От 22.07.2020 година започна разработването на новия План за интегрирано развитие на община Каолиново/ПИРО/ за следващия програмен период 2020 – 2027 г.

В съответствие с изискванията на чл.13, ал.1 от ЗРР, Планът за интегрирано развитие на Общината ще определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини, в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал.2 ЗРР Планът за интегрирано развитие ще осигури пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Планът за интегрирано развитие на Община Каолиново като стратегически документ ще обвърже сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Със заповед на кмета е сформиран екип, отговарящ за процеса на планиране. Изготвен е работен план, конкретизиращ етапите на разработване и сроковете за изпълнение на предвидените дейности. Те стартират с изготвяне на социално-икономически анализ на постигнатото през изминалия седемгодишен период и на актуалните проблеми във всички сфери. Работата по изпълнението и ще приключи с обществено обсъждане и приемането му от Общинския съвет през месец октомври – ноември 2020г..

Очакваме активно участие на обществеността и бизнеса , за целта сме изработили анкетни карти за проучване на общественото мнение, насочени към гражданите, НПО и местния бизнес. Целта е да се осигури публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи на подготовката на ПИРО, както  в процеса на планиране, наблюдение и оценка, така и в неговто изпълнение.

Анкетните карти ще намерите в прикачените файлове.

 

Попълнените анкетни карти могат да бъдат изпращани на e-mail: proekti@kaolinovo.bg или да бъдат предавани в Информационния център на Община Каолиново в срок до 30 септевмри 2020 г.

 

Надяваме се на активно участие !

Ще Ви бъдем много благодарни, ако заявите своята активна гражданска позиция чрез попълването на анкетата!

 

АНКЕТНА КАРТА за проучване оценката по изпълнение на плана за развитие на Община Каолиново 2014-2020 и РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА  2021-2027 Г