О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 152 по Протокол № 20/29.04.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-177/26.07.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот, а именно:

– Част с площ от 60.00 кв.м от южната част на първия етаж на читалищната сграда в град Каолиново, кв. Кус, област Шумен, построен в УПИ ІV от квартал 7 по плана на същото населено място.

Търгът ще се проведе на 12.08.2021 г. от 15.00 часа с първоначална цена 60.00 лева на месец за срок от 10 години.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 10.08.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.