О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-12/19.03.2021 г.   Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-7 от 19.03.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ VI-533, кв. 65 /ПИ 37232.501.655 по КК/, с. Климент, общ. Каолиново с цел подялба на имота по предложение на съда по дела за урегулирани поземлени имоти, съгласно Определение от 04.08.2020г. по гражданско дело №1094/2018г. по описа на Районен съд – гр. Нови пазар, като се запазва предназначението на новообразуваните имоти – УПИ VI-769 и УПИ VIII-797 „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.    Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.