Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 111 по Протокол № 15/08.12.2020 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-100/01.04.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински незастроен урегулиран имот, а именно:

– Поземлен имот с площ от 1 291 (хиляда двеста деветдесет и един) кв.м, съставляващ УПИ Х (десети) от квартал 34 (тридесет и четири) по плана на село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: Улица, УПИ ХІ и УПИ ІХ.

Търгът ще се проведе на 20.04.2021 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 5 900.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 19.04.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-61/02.03.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2020/2021 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

18 Март 2021 г. от 9.00 часа село Загориче.

18 Март 2021 г. от 9.30 часа село Средковец.

18 Март 2021 г. от 10.00 часа село Гусла.

18 Март 2021 г. от 10.30 часа село Браничево.

18 Март 2021 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

18 Март 2021 г. от 11.30 часа град Каолиново.

18 Март 2021 г. от 12.30 часа село Дойранци.

18 Март 2021 г. от 13.00 часа село Долина.

18 Март 2021 г. от 13.30 часа село Лятно.

18 Март 2021 г. от 14.00 часа село Климент.

18 Март 2021 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

18 Март 2021 г. от 15.00 часа село Пристое.

18 Март 2021 г. от 15.30 часа село Сини вир.

18 Март 2021 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 17.03.2021 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 131 по Протокол № 18/29.01.2021 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-35/04.02.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

  1. Част от сградата на Младежки дом (Дискотека) – Браничево, а именно: две стаи и един коридор с обща застроена площ от 35 кв.м. находящи се в източния вход на сградата на Младежки дом (Дискотека) село Браничево, община Каолиново, съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на същото село. Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 13.00 часа с първоначална цена 80.00 (осемдесет) лева на месец за срок от 5 (пет) години.
  2. Част от покривно пространство с площ от 12 кв.м. на северната административна сграда, град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на същото населено място. Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 14.00 часа с първоначална цена 200.00 (двеста) лева на месец за срок от 5 (пет) години.
  3. Част от подпокривното пространство с площ от 12 кв.м. в сградата на “Кметство” село Тодор Икономово, съставляващ УПИ ІV от квартал 54 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново. Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 15.00 часа с първоначална цена 200.00 (двеста) лева на месец за срок от 5 (пет) години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 19.02.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 година на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-4/05.01.2021 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 121 по Протокол № 16/30.12.2020 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2020/2021 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

26 Януари 2021 г. от 9.00 часа село Загориче.

26 Януари 2021 г. от 9.30 часа село Средковец.

26 Януари 2021 г. от 10.00 часа село Гусла.

26 Януари 2021 г. от 10.30 часа село Браничево.

26 Януари 2021 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

26 Януари 2021 г. от 11.30 часа град Каолиново.

26 Януари 2021 г. от 12.30 часа село Дойранци.

26 Януари 2021 г. от 13.00 часа село Долина.

26 Януари 2021 г. от 13.30 часа село Лятно.

26 Януари 2021 г. от 14.00 часа село Климент.

26 Януари 2021 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

26 Януари 2021 г. от 15.00 часа село Пристое.

26 Януари 2021 г. от 15.30 часа село Сини вир.

26 Януари 2021 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 22.01.2021 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Таблица

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 111 по Протокол № 15/08.12.2020 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-2/05.01.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински незастроени урегулирани имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 1 785 (хиляда седемстотин осемдесет и пет) кв.м, съставляващ УПИ ІІІ (трети) от квартал 73 (седемдесет и три) по плана на село Тъкач, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: Улица, извън регулация, УПИ ІV, УПИ І-265 и УПИ ІІ. Търгът ще се проведе на 25.12.2021 г. от 10.30 часа с първоначална цена в размер на 4 800.00 лева.
  2. Поземлен имот с площ от 1 295 (хиляда двеста деветдесет и пет) кв.м, съставляващ идентификатор 18188.9.8 (едно осем едно осем осем точка девет точка осем) по кадастралната карта на село Гусла, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: 18188.9.7, 18188.9.5, 18188.9.9 и 18188.501.72. Търгът ще се проведе на 25.01.2021 г. от 11.30 часа с първоначална цена в размер на 3 600.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 22.01.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

 

НИДА АХМЕДОВ

Кмет на Община Каолиново     

О Б Я В А

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 114 по Протокол № 15/08.12.2020 г., Решение № 120 по Протокол № 16/30.12.2020г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-3/05.01.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

  1. Помещение с площ от 15 кв.м. находящо се в северната част на автоспирка село Браничево, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 25.01.2021 г. от 13.00 часа с първоначална цена 20.00 (двадесет) лева на месец за срок от 10 (десет) години.
  2. Помещение с площ от 13 кв.м. находящо се в сградата на „Пенсионерски клуб” село Тодор Икономово, съставляващ УПИ ІV от квартал 55 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 25.01.2021 г. от 14.00 часа с първоначална цена 20.00 (двадесет) лева на месец за срок от 10 (десет) години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 22.01.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 101 по Протокол № 13/22.10.2020 година на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-304/23.11.2020 г. на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1, одобрено с Решение № 101 по Протокол № 13/22.10.2020 година на ОбС – Каолиново, където се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2017/2018 г.

Определения за спечелил търга кандидат се задължава да плати наема при сключване на договора за наем.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

15 Декември 2020 г. от 9.00 часа село Загориче.

15 Декември 2020 г. от 9.30 часа село Средковец.

15 Декември 2020 г. от 10.00 часа село Гусла.

15 Декември 2020 г. от 10.30 часа село Браничево.

15 Декември 2020 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

15 Декември 2020 г. от 11.30 часа град Каолиново.

15 Декември 2020 г. от 12.30 часа село Дойранци.

15 Декември 2020 г. от 13.00 часа село Долина.

15 Декември 2020 г. от 13.30 часа село Лятно.

15 Декември 2020 г. от 14.00 часа село Климент.

15 Декември 2020 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

15 Декември 2020 г. от 15.00 часа село Пристое.

15 Декември 2020 г. от 15.30 часа село Сини вир.

15 Декември 2020 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 10.12.2020 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 Приложение към обявата

ОБЯВА

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-266/01.10.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III.

Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева/декар за срок от пет години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 260 по Протокол № 22/28.07.2017 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-266/01.10.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:
– Земеделски имот с площ от 56.503 дка, съставляващ имот № 004004 КВС на село Пристое (ЕКАТТЕ 58485), община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Даралък”, Категория III.
Търгът ще се проведе на 20.10.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена 50.00 лева/декар за срок от пет години.
Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 16.10.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.
За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 61 по Протокол № 7/08.05.2012 г., , чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-220/12.08.2020 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински незастроен урегулиран имот, а именно:

– Поземлен имот с площ от 700 кв.м, съставляващ УПИ VІІІ-162 от квартал 52 по плана на град Каолиново, кв. Боймир, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 2 860.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 28.08.2020 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish