О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 340 по Протокол № 31/28.03.2018 г. и Заповед № РД-15-114/21.05.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

 

23.05.2018 г. Община Каолиново обявява търгове на 07.06.2018 година с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

№ по ред Начален час № на имот Землище Местност Площ   в декари Катего-рия на земята Първо-начална цена в лева
1 10.00 18188.7.19 Гусла Аша къшла 0.795 4 830.00
2 10.30 026216 Каолиново Тарлалък 1.162 3 1 300.00
3 11.00 011001 Каолиново Уз кулак 6.422 8 6 700.00
4 11.30 011428 Каолиново Уз кулак 3.135 8 3 300.00
5 12.30 024003 Пристое Второ поле 2.200 3 2 850.00
6 13.00 024004 Пристое Второ поле 1.274 3 1 650.00
7 13.30 100006 Наум Къзълджък тарла 0.586 4 760.00
8 14.00 100007 Наум Къзълджък тарла 0.606 4 780.00
9 14.30 016033 Тъкач Кюпеллер 3.222 3 4 170.00
10 15.00 020030 Тъкач Ташлар екинлик 3.409 4 4 410.00
11 15.30 37232.24.18 Климент Коджа къшла 1.882 3 2 340.00
12 16.00 37232.24.19 Климент Коджа къшла 2.326 3 2 900.00

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 06.06.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 14.06.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.