О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 102 по Протокол № 13/22.10.2020 г., Решение № 72 по Протокол № 5/26.02.2016 г., Решение № 168 по Протокол № 15/26.03.2013 г., Решение № 165 по Протокол № 22/30.06.2021 г., чл. 50 от Наредба № 4 на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-179/26.07.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове на 19.08.2021 година с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

 

№ по ред Нача-лен час Идентифика-тор на имот Землище Местност Площ   в кв.м Катего-рия на земята Първона чална цена в лева
1     10.00 72549.9.474 Тодор Икономово До селото 1 064 3 1 060.00
2     10.30 36079.18.506 Каолиново Кайнлък 1 556 3 2 100.00
3     11.00 72549.42.540 Тодор Икономово Харман 2 360 3  3 200.00
4     11.30 72549.42.544 Тодор Икономово Харман 1 357 3  1 800.00
5     12.30 72549.42.545 Тодор Икономово Харман 1 493 3  2 000.00
6     13.00 72549.42.565 Тодор Икономово Харман 1 551 3  2 100.00
7     13.30 72549.9.464 Тодор Икономово До селото 3 294 3  4 400.00
8     14.00 72549.9.465 Тодор Икономово До селото 1 846 3  2 500.00
9     14.30 72549.44.587 Тодор Икономово До селото 856 3 1 100.00
10     15.00 72549.44.589 Тодор Икономово До селото 627 3    510.00
11     15.30 72549.44.588 Тодор Икономово До селото 1 169 3     960.00

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 16.08.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътрешен 134.