Програмата за топъл обяд в община Каолиново се удължава до 30 септември 2022 година

До 30 септември 2022 г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Каолиново.

Проектът „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“ е финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

Стойността на проекта е в размер на 635 553,60лева. Срокът за изпълнението му от  1 януари 2021 г. до 30 септември 2022 г. включително.

Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и десерт.

Предоставя се на 480 лица от следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

ЕКИПА НА ПРОЕКТА

__________________________________________________________

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА / REACT EU

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19  в община Каолиново“

              СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 01.01.2021 г. – 09.09.2022 г.

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА БФП: 614 116, 80 ЛЕВА.

                   На 01.12.2021 г. Министерски съвет одобри финансовото разпределение на средствата по механизма RЕАСТ-ЕU за 2022 г. Eдно от изискванията на Европейската комисия за разходване на средствата по механизма RЕАСТ-ЕU за 2022 г., е включването на дейности насочени към опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход. В тази връзка към предоставянето на съпътстващи мерки по програмата са добавени съпътстващи мерки, които да се предоставят едновременно с предоставянето на топъл обяд.

 ЦЕЛ : ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД – СУПА , ОСНОВНО ЯСТИЕ И ХЛЯБ И ПОНЕ ВЪДНЪЖ СЕДМИЧНО ДЕСЕРТ В ЕДНА ОБЩА ТРАПЕЗАРИЯ С РАЗКРИТИ 17 ПУНКТА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ТОПЛИЯ ОБЯД НА 480 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПЕРИОД ОТ 81 РАБОТНИ ДНИ. В ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ И СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА КАОЛИНОВО

ГР. КАОЛИНОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН, ПЛ. „УКРАЙНА“ № 4

                                                                       ТЕЛЕФОН: 05361 2210

_____________________________________________________________

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

До 09.09.2022г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Каолиново, с подписване на допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0106-С06„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Каолиново”процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .

            Стойността на проекта е в размер на 614 116,80лева.

            Срокът за изпълнение на проекта е от  01.01.2021 г. до 09.09.2022 г., вкл.

Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и  десерт.

            Топъл обяд се предоставя на 480 лица от следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Приемът на заявления-декларации остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.

 

от Екипа на проекта

__________________________________________________________

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦАОперация BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

В община каолиново ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД“

Увеличава се стойността на разхода за единица продукт „Топъл обяд“. Изменението което влиза в сила от 01.03.2022 г. касае увеличение на ставката за единица продукт – топъл обяд от 2,70 лв. на 2,90 лв. Припомняме, че от безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 480 жители на община Каолиново. Хората ще получават храна до 30.06.2022 г.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

„Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция „Социално подпомагане“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Операция „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 на територията на община Каолиново“.

Договор BG05FMOP001-5.001-0106-С05″Tопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Каолиново”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

______________________________________________________________________

Осигурени са средства за продължаване на топлия обяд до 30.06.2022 г.

На 01.12.2021 Министерски съвет одобри финансовото разпределение на средствата по механизма RЕАСТ-ЕU за 2022 г. В тази връзка, Управляващия орган предприе спешни действия и на 01.12.2021 г. публикува изменение на Изисквания за кандидатстване -Версия 4 по операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от СОVID-19“, в частта бюджет и продължителност на операцията. Изменено е също и Ръководството на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по Операцията, в частта касаеща отчитане изпълнението на дейностите, включващо месеца предхождащ месеца на представяне на искане за изменение и отчитането на м. декември 2021 г. в отделен отчетен пакет. Операцията се реализира по Оперативна програма за храни със средства от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от СОVID-19 чрез механизма RЕАСТ-ЕU.
Със средствата определени в Решението на МС за Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по механизма RЕАСТ-ЕU за 2022 г., срокът на договорите се удължава до 30.06.2022 г. Тъй като Договора с община Каолиново по операцията изтича на 10.12.2021 г. общинското ръководство предприе спешни и бързи действия за неговото удължаване, за да не се допусне прекъсване на подкрепата.
Искането за удължаване на продължителността на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ ще бъде изпратено през информационната система ИСУН 2020, не по-късно от 09.12.2021 г.
Eдно от изискванията на Европейската комисия за разходване на средствата по механизма RЕАСТ-ЕU за 2022 г., е включването на дейности насочени към опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход. В тази връзка към предоставянето на съпътстващи мерки по програмата са добавени съпътстващи мерки, които да се предоставят едновременно с предоставянето на топъл обяд. Целта на тези мерки е да се повиши осведомеността на хората, че с действията си могат да променят хода на събитията и да ограничат изменението на климата чрез по-ефективно използване на ресурсите и опазване на природата.

