О Б Я В Л Е Н И Е- №АГ-03- 32 /21.09.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е- №АГ-03- 32 /21.09.2021г. Отдел „ИУТ” към Община Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен:

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска земя – с НТП – за друг вид производствен, складов обект – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“, част от КПИИ на основание чл.150 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива е съставен от:

 • Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска земя – за друг вид производствен, складов обект – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
 • Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за временно съхранение на продукция от лавандула и съхранение на техника за отглеждане на лавандула“  в ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново;

                    Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица по чл.131 ал.1, ал.2 могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е   ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за длъжността Директор на ДГ „Червена шапчица“ с. Загориче 

О Б Я В Л Е Н И Е   ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за длъжността Директор на ДГ „Червена шапчица“ с. Загориче

 

 НА ОСНОВАНИЕ: На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91 от Кодекса на труда, с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование  и Заповед № РД-15-218/09.09.2021 г. на кмета на община Каолиново

О Б Я В Я В А М:

 

 конкурс за длъжността „Директор” на  ДГ „Червена шапчица“ с. Загориче 

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Заемащият длъжността „Директор” на детска градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

 1. Изисквания към кандидатите:

2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър” съгласно чл. 33, ал.  1 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, за която кандидатстват, със специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“.;

2.2. Професионален опит – 5 години учителски трудов стаж чл. 213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2.3. Да са български граждани;

2.4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2.5. Да не са поставени под запрещение;

2.6. Да не са лишавани от право да упражняват професията;

2.7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

2.8. Да имат компютърна грамотност – работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet.

 

 1. Необходими документи:

3.1. Заявление до Кмета на община Каолиново за участие в конкурса /свободен текст/.

3.2.  Професионална автобиография (европейски формат).

3.3.Документ за придобита образователно-квалификационна степен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация. (копие).

3.4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия).

3.5. Медицинско свидетелство във връзка с кандидатстването за длъжността /оригинал/.

3.6. Удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психиатричен диспансер по местоживеене /оригинал/.

3.7. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не е лишено от право да упражнява професията и не страда от заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист и отклонения /по образец/.

3.8. Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

 1. Начин на провеждане на конкурсната процедура: 

 

 • Конкурсът се провежда в два етапа:

– допускане по документи и решаване на тест;

– провеждане на интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто по електронен път или по телефона поради епидемичните условия в страната. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по входящ номер. Комисия оценява кандидатите за притежаване на  компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за заемане на длъжността, посочени в приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

 • В седемдневен срок от провеждане на интервютокомисията да изготви и представи на кмета на общината протокол за класиране на кандидатите.
 1. Обявлението за подбора чрез конкурсна процедурада се обяви на официалната интернет страница на Община Каолиново– kaolinovo.bg , на информационното табло в административната сграда на Община Каолиново, с адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна” № 4, в РУО гр. Шумен и ДБТ гр. Каолиново.
 2. Списъците и други съобщения във връзка с провеждането да се обявяват на официалната интернет страница на Община Каолиново и информационното табло.
 3. Документите по т. 3 следва да се подават лично или чрез упълномощен представителв 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса, до 09.10.2021 г. включително, в деловодството на община Каолиново – пл. Украйна № 4, ет. 2, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.
 4. Заявления, подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Фатме Хасан – секретар на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 31/08.09.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 31/08.09.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-15 от 08.09.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ X-255, кв. 31, по плана на с. Пристое, общ. Каолиново, с цел подялба на имота и промяна на вътрешна регулационна граница, като се образуват нови – УПИ X-255 и УПИ XI-245а, кв. 31, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-30/02.09.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-30/02.09.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – плана за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-186,187, УПИ V-186, УПИ XIX, кв.31, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново с цел подялба и обединяване, както и промяна на предназначение на имота в територия като се образуват нови –  УПИ V-186, кв.31 с предназначение – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм“ и УПИ XIX, кв.31 с предназначение – „за обществено обслужващи дейности – Оод“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03- 29/02.09.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 29/02.09.2021 г.       Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-14 от 02.09.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска земя – за друг вид производствен, складов обект – бивш стопански двор“ в територия – „предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за временно съхранение на продукция от лавандула и съхранение на техника за отглеждане на лавандула“  в ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново;

 

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на с.Дойранци, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

 • ПУП – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново, обл. Шумен

 

Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за временно съхранение на  продукция от лавандула и съхранение на техника за отглеждане на лавандула“  в ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е-№ АГ-03- 29/02.09.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е- АГ-03- 29/02.09.2021 г.

 

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-14 от 02.09.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

 1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска земя – за друг вид производствен, складов обект – бивш стопански двор“ в територия – „предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
 2. Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за временно съхранение на продукция от лавандула и съхранение на техника за отглеждане на лавандула“  в ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново;

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на с.Дойранци, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

 • ПУП – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново, обл. Шумен

 

Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за временно съхранение на  продукция от лавандула и съхранение на техника за отглеждане на лавандула“  в ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново

Обява за набиране на документи за персонал по Проект

„Патронажна грижа +“ в община Каолиново

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Каолиново”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0177-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Каолиново обявява процедура за подбор на персонал, както следва:

 1. Работник, изпълняващ доставка по домовете на непълно работно време /4 часа/

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да не са осъждани;
 2. Образователна степен – не се изисква;
 3. Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;
 4. Допълнителни квалификации – не се изискват, но се считат за предимство.
 5. Медицински специалисти – на непълно работно време /4 часа/

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено медицинско образование;
 2. Специалност – медицинска сестра;
 3. Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването.

3 . Социален работникна непълно работно време /5 часа/

 1. Образование: Няма изисквания;
 2. Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит;
 3. Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 4. Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция;
 5. Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и други;

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец)’,
 2. Документ за самоличност (за справка)’,
 3. Документ за завършено образование (копие)’,
 4. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

 Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи;
 2. Интервю.

Документите се подават в сградата на Община Каолиново, намираща се в град Каолиново, пл. „Украйна” № 4, стая № 6, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч.

ч.   в срок от 18.08.06.2021 г. до 19.08.2021 г.

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

Прикачени документи:

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АГ-03-26/16.08.2021 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник, бр. 67 от 16 август 2021 г., е обнародвано Решение № 161 по протокол № 22 от 30.06.2021 г. на ОбС-Каолиново за одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

 • ПУП – Парцеларен план за кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).
 • Технически инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).“ в ПИ 37232.101.145, по КК на с. Климент, общ. Каолиново.

с дължина – 19,94м; строеж от VI – та категория, въз основа на одобрен и съгласуван технически инвестиционен проект от главния архитект на Община Каолиново на 16.08.2021г., с Разрешение за строеж № 13 от 16.08.2021 година, по части: Геодезия, Архитектура, Пътна    

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в 30-дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр. 67 от 16 август 2021 г., чрез Общински съвет -Каолиново, пред Административен съд гр. Шумен.

НХ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

№АГ-03-25/13.08.2021 г.

        Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-280, УПИ VI-287, УПИ VII-286 и УПИ VIII-285 кв. 96, по плана на с. Климент, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови УПИ V-280, УПИ VI-798, УПИ VII-799 и УПИ VIII-285 кв. 96 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.

 Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

 

НХ

Back to Top
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish