О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 164 по Протокол № 22/30.06.2021 г., Решение № 78 по Протокол № 10/30.06.2020 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-178/26.07.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

  1. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.292 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.
  2. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 000 кв.м, съставляващ идентификатор 68388.50.294 по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново, област Шумен. Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 2 100.00 лева.
  3. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 1 605 (хиляда шестстотин и пет) кв.м, съставляващ УПИ ХІIІ-283 (тринадесети за двеста осемдесет и три) от квартал 26 (двадесет и шест) по плана на село Лятно, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: от две страни улици, УПИ Х-101, УПИ ХІ-103 и УПИ ХІІ-284. Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 300.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 10.08.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.