О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-53/29.05.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-19 от 21.05.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ І, УПИ ІІ кв.53 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, с цел обединяване на имотите, като се запазва предназначението на имотите- за обществено обслужващи дейности-Оод”