О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-44/07.11.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ II436, УПИ III-436, УПИ IV-435, УПИ XII-436, кв. 80, по плана на с. Климент, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нови – УПИ II-807 /ПИ 37232.501.807/, УПИ III-501 /ПИ 37232.501.501/, УПИ IV-808 /ПИ 37232.501.808/, УПИ XII-502 /ПИ 37232.501.502/ кв. 80 и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново