О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-55/13.12.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-55/13.12.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 24 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 320 по протокол № 38 от 23.11.2022 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 18188.11.102 и ПИ 18188.11.103, получени от подялбата на ПИ 18188.11.96, м. „Чалъ Къшла“ /бивш стопански двор/ по кадастрална карта на с. Гусла, общ. Каолиново с цел подялба на имот ПИ 18188.11.96 и промяна на предназначението на новообразуваните имоти от територия – „земеделска територия – За стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“, в съответствие с одобрен ОУП на община Каолиново.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-53/09.12.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-53/09.12.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХVІI-192 и УПИ ХVІІІ-193, кв. 7, по плана на село Пристое, община Каолиново, с цел промяна на вътрешната регулационна граница между имотите, като се образуват нови – УПИ ХVІI-192 и УПИ ХVІІІ-193, кв. 7, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.   Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН – СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ПЛАН – СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2023 г.

      На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местни данъци и такси, община Каолиново уведомява всички заинтересовани  лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

Община Каолиново предлага Общински съвет – Каолиново да вземе решение, с което да се приема план – сметка за 2023 г. за дейностите по управление на битови отпадъци на територията на Община Каолиново.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез следните форми:

  1. Писмени предложения и възражения, които могат да се входират в деловодството на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4 в срок до 08.01.2023 г.
  2. Участие в консултативни органи, подпомагащи органа издаващ акта – участие в заседание на комисиите към Общински съвет Каолиново.

План сметка 2023 г.

Доклад план сметка 2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-51/05.12.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-51/05.12.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-36 от 05.12.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I кв. 26, по плана на с. Климент, общ. Каолиново, с цел подялба на имота, без да се засягат границите към съседните имоти, като се образуват нови – УПИ I-810 (ПИ 37232.501.810) и  УПИ ХI-809 (ПИ 37232.501.809) кв. 26, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-50/05.12.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-50/05.12.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-37 от 05.12.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-118, кв. 9, по плана на село Браничево, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ I-116, УПИ ІІІ-117, УПИ ІV-118, УПИ V-119, кв. 9, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-50/02.12.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-50/02.12.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за поправка в действащия кадастрален план за УПИ XII-103, кв. 35, гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен, с който поземлен имот с планоснимачен номер 103 измества границите си в съответствие с урегулирания поземлен имот, който е отреден за него. Засегнати от изменението на поземлените имоти са планоснимачен номер 102 и 104. Част от площта на ПИ № 103 се отделя като нов поземлен имот №434, останалата площ от имота в рамките на урбанизирата територия на населеното място, става част от уличната мрежа на населеното място

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.    Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-49/24.11.2022 г

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-49/24.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-35 от 24.11.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 68388.8.928, ПИ 68388.8.929, ПИ 68388.8.934 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново с цел да се смени предназначението на горепосочените имоти от територия „земеделска територия – за стопански двор“, в територия „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – Пп“, в съответствие с одобрен ОУП на община Каолиново.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-48/24.11.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-48/24.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-34 от 24.11.2022 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ II-436, УПИ III-436, УПИ IV-435, УПИ XII-436, кв. 80, по плана на с. Климент, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нови – УПИ II-807 /ПИ 37232.501.807/, УПИ III-501 /ПИ 37232.501.501/, УПИ IV-808 /ПИ 37232.501.808/, УПИ XII-502 /ПИ 37232.501.502/ кв. 80 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.