първоначална цена 70.00 лв/дка за срок от пет години.
 2. Поземлен имот с площ от 16 000 кв.м съставляващ идентификатор 06094.33.2 по кадастралната карта на село Браничево, община Каолиново с, НТП „Нива”, местност „Балабан”, категория VІ. Търгът ще се проведе на 27.07.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена 70.00 лв/дка за срок от пет години.
 3. Помещение със застроена площ от 9 кв.м, находящо се в северната част на автоспирка село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 27.07.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена 15.00 лева на месец за срок от десет години.

4.Помещение – целия втори етаж, с площ от 323 кв. м от нежилищна сграда с ЖБК на два етажа със застроена площ от 323 кв.м, РЗП с площ 646 кв.м, построен в УПИ VІІІ от квартал 75 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 27.07.2023 г. от 14.30 часа с първоначална цена 250.00 лева на месец за срок от десет години.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 24.07.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 385 по Протокол № 44/27.04.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-157/25.05.2023 година на Кмета на Община Каолиново.   

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 385 по Протокол № 44/27.04.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-157/25.05.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове на 15.06.2023 година с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

 

Нача-лен час № на имот Землище Местност Площ   в декари Кат. Първоначална цена в лева
13:00 72549.9.481 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 1.406 3 3 320.00
13:30 72549.9.482 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 1.108 3 2 620.00
14:00 72549.40.94 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.486 3 3 870.00
14:30 72549.40.201 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.854 3 4 450.00
15:00 72549.40.616 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 0.422 3 660.00
15:30 72549.40.615 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 0.856 3 1 330.00
16:00 72549.40.614 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.592 3 4 040.00

 

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.06.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Община Каолиново обявява търгове на 15.06.2023 година с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 385 по Протокол № 44/27.04.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-157/25.05.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове на 15.06.2023 година с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

 

Нача-лен час № на имот Землище Местност Площ   в декари Кат. Първоначална цена в лева
13:00 72549.9.481 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 1.406 3 3 320.00
13:30 72549.9.482 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 1.108 3 2 620.00
14:00 72549.40.94 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.486 3 3 870.00
14:30 72549.40.201 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.854 3 4 450.00
15:00 72549.40.616 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 0.422 3 660.00
15:30 72549.40.615 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 0.856 3 1 330.00
16:00 72549.40.614 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.592 3 4 040.00

 Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.06.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

 

 

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 204 по Протокол № 27/30.11.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-133/25.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.         

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 204 по Протокол № 27/30.11.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-133/25.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 11.05.2023 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

общински терен, състоящ се от 25 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 10.05.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 370 по Протокол № 43/30.03.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-121/11.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.  

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 370 по Протокол № 43/30.03.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-121/11.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Селскостопанска сграда с идентификатор 18188.11.12.1 (едно осем едно осем осем точка едно едно точка едно две точка едно) на един етаж с полумасивна  конструкция със застроена площ от 363 (триста шестдесет и три) кв.м. Въведена в експлоатация през – 1962 г., разположена в поземлен имот съставляващ 18188.11.12 (едно осем едно осем осем точка едно едно точка едно две) по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен, при граници и съседи на поземления имот: 18188.11.88, 18188.11.89.

Търгът ще се проведе на 27.04.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 27 305.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.04.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 102 по Протокол № 13/22.10.2020 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-120/11.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.  

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 102 по Протокол № 13/22.10.2020 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-120/11.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 1 556 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.18.506 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „Кайнлък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 36079.18.150, 36079.18.152 и 36079.94.29.

Търгът ще се проведе на 27.04.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.04.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.