О Б Я В А 

На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 323 по Протокол № 38/23.11.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-393/02.12.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 20.12.2022 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

Терен с площ от 18.00 кв.м, в поземлен имот с идентификатор 37232.501.269 по кадастралната карта на село Климент, община Каолиново, област Шумен. За поставяне на преместваем обект по одобрена схема (скица № 366/19.10.2022 г.) на главния архитект на общината, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 40.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 19.12.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.