О Б Я В Л Е Н И Е

№ АГ-03-26/16.08.2021 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник, бр. 67 от 16 август 2021 г., е обнародвано Решение № 161 по протокол № 22 от 30.06.2021 г. на ОбС-Каолиново за одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

  • ПУП – Парцеларен план за кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1034 на Път I-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т (електронна винетка).“ в ПИ 37232.101.145, по КК на с. Климент, общ. Каолиново.

с дължина – 19,94м; строеж от VI – та категория, въз основа на одобрен и съгласуван технически инвестиционен проект от главния архитект на Община Каолиново на 16.08.2021г., с Разрешение за строеж № 13 от 16.08.2021 година, по части: Геодезия, Архитектура, Пътна    

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в 30-дневен срок могат да обжалват Решението, обнародвано в „Държавен вестник” бр. 67 от 16 август 2021 г., чрез Общински съвет -Каолиново, пред Административен съд гр. Шумен.

НХ