О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-50/16.12.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-50/16.12.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 24 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-27 от 16.12.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-506, УПИ II-507, УПИ IV-509, УПИ V-510, УПИ VI-524, кв.56, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново с цел подялба и обединяване, както и промяна на предназначение на новообразувания имот – УПИ I-506,507,509,510,524 от територия „стопански двор“ в територия – „за предимно производствени и складови дейности – Пп“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-53/21.12.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-53/21.12.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-28 от 21.12.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-890, УПИ IX-724, УПИ X-723 и УПИ XI-724, кв. 93, по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови: УПИ III-890, УПИ X-723 и УПИ XI-724, кв. 93 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-49/03.12.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-49/03.12.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-26 от 03.12.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ 800 и УПИ VII-799, кв. 75, по плана на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови: УПИ VII-799, УПИ XIII-800, УПИ XIV-961, кв. 75 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-47/16.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-47/16.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-25 от 16.11.2021 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 32 от 16.11.2021 година за УПИ I-29, кв.55, с. Пристое, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни части:

  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ I-29, кв.55, с. Пристое, общ. Каолиново, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „урбанизирана – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за селскостопанска продукция и инвентар“ в УПИ I-29 кв.55 с.Пристое, общ.Каолиново, обл. Шумен;

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, чрез кмета на община Каолиново пред Административен съд град Шумен.

 

О Б Я В Л Е Н И Е№ АГ-03-46/16.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-46/16.11.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 191 по протокол № 26 от 29.10.2021 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-32, кв. 5, по плана на с. Сини вир, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се запазва предназначението на новообразувания имот УПИ III-32 „за малкоетажно жилищно строителство – Жм, и се променя уличната регулация  от о.к.5 до о.к.7, като се образува нова о.к.6а.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-45/16.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-45/16.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 192 по протокол № 26 от 29.10.2021 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-577, УПИ IV-578, УПИ V-578,579 и УПИ VI-580 кв. 85, по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ III–577, УПИ V-579, УПИ VI-580, Х-578 и УПИ XI-578 кв. 85 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-44/16.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-44/16.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 190 по протокол № 26 от 29.10.2021 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-119, кв. 27, по плана на с. Наум, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ I-119 и УПИ XIII-119а, кв. 27 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ и се променя уличната регулация  от о.к.52 до о.к.54а, като отпада о.к.53а.

 

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-43/09.11.2021 г

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-43/09.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ X-255, кв. 31, по плана на с. Пристое, общ. Каолиново, с цел подялба на имота и промяна на вътрешна регулационна граница, като се образуват нови – УПИ X-255 и УПИ XI-245а, кв. 31, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-42/26.10.2021 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-42/26.10.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-23 от 26.10.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ X-118, УПИ XI-107 и УПИ XII-107, кв. 18, по плана на с. Лиси връх, общ. Каолиново, с цел обединяване на имотите, като се образува нов – УПИ XIII-107,118, кв. 18, и се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Открит добив на индустриални материали  от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Открит добив на индустриални материали  от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен

 

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда и  съгласно Заповед № РД-01-748 от 02.09.2020 г.,  на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, фирма „ Ботера индъстри“ ООД ,съсседалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, п.код 132410, , ЖК Люлин, бл.123, вх.

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане в електронна среда на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: Открит добив на индустриални материали  от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 30.11.2021 г. от 10:00 часа до 12.00 часа в платформата на Microsoft Teams. Линка на виртуалната зала към общественото обсъждане е следния: https://teams.live.com/meet/94870847462175

Докладът за ОВОС и приложенията към него, както и инструкция за ползване на онлайн платформата Microsoft Teams ще са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Каолиново, Община Венец, кметства с. Изгрев, с. Климент и с. Наум, както и в РИОСВ-Шумен, в офиса на фирма „Ботера индъстри“ ООД – гр. София, район Люлин, п.код 132410, , ЖК Люлин, бл.123, вх.Д и на интернет страниците на Община Каолиново, Община Венец и РИОСВ –Шумен.

Всеки може да вземе участие и да изрази становище в онлайн платформата Microsoft Teams, като влезе във виртуалната зала 5-10 мин. по-рано.

Поради характера на провеждане на общественото обсъждане /онлайн/ ще се счита за проведено на петте населени места.

Становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС могат да се предоставят и в деловодството на Община Каолиново, Община Венец, кметствата на с. Изгрев, с. Климент и с. Наум и РИОСВ-Шумен, както и на онлайн общественото обсъждане.

Лицата за възникнали въпроси по обявеното онлайн общественото обсъждане са както следва:

за възложителя: Георги Георгиев, тел.: +359 897880157,     е-mail:  [email protected]

за колектива от експерти: Иван Иванов, тел.: +359 897374749,     е-mail:  [email protected]

 

Инструкция за  провеждане на онлайн обществено обсъждане на Доклада за ОВОС в платформата за онлайн срещи  Microsoft Teams и Кратка инструкция за работа с платформата а онлайн срещи  Microsoft Teams са на разположение на интересуващите  се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Каолиново, Община Венец, кметства с. Изгрев, с. Климент и с. Наум,

Линк за инсталиране на приложението: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

 

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish