О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-16/06.04.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-16/06.04.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-506, УПИ II-507, УПИ IV-509, УПИ V-510, УПИ VI-524, кв.56, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново с цел подялба и обединяване, както и промяна на предназначение на новообразувания имот – УПИ I-506,507,509,510,524 от територия „стопански двор“ в територия – „за предимно производствени и складови дейности – Пп“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                       Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-15/06.04.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-15/06.04.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново, с цел обединяване на УПИ I и УПИ XI-200 кв.24 и се образува нов УПИ I кв. 24, предназначението на новообразувания имот е територия – „за предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на плодове“ в УПИ I кв. 24, с.Долина,  общ. Каолиново;

 

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ по плана на с.Долина, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

 • УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново, с цел обединяване на УПИ I и УПИ XI-200 кв.24 и се образува нов УПИ I кв. 24, предназначението на новообразувания имот е територия – „за предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
 • Технически инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на плодове“ в УПИ I кв. 24, с. Долина,  общ. Каолиново.

 

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

П О К А Н А за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Каолиново

П О К А Н А

За обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Каолиново

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Каолиново кани местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Каолиново на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Каолиново, при следните условия:

 1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до 2 500 000 лв.;
 2. Валута на дълга- български лева;
 3. Вид на дълга съгласно чл. 3 от Закона за общинския дълг – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 4. Цел на дълга – финансиране на капиталови разходи;
 5. Срок на кредита – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;
 6. Срок и начин на усвояване на кредита: изцяло или на части до 15 месеца от датата на подписване на договора за кредит и след подаване на заявка от страна на община Каолиново;
 7. Срок и начин на погасяване на кредита (главница и лихва):
 • гратисен период за плащания по главница не по малко от 12 месеца;
 • начин на погасяване на главницата след изтичане на гратисния период – ежемесечно на равни месечни вноски, съгласно погасителния план и съобразно усвоената част от кредита, и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси и комисионни за предсрочно погасяване;
 • лихва – ежемесечно, съобразно усвоената част от кредита;
 1. Лихвен процент – годишен лихвен процент, формиран от базов индекс плюс надбавка, не по-голям от 2,5 % към датата на договора за кредит;
 2. Годишна такса за управление на кредита – до  0,3 %. За срока на усвояване се начислява върху одобрения размер на кредита, за останалия период върху остатъка от главницата;
 3. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината и от общата изравнителна субсидия;
 4. Начин на обезпечаване – Залог върху настоящи и бъдещи вземания, представляващи собствени приходи на община Каолиново, съгласно определеното в чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, ал. 1 от ЗПФ, до размера на кредита и разноските по него и залог на всички настоящи и бъдещи вземания по сметката, по която постъпват гореописаните приходи;
 5. Такси, комисионни и други: без такси за проучване и разглеждането на искането за кредит; без такса и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или на части от него; без такса за ангажимент върху неусвоения размер на кредита; без комисионна за усвояване; без допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани със застраховка на кредита, учредяване на ипотека, предоставяне на запис на заповед, други такси и комисионни, и други условия.

Общественото обсъждане ще се проведе на 03.05.2022 г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Каолиново.

Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането, може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected] до 02.05.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Община Каолиново, област Шумен на основание чл.95, ал.1, от Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г.,изм. и доп.), Ви съобщаваме, че е постъпила информация за уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на плодове в УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново, с възложител „Агромар България“ ЕООД, гр. София. Информацията за инвестиционно предложение е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново.

гр. Каолиново 01.04.2022 г.

(no title)

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-14/17.03.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I, кв. 75, по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, с цел подялба на имота, като се образуват нови – УПИ I-429а и УПИ XIII-429б, кв. 75, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-13/08.03.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-13/08.03.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, с цел промяна предназначението на имота от територия – „земеделска земя – бивш стопански двор“ в територия – „производствени и складови дейности – Пп;
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Дестилерия за етерично-маслени култури“ в ПИ 44865.1.4, с. Лятно,  общ. Каолиново

 Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                       Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-12/28.02.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-12/28.02.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-10 от 28.02.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 800 и УПИ VII-799, кв. 75, по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови: УПИ VII-799, УПИ XIII-800, УПИ XIV-961, кв. 75 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-11/28.02.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-11/28.02.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-9 от 28.02.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-890, УПИ IX-724, УПИ X-723 и УПИ XI-724, кв. 93, по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови: УПИ III-890, УПИ X-723 и УПИ XI-724, кв. 93 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-10/22.02.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-10/22.02.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ VII, кв.51, с. Дойранци, общ. Каолиново, с цел промяна предназначението на имота от територия – „за обществено обслужващи дейности – Оод“ в територия – „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности – Соп;
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на орехи“ в УПИ VII кв. 51, с. Дойранци,  общ. Каолиново;

 Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Община Каолиново, област Шумен на основание чл.95, ал.1, от Закон за опазване на околната среда, Ви съобщаваме, че е постъпила информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури“ в ПИ № 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, с възложител ЕТ “Арко-Ибрахим Хамидов“, с. Лятно, общ. Каолиново.

Информацията за инвестиционното предложение може да намерите – ВИЖ ТУК.

гр. Каолиново

21.02.2022 г.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish