На 19-ти ноември 2017 г., в заседателна зала на община Каолиново се проведе обучение по изграждане на капацитет с членовете на Местна Активна Група /МАГ/ – Каолиново. В рамките на обучението МАГ беше подготвена за провеждане на проучване на общността, което ще послужи за оценка на общностните нужди. Участие в обучението взеха девет представители на местната ромска общност от с. Тодор Икономово, с. Браничево и с. Тъкач.

Обучението се проведе в рамките на програма РОМАКТ, която е съвместно финансирана и осъществявана от Европейската Комисия и Съвета на Европа. Община Каолиново е част от програмата от април 2017 г.

28.06.2017 г. Днес на 28 юни 2017 г. в ритуалната зала на община Каолиново се проведе среща с местната власт за допълнително изграждане на ангажираност на общината за разработване и изпълнение на политики, насочени към ромската общност по Програма„POMAKT“ Съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. Целта на срещата бе повишаване на информираността сред местната власт, относно целите на програмата и нейния подход. Обсъждане на ефективни съвместни действия за идентифициране на активни граждани, които да се включат в Местна Активна Група /МАГ/. Представяне на добри практики в местни политики за интеграция на ромите.

На 13 юни 2017 г.  в сградата на „Представителството на Европейската комисия“ в гр. София се проведе Национална среща за изпълнение на Програма „РОМАКТ“ в България. Община Каолиново има подписано Споразумение за изпълнение на Програма„POMAKT“ Съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия, затова представители на местната администрация участваха в срещата.

Събитието събра на едно място представители на Европейската комисия, Съвета на Европа, българското правителство, посолства на други държави-членки на ЕС, както и на българските общини, участващи в Програма „РОМАКТ“.

На срещата присъстваха :

Г-жа Ана Оприсан – Програмен мениджър на Ромакт, Съвет на Европа

Г-н Доминик Бе- ГД“Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия

Г-Н Огнян Златев – Ръководител на Представителството на Европейската Комисия в България, който награди общините, успешно приложили цикъла на програмата Ромакт, а именно – Шумен, Бяла Слатина, Твърдица и Тунджа

Г-жа Наталия Ефремова-Заместник главен директор,ГД“Европейски фондове, Международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на ОПРЧР

Г-жа Камелия Никова-Държавен експерт, Дирекция“Развитие на селските райони“МЗХ,УО на ПРСР

Г-жа Малина Крумова-Заместник министър на МРРБ

Г-н Иван Гавалюбов-кмет на община Ботевград

Г-жа Гергана Митрева –Държавен експерт ДЦКЗ към МС и др.

Г-жа Лиляна Макавеева – Представител на Програма „РОМАКТ“ в България.

Обсъдени бяха постиженията, а така също предизвикателствата и очакванията на общините, участващи в Програма „РОМАКТ“. Възможностите за финансиране на стратегиите за приобщаване на ромите в неравностойно положение.

Дадоха се разяснения как Европейският Социален Фонд подкрепя общините да инвестират в човешки капитал чрез грижи в ранна детска възраст, образование и заетост. Разгледани бяха методи и подходи за интегриране на социалното приобщаване на ромите в общите политики и в оперативните програми и по какъв начин Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони подкрепя изпълнението на общинските планове за социално приобщаване.

 

Споразумение за изпълнение на Програма ROMACT в община Каолиново

Agreement to implement the ROMACT Programme in the Municipality of Kaolinovo

Уеб сайт на Програма РОМАКТ http://coe-romact.org