О Б Я В А На основание: чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 1 по Протокол № 05/22.12.2022 г. на УС при УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен и Заповед № 78/23.12.2022 година на  ДГ „ Щастливо детство “ с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен.

УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот, а именно:

  1. Земеделски поземлен имот с площ от 38 825 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.15.1 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Юртлук“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория V, при граници и съседи: 51158.20.33, 51158.10.160 и 51158.16.1.

Търгът ще се проведе на 31.01.2023 г. от 13,30 часа в сградата на общинска администрация гр.Каолиново, пл.”Украйна” № 4 с първоначална цена за срок от 5 (пет) години.

  • овощна градина – 400 /четиридесет и пет лева / дка.

Тръжните книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 30.01.2023 г. в канцеларията на ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен, улица „Явор“ № 1.

За справки на тел. 0889286388

______________________________________________________________

 

З А Я В Л Е Н И Е

Долуподписаният,

__________________________________________________ с ЕГН ______________ притежаващ Л.К. № _________________, издаден на _______________ от МВР град _______________ с постоянен адрес област_________________, община__________________, град/село/ _______________ кв._________________, улица ___________________, № _______, вх. ____  ет. ____ ап. _____, телефон за връзка стационарен- ____________________, GSM- ___________________, в качеството ми на ___________________ на ____________________________ Булстат __________________ със седалище и адрес на управление _________________________________________________________________________

Заявявам, че желая да участвам в търг с явно наддаване за отдаване под наем на –