О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-26/16.08.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник, бр. 67 от 16 август 2021 г., е обнародвано Решение № 161 по протокол № 22 от 30.06.2021 г. на ОбС-Каолиново за одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

  • ПУП – Парцеларен план за кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).“ в ПИ 37232.101.145, по КК на с. Климент, общ. Каолиново.

с дължина – 19,94м; строеж от VI – та категория, въз основа на одобрен и съгласуван технически инвестиционен проект от главния архитект на Община Каолиново на 16.08.2021г., с Разрешение за строеж № 13 от 16.08.2021 година, по части: Геодезия, Архитектура, Пътна


Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в 30-дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр. 67 от 16 август 2021 г., чрез Общински съвет -Каолиново, пред Административен съд гр. Шумен.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-25/13.08.2021 г.        Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-280, УПИ VI-287, УПИ VII-286 и УПИ VIII-285 кв. 96, по плана на с. Климент, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови УПИ V-280, УПИ VI-798, УПИ VII-799 и УПИ VIII-285 кв. 96 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                        Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

 

НХ

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-23/23.07.2021 г.   Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-12 от 23.07.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново;
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Стопанска сграда за селскостопанска продукция и инвентар“ в УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново.

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на с.Дойранци, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

  • ПУП – План за застрояване на УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново, община Каолиново

 Технически инвестиционен проект за обект: „Стопанска сграда за селскостопанска продукция и инвентар“ в УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново.

           Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-21/09.07.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-11 от 09.07.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХIII-520 и УПИ XIV-520, кв. 61,  по плана на с. Климент, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване на УПИ XIII-520 и УПИ XIV-520, като се образува нов УПИ XIII-634, кв. 61 /ПИ 37232.501.634 по КК на с. Климент/, и се запазва предназначението на новообразувания имот „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-20/30.06.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-10 от 30.06.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – плана за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-186,187, УПИ V-186, УПИ XIX, кв.31, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново с цел подялба и обединяване, както и промяна на предназначение на имота в територия като се образуват нови –  УПИ V-186, кв.31 с предназначение – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм“ и УПИ XIX, кв.31 с предназначение – „за обществено обслужващи дейности – Оод“.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-19/18.06.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

  • ПУП – Парцеларен план за кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).“ в ПИ 37232.101.145, по КК на с. Климент, общ. Каолиново.

с дължина – 19,94м; строеж от VI – та категория, въз основа на одобрен и съгласуван технически инвестиционен проект от главния архитект на Община Каолиново на 14.06.2021г. по части: Геодезия, Архитектура, Пътна,

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е – Община Каолиново, област Шумен на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване ма ОВОС, Ви съобщаваме, че е постъпила информация за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща сграда в част от стопански двор в ПИ № 37232.87.23 по КК на с. Климент, общ. Каолиново, с площ 1897 кв.м. и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ в дестилерия за етерични масла, с възложител „Джинер груп“ ООД в с. Климент, общ. Каолиново. Информацията за инвестиционно предложение е достъпна в сградата на общинска администрация, стая № 13.

В 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения, мнения, и др. в деловодството на община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 18/27.05.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ IV-40, кв. 6, по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови УПИ IV-40 и УПИ XVI-40, кв. 6 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                               Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-15/29.04.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-8 от 29.04.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 37232.87.23 находящи се по КККР на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел уточняване на линиите за застрояване на поземлен имот част от бивш стопански двор на село Климент.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

 

Back to Top
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish