Стартира Проект: № BG05M9OP001 – 6.002 – 0177 – C01
„Патронажна грижа + в Община Каолиново“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Финансираща програма:

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“

Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

Обща стойност на проекта: 72 515,52 лв., 100% Европейско финансиране

Срок на изпълнение: 01.08.2021 г. – 01.09.2022 г.

Цели и очаквани резултати:

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно – социална услуга, насочена към 33 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч. психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности, извършване на доставки на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги, които се предоставят  до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – работник, изпълняващ доставка по домовете, социален работник, медицинска сестра и  психолог.

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

  • Очаквано стартиране на дейността: 01.09.2021 г. , а срокът за реализиране на проекта е 12 месеца и ще приключи на 01.09.2022 г.

 

Целеви групи, обхванати от проекта:

  • Възрастни хора над 54 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни хора в риск, други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

Основни очаквани резултати:

Сформиран e екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 33 потребители и др.

Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма РЧР, ,Договор № BG05M9OP001-6.002-0177-C01

Обява за набиране на документи от кандидати за потребители по Проект „Патронажна грижа +“  в община Каолиново