О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-73/18.08.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-73/18.08.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация в следния териториален обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ І, квартал 10 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-65 /15.07.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-6/15.07.2016 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.130,  от Закона за устройство на територията  и чл.61 ал.1 и 2 от АПК  Ви съобщаваме, със Заповед № РД -09-20 от 15.07.2016 год. на кмета на община Каолиново, област Шумен  е  одобрен  Подробен Устройствен План /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ с  цел промяна на начин на трайно  ползване от „за производство  на строителни  материали,  канструкции  и изделия” в територия „депо за битови  отпадъци /сметище/”.

Планът се  намира в стая №20 на Общинска администрация  гр.Каолиново и може  да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.

Плана  може да се обжалва в 14- дневен срок от датата  на обявяването му.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-64 /30.06.2016 г. 

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-6/30.06.2016 г. 

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщаваче е изготвен Подробен устройствен план – План за застрояване в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за застрояване /ЧИПЗ/ за частично изменение на кадастрална карта на село Климент за ПИ 37232.100.91 и ПИ 37232.100.92 по КК на село Климент, общ. Каолиново с цел промяна на начина на трайно ползване от „производство на строителни материали, конструкции и изделия”, в територия „депо за битови отпадъ ци /сметище/”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация

BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish