О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-10/22.02.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-10/22.02.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ VII, кв.51, с. Дойранци, общ. Каолиново, с цел промяна предназначението на имота от територия – „за обществено обслужващи дейности – Оод“ в територия – „смесена обществено обслужващи, производствени и складови дейности – Соп;
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на орехи“ в УПИ VII кв. 51, с. Дойранци,  общ. Каолиново;

 Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е Община Каолиново, област Шумен на основание чл.95, ал.1, от Закон за опазване на околната среда, Ви съобщаваме, че е постъпила информация за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури“ в ПИ № 44865.1.4, с. Лятно, общ. Каолиново, с възложител ЕТ “Арко-Ибрахим Хамидов“, с. Лятно, общ. Каолиново.

Информацията за инвестиционното предложение може да намерите – ВИЖ ТУК.

гр. Каолиново

21.02.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 9/10.02.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 9/10.02.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-8 от 10.02.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ Х-99, УПИ ХI-99, УПИ ХII-99 кв. 34, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови – УПИ Х-99, УПИ ХI-99а, УПИ ХII-99б кв. 34, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-8/10.02.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-8/10.02.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-7 от 10.02.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I, кв. 75, по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, с цел подялба на имота, като се образуват нови – УПИ I-429а и УПИ XIII-429б, кв. 75, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-5/01.02.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-5/01.02.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-6 от 01.02.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-577, УПИ IV-578, УПИ V-578,579 и УПИ VI-580 кв. 85, по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ III–577, УПИ V-579, УПИ VI-580, Х-578 и УПИ XI-578 кв. 85 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

до обществеността и заинтересованите страни

 Съгласно чл.79, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, в срока по чл.69, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, Община Каолиново, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на обществеността и заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по „Програма за опазване на околната среда на община Каолиново 2021-2028 г.“ (ПООС) в изпълнение на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) с неразделни нейни части: Приложение 1 „Раздел „Лечебни растения“ (РЛР) в изпълнение на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения (ЗЛР); Приложение 2 „Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каолиново“ (ПОУПВП) в изпълнение на чл. 26 от Закона за почвите (ЗП) и Приложение 3 „Програма за управление на отпадъците на община Каолиново 2021-2028 г.“ (ПУО) в изпълнение на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)“ на е-mail  [email protected]  или в Център за информация и обслужване на гражданите, първи етаж на община гр. Каолиново, пл “Украйна”№ 4 до 17.02.2022 г., включително.

Срока на обществените консултации е 30 (тридесет) дни от публикуване на настоящото обявление до 17.00 ч. на 17.02.2022 г.

Програма за опазване на околната среда на община Каолиново 2021-2028 г. ВИЖ ТУК 

Водещ принцип при разработването на програмата е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-4/12.01.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-4/12.01.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-2 от 12.01.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ X-118, УПИ XI-107 и УПИ XII-107, кв. 18, по плана на с. Лиси връх, общ. Каолиново, с цел обединяване на имотите, като се образува нов – УПИ XIII-107,118, кв. 18, и се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-3/12.01.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-3/12.01.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-3 от 12.01.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-119, кв. 27, по плана на с. Наум, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ I-119 и УПИ XIII-119а, кв. 27 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ и се променя уличната регулация  от о.к.52 до о.к.54а, като отпада о.к.53а.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

Back to Top
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish