О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-5/09.02.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 24 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 129 по протокол № 29 от 01.01.2021 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 37232.87.23 находящи се по КККР на село Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел уточняване на линиите за застрояване на поземлен имот част от бивш стопански двор на село Климент.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.