О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-7/12.03.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-4 от 12.03.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за УПИ ХI-103, УПИ Х-101, кв. 26 и УПИ II, УПИ III, кв. 50, по плана на с. Лятно, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и промяна на уличната регулация, поради отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 63 до о.к. 70, от о.к. 63а до о.к. 72 като се обособяват нови УПИ XII-284, УПИ XIII-283 от кв. 26 и УПИ V-286, УПИ VI-285 от кв. 50, предназначението на новообразуваните УПИ XI-103 и Х-103 от кв. 26 е „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, УПИ XII-284, УПИ XIII-283 от кв. 26 и УПИ II, УПИ III, УПИ V-286, УПИ VI-285 от кв. 50 по плана на с. Лятно е „за обществено обслужващи дейности – Оод“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-8 /12.03.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-3 от 12.03.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I и УПИ II-195, УПИ IV-195, УПИ V-192, УПИ VII-193 и УПИ VI-195, кв. 30, по плана на с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови УПИ II-195, УПИ IV-195а, УПИ V-192, УПИ VII-193, кв. 30, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” като УПИ I в кв. 30 е отреден по плана за спортен терен.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-6/10.03.2020 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-2 от 10.03.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ III от кв. 86, /ПИ 37232.501.271 по кадастрална карта на с. Климент/, по плана на с. Климент, общ. Каолиново с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот и промяна на предназначение на имота в територия – „производствени, складови и други дейности – „Пп“.

Променя се и уличната регулация от о.к. 193а до о.к. 198

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-5/09.02.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 24 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 129 по протокол № 29 от 01.01.2021 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 37232.87.23 находящи се по КККР на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел уточняване на линиите за застрояване на поземлен имот част от бивш стопански двор на село Климент.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-4/25.01.2021 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ III от кв. 86, /ПИ 37232.501.271 по кадастрална карта на с. Климент/, по плана на с. Климент, общ. Каолиново с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот и промяна на предназначение на имота в територия – „производствени, складови и други дейности – „Пп“.

Променя се и уличната регулация от о.к. 193а до о.к. 198

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 08.00-16.00 часа  от заинтересованите.  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-3/20.01.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-1 от 20.01.2020 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за за УПИ VI-74, кв. 13,  по плана на с. Браничево, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови УПИ VI-74 и УПИ XV-74а, кв. 13 като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-1/08.01.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I и УПИ II-195, УПИ IV-195, УПИ V-192, УПИ VII-193 и УПИ VI-195, кв. 30, по плана на с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови УПИ II-195, УПИ IV-195а, УПИ V-192, УПИ VII-193, кв. 30, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” като УПИ I в кв. 30 е отреден по плана за спортен терен.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                        Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-2/08.01.2021 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХIII-520 и УПИ XIV-520, кв. 61,  по плана на с. Климент, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване на УПИ XIII-520 и УПИ XIV-520, като се образува нов УПИ XIII-634, кв. 61 /ПИ 37232.501.634 по КК на с. Климент/, и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                            Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish