О Б Я В А

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 334 по Протокол № 30/22.02.2018 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-97/04.05.2018 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

Помещение със застроена площ от 216 кв.м, находящо се в град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана  на същото населено място, а именно: „Столова” в първия етаж в западната част на Северната административна сграда. Търгът ще се проведе на 29.05.2018 г. от 13.00 часа с първоначална цена 200.00 лева на месец за срок от пет години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 23.05.2018 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

Повторни търгове ще се проведат при същите условия на 05.06.2018 година.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.