_______________________________________________________

 03.07.2020 г. Насоки на ЕС поради пандемията от COVID 19

________________________________________________________

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

 

––––––––––––––– ––––––––––––––

В Община Каолиново стартира „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

От 01.07.2020 г. в община Каолиново стартира предоставянето на услугите – доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Това е в изпълнение на  проект „Надежда за бъдеще – патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Каолиново“ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По проекта се предоставят посочените услуги на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, служители на доставчици на социални услуги, както и възрастни в риск.

За целите на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” „Възрастен в риск” е лице, което е се нуждае от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот. А също така и случаи, в които лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19, както и самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Потребителите от целевите групи могат да заявят необходимост от предоставяне на услугите, всеки работен ден във времето от  8.30 ч. до 12.00 и от 13.00 ч. до 16.00 ч.  от тел. 05361/22-10 или в кметствата по населени места.


–––––––––––––– –––––––––––––––-

В ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ ЗА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“

Във връзка с извънредната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и предприемането на мерки в синхрон с разпоредбите за ограничаване движението на хора, Община Каолиново кандидатства по процедура BG05M9OP001-2.101, за подпомагане на уязвимите групи от населението с доставянето на жизненоважни продукти и услуги от първа необходимост.
Община Каолиново започва набирането на персонал за изпълнение на дейности по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, като търси да назначи лица за длъжност „домашен помощник“ за подпомагане на нуждаещи се лица.

Обявява се подбор за  длъжност:
• Домашен помощник
Ангажиментите на длъжност „Домашен помощник“ са: социално – битови дейности, включващи – доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства).

Желаещите да работят срещу минималната за страната работна заплата е необходимо да представят следните документи: заявление (по образец), автобиография, копие на документ за завършена степен на образование или квалификация, трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ.
Образци на заявления за кандидатстване могат да бъдат получени в сградата на Община Каолиново, на адрес: пл. „Украйна“ № 4, ет.2, стая 3 или да се изтеглят от сайта на Община Каолиново: www.kaolinovo.bg, раздел „Планове, проекти и стратегии“.
Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 ч. в стая №3, ет.2 в Община Каолиново,  в срок до 16.00 ч. на 25.06.2020 г.

Изисквания за заемане на длъжностите:
– Образование – минимум начално завършено образование;

–Да е безработен/а;

– Други изисквания – да притежава психическа нагласа и желание за работа като участва в цялостния процес по осигуряване на жизнено важни продукти на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания или възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е лице, което е:
– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами

Заявлението може да изтеглите от тук


–––––––––––––––– –––––––––––––-

СТАРТИРА ПРОЕКТ „НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕ – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО“ – КОМПОНЕНТ 3

Община Каолиново сключи Договор № BG05M9OP001-2.101-0159-С01 от 09.06.2020 г. по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойността на допълнителната безвъзмездна финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 75 210 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Непреките разходи включват: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобила, с който ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта.

От 01.07.2020 г. се предвижда да стартират дейностите по проект „Надежда за бъдеще – патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Каолиново“ . Целта е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване на противоепидемичните мерки във връзка с пандемиятаот COVID-19.

Срокът за реализиране на допустимите дейности, по Компонент 3 е 10 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г. Услугите ще се предоставят в работните дни от седмицата.

Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 46 нуждаещи се лица от следните целеви групи: възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот); в случай, че лицето или член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/ли с дете/ца. до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Персоналът ще се назначи през първия месец от реализацията на дейностите по проекта. Ще бъдат назначени 11 домашни помощни и екип за управление на проекта. Назначените домашни в зависимост от заявените потребности на потребителите ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Домашните помощници ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.

На  телефон 05361/2210, вътр.127 се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация от 08:30 до 16:00 часа, всеки работен ден. Заявки се приемат и по кметствата по населени места на територията на община Каолиново.