На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.76 -79 от АПК, предоставяме на  вниманието на жителите на община Каолиново за разглеждане ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. (ПИРО).

В законоустановения 30-дневен срок, считано от 11.01.2021 год., очакваме вашите становища, предложения за изменение, допълнение и възражения по проекта на ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. (ПИРО), като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на ОбС Каолиново, общинска администрация – Каолиново, или по електронна поща на e-mail: kaolinovo@abv.bg

 

Плана за интегрирано развитие на община Каолиново за периода 2021-2027 може да намерите тук

МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. (ПИРО)

  1. Причини, които налагат приемането на План за интегрирано развитие на Община Каолиново:

Изготвянето на плана за интегрирано развитие на община Каолиново (ПИРО), е регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година, както и правилника за неговото прилагане. ПИРО се изготвя с хоризонт от 7 години и се явява средносрочен стратегически планов документ, който определя икономическата и тематична рамка на развитието на общината в годините на новия програмен период 2021-2027. Съгласно чл. 13, ал.2 ЗРР ПИРО Каолиново осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

 

  1. Цели, които се поставят:

Съгласно проекта на Регламент за общоприложими разпоредби за програмен период 2021-2027г. ЕФРР, ЕСФ, Кохезионният фонд и ЕФМДР ще подпомагат пет цели на политиката:

  • Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход(ЦП 1);
  • Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска (ЦП 2);
  • Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ (ЦП 3);
  • Цел на политиката 4: По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права (ЦП 4);
  • Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи (ЦП 5).

 

III.   Финансови и други средства, необходими за прилагането на Плана за
интегрирано развитие на Община Каолиново:

Мерките, заложени в ПИРО са постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални източници на финансиране. Заложените дейности са тясно обвързани с комуникационна стратегия за идентифициране на проектни идеи в част III от документа.

Индикативна финансова таблица е направена  обща оценка на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В този смисъл индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите на ПИРО.

Плана може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

 

  1. Очаквани резултати от приеманите на ПИРО:

Планът за интегрирано развитие на община Каолиново е изготвен на основата на обстоен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината, изявените тенденции, изведените и обсъдени със заинтересованите страни приоритети за развитие. Проследени са промените в икономическото и социално развитие на общината и факторите, оказващи влияние върху състоянието и качеството на живот.

На база на анализа на силните и слабите страни на община Каолиново , както и на потенциалите за развитие са определени приоритетните зони за въздействие на територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана.

Мерките, заложени в ПИРО са постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални източници на финансиране. Заложените дейности са тясно обвързани с комуникационна стратегия за идентифициране на проектни идеи.

С приемането на Плана за интегрирано развитие на община Каолиново и неговото реализиране се очаква увеличаване на конкурентните предимства на общината и догонване или изравняване на средните показатели  както за региона, така и тези на национално ниво, преодоляване на различията в социалната, икономическа и техническата инфраструктура, преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие.

 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:

При разработването на ПИРО Каолиново  2021-2027г. основно е приложен интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики на Европейския съюз, страната, североизточния район за развитие и област Шумен  на базата на местните специфики на територията на община Каолиново, в най голяма степен отразена в Общия устройствен план на общината и съответните планове за развитие през изминалия период 2014-2020.

На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, проектът за Плана за интегрирано развитие на Община Каолиново е публикуван на интернет страницата на общината.