О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-35/05.10.2021 г.  Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-17 от 05.10.2021 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 29 от 05.10.2021 година за УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни части:

  • Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново, цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „урбанизирана – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Стопанска сграда за селскостопанска продукция и инвентар“ в УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, чрез кмета на община Каолиново пред Административен съд град Шумен.