 

_______________________________________________________________      

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

На 01.04.2021 г. се подписа Допълнително споразумение № 1  към Договор № BG05FMOP001-5.001-0106-C01 между Агенция за социално подпомагане и Община Каолиново за удължаване на срока за предоставяне на топъл обяд по проект  „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от СОVID-19” финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 г. до 31.08.2021 г.

Социалната услуга ще се реализира за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г. в рамките на 166 работни дни.

Община Каолиново ще продължи предоставянето на безплатната храна в рамките на удължения срок, като целта е да се подкрепят уязвими граждани от общината, които поради бедност и/или продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта да се ограничава разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Целевите групи са:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Проектът обхваща следните населени места: с.Загориче, с.Браничево, с.Средковец, с.Гусла, с.Пристое, с.Климент, с.Тъкач, с.Наум, с.Сини вир, с.Лятно, с.Долина, с.Дойранци, с.Т.Икономово, кв.Кус, кв.Боймир, гр.Каолиново и с.Лиси връх.

Общинска администрация – Каолиново

_________________________________________________________________

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Име на операцията: „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от СОVID-19“

Име на бенефициента: община Каолиново

Начало: 01.01.2021 г.

Край: 27.04.2021 г.

Стойност: 115 473.60 лева

На 10.02.2021 г. е подписан договор между Агенция за социално подпомагане и Община Каолиново, с цел реализиране на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от СОVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонда за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 г., финансиран от Агенция социално подпомагане.

Социалната услуга ще се реализира за периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г. в рамките на 81 работни дни. Приготвената храна ще се предоставя ежедневно до домовете на потребителите, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на СОVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Лицата ще получат съпътстваща подкрепа чрез съдействие за ползване на административни или друг вид услуги, закупуване и доставяне до домовете хранителни или други продукти от първа необходимост, както и лекарства закупени със собствени средства.

Проектът ще се реализира чрез предоставяне на топъл обяд на 480 лица попадащи в обхвата на определените целеви групи, както следва:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Подбора на лицата се извърши съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”. Между община Каолиново и ползвателите на социалната услуга „топъл обяд” бяха подписани договори, считано от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г.

  ______________________________________________________________

       ОБЯВЛЕНИЕ От 10.12.2020 г. Община Каолиново стартира прием на заявления за включване в услугата „безплатен топъл обяд – местна дейност“, която ще се финансира по „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, по Процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, операция  BG05FMOP001-5.001 „ 3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, чрез Агенцията за социално подпомагане.

Заявленията и подкрепящите ги документи ще се приемат  /за м. декември 2020 г/ до 16.12.2020 г.  в кметствата от техническите-сътрудници „кметства“ по населените места, с цел избягване струпване на хора и спазване на противоепидемичните препоръки във връзка с COVID-19.

Желаещите могат да получат формулярите от Общината Стая № 3, от техническите сътрудници  „кметства“ по населените места, както и да си ги  изтеглят от официалният сайт  на Община Каолиново –  секция Планове, проекти, стратегии  – Проект „Топъл обяд в Община Каолиново в условията на пандемията COVID-19“.

През другите месеци заявления ще се примат в рамките на работното време на Община Каолиново до 10 число на месеца.

Общината ще предоставя топлия обяд на 480  потребители от 17 населени места в общината, първоначално в рамките на 81 работни дни.

Срока за стартиране на дейностите по  предоставяне на „топлия обяд“ е от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г

„Топлия обяд“ включва супа, основно хранене, хляб и поне веднъж седмично десерт, и ще подпомогне здравословното и балансирано хранене на потребителите.

Готовата храна ще се доставя от доставчик регистриран по чл. 12 от закона за храните.

Обхванатите потребители  с право на „безплатен топъл обяд“, трябва да отговарят на следните целеви групи:

 • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
 • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
 • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

ЗА ВРЪЗКА, СИГНАЛИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  НА ТЕЛЕФОНИ 05361/22-10 В. 127 ИЛИ GSM:0892482812

 Заявление за кандидатстване може да изтеглите от тук

 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна тайна