Предстоящи търгове, конкурси, обяви (продажби, наем, концесия, отстъпено право на строеж и др.)

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 102 по Протокол № 13/22.10.2020 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-120/11.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.  

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 102 по Протокол № 13/22.10.2020 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-120/11.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 1 556 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.18.506 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „Кайнлък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 36079.18.150, 36079.18.152 и 36079.94.29.

Търгът ще се проведе на 27.04.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.04.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 328 по Протокол № 39/13.12.2022 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-90/14.03.2023 година на Кмета на Община Каолиново.   

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 328 по Протокол № 39/13.12.2022 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-90/14.03.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 328 по Протокол № 39/13.12.2022 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2022/2023 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

30 Март 2023 г. от 9.00 часа село Загориче.

30 Март 2023 г. от 9.30 часа село Средковец.

30 Март 2023 г. от 10.00 часа село Гусла.

30 Март 2023 г. от 10.30 часа село Браничево.

30 Март 2023 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

30 Март 2023 г. от 11.30 часа град Каолиново.

30 Март 2023 г. от 12.30 часа село Дойранци.

30 Март 2023 г. от 13.00 часа село Долина.

30 Март 2023 г. от 13.30 часа село Лятно.

30 Март 2023 г. от 14.00 часа село Климент.

30 Март 2023 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

30 Март 2023 г. от 15.00 часа село Пристое.

30 Март 2023 г. от 15.30 часа село Сини вир.

30 Март 2023 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 29.03.2023 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 353 по Протокол № 42/10.02.2023 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-74/28.02.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 21.03.2023 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

Помещение (барче) с площ от 80.00 кв.м с масивна конструкция, находящо се в приземния етаж с южен вход в сградата на кметството село Тодор Икономово, построен в имот с УПИ VІ от кв. 54  по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 100.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 17.03.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 235 по Протокол № 32/15.04.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-36/20.01.2023 година на Кмета на Община Каолиново.  

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 235 по Протокол № 32/15.04.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-36/20.01.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 10 436 кв.м, съставляващ идентификатор 58485.20.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Пристое, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Изоставено трайно насаждение”, Местност „Каваклък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 58485.20.120, 58485.40.38, 58485.20.14 и 58485.20.122.

Търгът ще се проведе на 09.02.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 15 935.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 07.02.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем

О Б Я В А На основание: чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 1 по Протокол № 05/22.12.2022 г. на УС при УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен и Заповед № 78/23.12.2022 година на  ДГ „ Щастливо детство “ с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен.

УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот, а именно:

  1. Земеделски поземлен имот с площ от 38 825 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.15.1 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Юртлук“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория V, при граници и съседи: 51158.20.33, 51158.10.160 и 51158.16.1.

Търгът ще се проведе на 31.01.2023 г. от 13,30 часа в сградата на общинска администрация гр.Каолиново, пл.”Украйна” № 4 с първоначална цена за срок от 5 (пет) години.

  • овощна градина – 400 /четиридесет и пет лева / дка.

Тръжните книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 30.01.2023 г. в канцеларията на ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен, улица „Явор“ № 1.

За справки на тел. 0889286388

______________________________________________________________

 

З А Я В Л Е Н И Е

Долуподписаният,

__________________________________________________ с ЕГН ______________ притежаващ Л.К. № _________________, издаден на _______________ от МВР град _______________ с постоянен адрес област_________________, община__________________, град/село/ _______________ кв._________________, улица ___________________, № _______, вх. ____  ет. ____ ап. _____, телефон за връзка стационарен- ____________________, GSM- ___________________, в качеството ми на ___________________ на ____________________________ Булстат __________________ със седалище и адрес на управление _________________________________________________________________________

Заявявам, че желая да участвам в търг с явно наддаване за отдаване под наем на –

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 20.12.2022 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот

О Б Я В А 

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 323 по Протокол № 38/23.11.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-393/02.12.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 20.12.2022 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

Терен с площ от 18.00 кв.м, в поземлен имот с идентификатор 37232.501.269 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен. За поставяне на преместваем обект по одобрена схема (скица № 366/19.10.2022 г.) на главния архитект на общината, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 40.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 19.12.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 304 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-366/18.11.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот, а именно:

Земеделски поземлен имот с площ от 6 953 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.60.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „Каваклък”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 36079.60.176, 36079.60.14, 36079.60.2, 36079.54.140, 36079.40.173.

Търгът ще се проведе на 06.12.2022 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 13 960.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.12.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

О Б Я В А-търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 305 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-361/15.11.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя (нива) на 06.12.2022 г. от 13.00 часа с първоначална цена от 65.00 лева/декар за срок от пет години,  за следния общински поземлен имот, а именно:

Земеделски имот с площ от 9 501 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.109.18 по кадастралната карта на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Каршъ аркасъ”, Категория VІ.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.12.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

 

О Б Я В А-търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд

О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 307 по Протокол № 37/28.10.2022година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД-15-363/16.11.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 307 по Протокол № 37/28.10.2022 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2022/2023 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

8 Декември 2022 г. от 9.00 часа село Загориче.

8 Декември 2022 г. от 9.30 часа село Средковец.

8 Декември 2022 г. от 10.00 часа село Гусла.

8 Декември 2022 г. от 10.30 часа село Браничево.

8 Декември 2022 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

8 Декември 2022 г. от 11.30 часа град Каолиново.

8 Декември 2022 г. от 12.30 часа село Дойранци.

8 Декември 2022 г. от 13.00 часа село Долина.

8 Декември 2022 г. от 13.30 часа село Лятно.

8 Декември 2022 г. от 14.00 часа село Климент.

8 Декември 2022 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

8 Декември 2022 г. от 15.00 часа село Пристое.

8 Декември 2022 г. от 15.30 часа село Сини вир.

8 Декември 2022 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 06.12.2022 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 256 по Протокол № 34/30.06.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-303/27.09.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 18.10.2022 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

Помещение с площ от 11 кв.м. находящо се в източната част на автоспирка село Дойранци, съставляващ УПИ ІІ от квартал 42 по плана на село Дойранци, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 20.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.10.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.