О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 131 по Протокол № 18/29.01.2021 г., на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-35/04.02.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти, а именно:

  1. Част от сградата на Младежки дом (Дискотека) – Браничево, а именно: две стаи и един коридор с обща застроена площ от 35 кв.м. находящи се в източния вход на сградата на Младежки дом (Дискотека) село Браничево, община Каолиново, съставляващ УПИ VІ от квартал 30 по плана на същото село. Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 13.00 часа с първоначална цена 80.00 (осемдесет) лева на месец за срок от 5 (пет) години.
  2. Част от покривно пространство с площ от 12 кв.м. на северната административна сграда, град Каолиново, площад „Украйна” № 5, съставляващ УПИ І от квартал 10 по плана на същото населено място. Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 14.00 часа с първоначална цена 200.00 (двеста) лева на месец за срок от 5 (пет) години.
  3. Част от подпокривното пространство с площ от 12 кв.м. в сградата на “Кметство” село Тодор Икономово, съставляващ УПИ ІV от квартал 54 по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново. Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 15.00 часа с първоначална цена 200.00 (двеста) лева на месец за срок от 5 (пет) години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 19.02.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.