О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-52/29.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-19 от 21.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи   плана за застрояване, в следния териториален обхват:

Плана за застрояване /ПЗ/ за УПИ ІV-309  кв.10 по плана на гр. Каолиново, община Каолиново, с цел промяна на предназначение  на имота  от  „малкоетажно  жилищно строителство-Жм” в територия за „предимно  промишленни, складови и други дейности – Пп”.