О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03- 18 от 02.03.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03- 18 от 02.03.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Частично изменение  на регулацията /ЧПИР/ за  УПИ  ІІІ,  УПИ  ІІІ-371, УПИ ІІ-370  кв. 46 по плана на село Климент, община Каолиново,  с цел  вътрешните регулационни  линии  да  бъдат  поставени  в съответствие  със  съществуващите  граници  на поземлените  имоти и  подялба,  като се  запазва  предназначението  на  имотите    – „за малкотоетажно  жилищно  строителство-Жм”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03- 17 от  26.02.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03- 17 от  26.02.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен Подробен устройствен план – План за регулация  в следния териториален обхват:

Частично изменение  на регулацията /ЧПИР/ за  УПИ  ІV-105 и УПИ  ХІ-105, кв. 15 по плана на село Тъкач, община Каолиново,  с цел  подялба на поземлен имот – УПИ ІV-105  и  придаване на част от него към поземлен  имот – УПИ ХІ-105,  като се запазва  предназначението  на  новообразуваните  имоти  – „за малкотоетажно  жилищно  строителство-Жм”. Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-08/11.02.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-08/11.02.2016г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-02 от 10.02.2016 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІV-105 и УПИ ХІ-105,   кв.15 по плана на село Тъкач, община Каолиново, с цел  подялба на поземлен имот  – УПИ ІV-105 и придаване на част  от него към поземлен имот  – УПИ ХІ-105, като се запазва  предназначението но новообразуваните имоти  –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-133/17.12.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-133/17.12.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-46 от 17.12.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІІ, УПИ І-371, УПИ ІІ-370  кв.46 по плана на село Климент, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-109/19.10.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-109/19.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-39 от 15.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ІІ-242, кв.33а  /ПИ 37232.501.265 по КК  на село Климент/, по плана на село Климент, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.

BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish