О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-97/04.09.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-97/04.09.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-34 от 03.09.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І – за озеленяване,  кв.36 по плана на кв.Боймир, гр. Каолиново, община Каолиново, с цел  подялба на имота, като предназначението на новообразуваните имоти става: за имот УПИ ІІ-121 кв.36- джамия: за УПИ І-121 кв.36-за озеленяване: за имот УПИ ІІІ-121 кв.36 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

Обявление № 82 от 15.07.2015 г.

Обявление № 82 от 15.07.2015 г. Дата на качване на файл: 16.07.2015

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-54/05.06.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-54/05.06.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-22 от 28.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ –84, ПИ -85, ПИ-86, ПИ-87  и ПИ 88 кв.7 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел поправка  и нанасяне на сгради по кадастрален план и за УПИ ІV-86, ІІІ-84, V-85, VІ-87, VІІІ-88, ХІ,ІХ,Х, вътрешните регулационни линии на имота да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-52/29.05.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-52/29.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-19 от 21.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи   плана за застрояване, в следния териториален обхват:

Плана за застрояване /ПЗ/ за УПИ ІV-309  кв.10 по плана на гр. Каолиново, община Каолиново, с цел промяна на предназначение  на имота  от  „малкоетажно  жилищно строителство-Жм” в територия за „предимно  промишленни, складови и други дейности – Пп”.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-53/29.05.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-53/29.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-19 от 21.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І, УПИ ІІ кв.53 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел обединяване на имотите, като се запазва предназначението на имотите- за обществено обслужващи дейности-Оод”

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-47/21.05.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-47/21.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-18 от 18.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І-151,УПИ ІІ-151  кв.39 по плана на село Гусла, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имота  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-45/20.05.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-45/20.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-16 от 14.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХVІІІ-239  кв.11 по плана на гр.Каолиново, кв.Кус  община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-46/20.05.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-46/20.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-17 от 14.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VІІ  кв.32 по плана на село Дойранци, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имота  да бъдат  поставени в съответствие със съществуващите  граници  на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish