О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 45 от 27.04.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 45 от 27.04.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Подробен  устройствен план /ПУП/-  план за регулация /ПР/ за УПИ ІІ -493  кв.81  по регулационен план на село  Климент,  община Каолиново с цел  вътрешните регулационни  линии  на имотите да  бъдат  поставени  в съответствие  със  съществуващите  граници  на поземлените  имоти,  като  отреждането  на имота е „за обществено обслужващи дейности – Оод”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish