О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-74/19.08.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-74/19.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-24 от 18.08.2016 год. на кмета на община Каолиново е допуснато, да се изработи Подробен устройствен план- план за регулация, в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І-308, УПИ ІІ-313  квартал 38 по регулационния плана на село Пристое, община Каолиново, област Шумен.

Изменението в плана за регулация е с цел вътрешни регулационни линии на имотите, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници  на поземлените  имоти, като се запазва предназначението  на  имота – „за малкоетажно   жилищно  строителство-Жм.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-73/18.08.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-73/18.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І, квартал 10 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-65 /15.07.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-6/15.07.2016 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.130,  от Закона за устройство на територията  и чл.61 ал.1 и 2 от АПК  Ви съобщаваме, със Заповед № РД -09-20 от 15.07.2016 год. на кмета на община Каолиново, област Шумен  е  одобрен  Подробен Устройствен План /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ с  цел промяна на начин на трайно  ползване от „за производство  на строителни  материали,  канструкции  и изделия” в територия „депо за битови  отпадъци /сметище/”.

Планът се  намира в стая №20 на Общинска администрация  гр.Каолиново и може  да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.

Плана  може да се обжалва в 14- дневен срок от датата  на обявяването му.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish