ОБЩИНА КАОЛИНОВО С НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

Нова социална услуга се създава в Община Каолиново от  01.01.2021 г. – „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Услугата ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на Община Каолиново за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата на механизъм „Лична помощ” или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Каолиново, да бъдат подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „асистенти”.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Каолиново с държавния бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 32  потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 11 лица на длъжност „Социален асистент“.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/лица от следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

В Община Каолиново стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „Социални асистенти”.

Желаещите да се включат могат да посетят общинска администрация , гр. Каолиново, пл. „Украйна“,№ 4 стая 19, за да подават заявление-декларация всеки работен ден от 8.30 часа до 16:30 часа.

Информация можете да получите и на телефони:05361/22-10, вътр.144.

По подадените заявления ще бъдат изготвени индивидуални оценки от служители на Община Каолиново. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

_____________________________________________________________________

Стартиране на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Каолиново

 От 01.02.2021 г. Община Каолиново стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „социален асистент“ за новата социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Лицата, желаещи да ползват услугата имат право да посочат конкретно лице за социален асистент. При липса на такова лице, доставчикът на услугата може да предложи кандидат за социален асистент.

За ползване на услугата „Асистентска подкрепа“ през 2021 г. ползвателите не заплащат такса.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие на акт за раждане – ако кандидата е дете /за справка при провеждане на събеседването/;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

       Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

Начин на провеждане на подбора: Допустимост по документи и събеседване.

              С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа на 3-ма потребители.

Документи от кандидат-потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ се подават от 01.02.2021 г.  до 10.02.2021 г. в стая 19, в сградата на Община Каолиново, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

Документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Каолиново на адрес: www.kaolinovo.bg, раздел „Планове, проекти и стратегии“, подраздел „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“