О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-108/19.10.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-40 от 15.10.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХV-712; УПИ ХVІ-711; УПИ ХVІІ-711, УПИ ХVІІІ-710, УПИ VІІІ-706, УПИ VІІ-706, УПИ ІХ-713 кв.91 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните регулационни линии на имотите да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.