СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

 

КАМПАНИЯ “ПРИЕМИ МЕ” НАБИРА НОВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Целта на кампанията е набиране на допълнителен брой приемни родители в община Каолиново, като тя се реализира по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Каолиново е партньор на Агенцията за социално подпомагане в реализирането на проекта, чиито цели са:
– Да се усъвършенства моделът за предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхватът ѝ в страната, както и по отношение на целевите групи;
– Да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.

Какво е приемна грижа?
Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях.

Какви са децата, които имат нужда от вашата грижа?
Има много причини, поради които родителите не са в състояние да се грижат за децата си. Те могат да бъдат крайна бедност, липса на собствен дом, продължително заболяване или инвалидност, разпадане на семейството при смърт на родител, развод или раздяла.

Кой може да стане приемен родител?
Нужни са семейства за деца на по-голяма възраст, кризисно настаняване на по-големи деца, деца жертва на насилие, новородени.

Планиран допълнителен брой приемни семейства

Община Каолиново – 10 нови професионални приемни семейства с профил както следва:
– за деца на възраст от 0 до 3 г., като едно от тях да е за дете с увреждания – 3 приемни семейства;
– за деца на възраст от 3 до 6 г., като едно от тях да е за дете с увреждания – 3 приемни семейства;
– за деца на възраст от 6 до 18 г., без увреждания – 4 приемни семейства.

За да бъдете приемен родител е необходимо:
– да сте сигурни в решението си;
– семейството ви да приема идеята да станете приемен родител;
– да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;
– да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и да общувате с детето;
– да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете и желание да работите в партньорство със социалните работници;
– да не сте осъждани, да не сте в лошо здравословно състояние или да имате проблеми с алкохол и наркотици.

Каква подкрепа получавате като приемен родител?
– обучение от специалисти в областта на приемната грижа;
– непрекъсната подкрепа и консултации от социален работник;
– приемните родители могат да посещават група за взаимопомощ, за да споделят преживяванията си и да си помагат, поддържащи обучения и да се включват в супервизии;
– съдействие и подкрепа в случаите, когато приемното дете поддържа контакт с биологичното си семейство;
– Професионалните приемни родители се наемат на граждански договори за времето на настаняване на децата. За едно дете те получават 150% от минималната работна заплата, която от януари 2021 г. е 650 лв., за две настанени деца – 160% от минималната заплата, а за три и повече деца – 170% месечно.
Средствата за месечна издръжка на децата, настанени в приемни семейства, съобразно възрастта се определят спрямо гарантирания минимален доход за страната, който е в размер на 75 лв. и те са: за дете от 0 до 3-годишна възраст – 4 х ГМД,
за дете от 3 до 14-годишна възраст – 3,5 х ГМД, за дете от 14 до 18-годишна възраст, а ако учи – до 20 г. – 1,2 х ГМД.