О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-54/05.06.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-22 от 28.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за ПИ –84, ПИ -85, ПИ-86, ПИ-87  и ПИ 88 кв.7 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел поправка  и нанасяне на сгради по кадастрален план и за УПИ ІV-86, ІІІ-84, V-85, VІ-87, VІІІ-88, ХІ,ІХ,Х, вътрешните регулационни линии на имота да бъде поставени в съответствие със съществуващи граници на поземлените имоти, както се запазва предназначението на имотите –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.