О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-91/31.12.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за УПИ ХI-103, УПИ Х-101, кв. 26 и УПИ II, УПИ III, кв. 50, по плана на с. Лятно, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и промяна на уличната регулация, поради отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 63 до о.к. 70, от о.к. 63а до о.к. 72 като се обособяват нови УПИ XII-284, УПИ XIII-283 от кв. 26 и УПИ V-286, УПИ VI-285 от кв. 50, предназначението на новообразуваните УПИ XI-103 и Х-103 от кв. 26 е „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, УПИ XII-284, УПИ XIII-283 от кв. 26 и УПИ II, УПИ III, УПИ V-286, УПИ VI-285 от кв. 50 по плана на с. Лятно е „за обществено обслужващи дейности – Оод“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 90/22.12.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 110 по протокол № 15 от 08.12.2020 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ III от кв. 86, /ПИ 37232.501.271 по кадастрална карта на с. Климент/, по плана на с. Климент, общ. Каолиново с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот и промяна на предназначение на имота в територия – „производствени, складови и други дейности – „Пп“.

Променя се и уличната регулация от о.к. 193а до о.к. 198

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 89/14.12.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-40 от 11.12.2020 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ II-211 и УПИ VI-478 от кв. 52, по плана на с. Браничево, община Каолиново, с цел подялба на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – УПИ II-211 и УПИ VI-478 от кв. 52, по плана на с. Браничево „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-86/14.12.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-38 от 11.12.2020 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ V-208, УПИ VI-208, УПИ VII-208 и УПИ VIII-208, кв. 23,  по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се образуват нови УПИ V-208, УПИ VI-208а, УПИ VI-208б, кв. 23,  по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-87/14.12.2020 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-37 от 11.12.2020 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план  /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация и застрояване /ЧИПРЗ/ за УПИ I и УПИ III-270,271 кв. 1, по плана на гр. Каолиново, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и промяна на уличната регулация поради отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 1 до о.к. 3, като се обособява нов квартал 1а и нови: УПИ III-270,271 в кв. 1, с предназначение „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” и УПИ I-357 в кв. 1а на който се променя предназначението от територия „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” в територия за „смесени обществено производствени функции – Соп“, образува се и нова тупикова улица за достъп на УПИ II-350, кв.1а.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-88/14.12.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-41 от 11.12.2020 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ XII-81 и УПИ XI-81,82 кв. 20 по плана на с. Климент, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови  УПИ XII-501.791 и УПИ XI-81,82 като се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-85/14.12.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-39 от 11.12.2020 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 283 – УПИ I-283, УПИ V-общ., УПИ VI-общ. и УПИ VII-общ., кв. 60 по плана на с. Пристое, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и обединяване, като се образуват нови  УПИ I-283, УПИ V-общ., УПИ VI-общ. и УПИ VII-общ., кв. 60 по плана на с. Пристое, община Каолиново и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е  №АГ-03-83/07.12.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-36 от 04.12.2020 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 37232.87.96 и ПИ 37232.87.97 получени след подялба на ПИ 37232.87.45 по КККР на село Климент, община Каолиново с цел да се смени предназначението им от територия „земеделска земя с НТП за стопански двор“, в урбанизирана територия „за предимно производствени, складови и други дейности – Пп“

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е 

О Б Я В Л Е Н И Е  АГ-03-84/07.12.2020 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-35 от 04.12.2020 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 37232.87.94 и ПИ 37232.87.95 получени след подялба на ПИ 37232.87.38 по КККР на село Климент, община Каолиново с цел да се смени предназначението им от територия „земеделска земя с НТП за стопански двор“, в урбанизирана територия „за предимно производствени, складови и други дейности – Пп“

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03- 82/12.11.2020 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ II-211 и УПИ VI-478 от кв. 52, по плана на с. Браничево, община Каолиново, с цел подялба на поземлените имоти, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – УПИ II-211 и УПИ VI-478 от кв. 52, по плана на с. Браничево „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish